Мир

Iван ДО­ЦЕН­КО ди­ре­ктор «Без роз­ви­тку куль­ту­ри, спор­ту, ін­фра­стру­кту­ри се­ло не ви­жи­ве. У на­шо­му го­спо­дар­стві ми пра­цю­є­мо на май­бу­тнє»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ -

Агро­фір­ма «Мир» — одне з не­ба­га­тьох су­ча­сних го­спо­дарств, де роз­ви­тку мі­сце­вої со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, пі­клу­ван­ню про до­бро­бут сво­їх пра­ців­ни­ків і ме­шкан­ців нав­ко­ли­шніх сіл на­да­ють та­ко­го са­мо­го зна­че­н­ня, як і мо­дер­ні­за­ції та на­ро­щен­ню ви­ро­бни­цтва. У ре­зуль­та­ті та­ко­го під­хо­ду го­спо­дар­ство отри­мує про­фе­сій­ні вмо­ти­во­ва­ні ка­дри, що зда­тні ефе­ктив­но ви­рі­шу­ва­ти над­скла­дні ви­ро­бни­чі зав­да­н­ня.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Із за­галь­ної пло­щі орен­до­ва­них 8300 га зе­мель на 3600 га здій­сню­є­ться зро­ше­н­ня за до­по­мо­гою до­щу­валь­них ма­шин. За ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го ро­ку, бу­ло на­ро­ще­но ва­ло­вий збір уро­жаю в основ­но­му зав­дя­ки по­сі­вам на зро­шу­ва­них зем­лях. Так, у се­ре­дньо­му врожай ози­мої пше­ни­ці на зро­шен­ні ста­но­вив 50 ц/га, на бо­га­рі — 40–42 ц/га, ку­ку­ру­дзи на зро­шен­ні — 70 ц/га, сої на зро­шен­ні — по 29 ц/га, ячме­ню яро­го на зро­шен­ні — 40 ц/га, на бо­га­рі — 28–32 ц/га. Окрім то­го, у го­спо­дар­стві під кра­пель­ним зро­ше­н­ням ви­ро­щу­ють ци­бу­лю та ка­ву­ни. Їх уро­жай­ність ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­ви­ла 80 і 35 т/га від­по­від­но. Для по­треб вла­сної їдаль­ні в агро­фір­мі ви­ро­щу­ють ВРХ, сви­ней, овець, кро­лів, ку­рей, опі­ку­ю­ться бджіль­ни­цтвом.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві пе­ре­о­бла­дна­ли п’ять до­щу­валь­них ма­шин си­сте­ми «Фре­гат» ім­порт­ни­ми роз­пи­лю­ва­ча­ми, що фор­му­ють ве­ли­ко­дис­пер­сну кра­плю. Та­кож у го­спо­дар­стві час­тко­во оно­ви­ли те­хні­чний парк, при­дбав­ши тра­ктор Fendt 930 Vario по­ту­жні­стю 360 к. с., куль­ти­ва­тор для су­ціль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту, а та­кож про­ве­ли ре­монт усьо­го те­хні­чно­го пар­ку. Окрім то­го, мо­дер­ні­зо­ва­но та збіль­ше­но по­ту­жність си­сте­ми очи­ще­н­ня зер­на на зер­но­то­ку, а та­кож за­ку­пле­но обла­дна­н­ня для ви­зна­че­н­ня які­сних по­ка­зни­ків зер­на.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Со­ці­аль­ній скла­до­вій в ді­яль­но­сті агро­фір­ми при­ді­ля­ють не мен­ше ува­ги, ніж ви­ро­бни­цтву. Із 177 жи­тло­вих бу­дин­ків у се­лі Гор­но­ста­їв­ка май­же по­ло­ви­на збу­до­ва­на на ко­шти під­при­єм­ства, а їхні ме­шкан­ці ста­ли вла­сни­ка­ми бу­ді­вель, ви­ку­пив­ши їх на піль­го­вих умо­вах і з від­стро­че­н­ням пла­те­жів. За вла­сний кошт агро­фір­ма спо­ру­ди­ла сіль­ську ам­бу­ла­то­рію й обла­дна­ла її, опла­чує ро­бо­ту мед­пер­со­на­лу, ме­ди­чно­го ав­то­транс­пор­ту та 50% еле­ктро­енер­гії, що її ви­ко­ри­сто­вує ам­бу­ла­то­рія. Агро­фір­ма пра­кти­чно утри­мує се­ре­дню шко­лу, ди­тя­чий са­док, бу­ди­нок по­бу­ту, клуб і бі­блі­о­те­ку, спла­чу­ю­чи ре­мон­ти та за­без­пе­чу- ючи взим­ку те­плом. Опі­ку­є­ться ба­зо­ве го­спо­дар­ство й во­до­по­ста­ча­н­ням се­ла, при­чо­му спо­жи­ва­чі спла­чу­ють за ку­бо­метр во­ди мен­ше за со­бі­вар­тість її по­да­чі. Гор­дість агро­фір­ми — фут­боль­ний клуб «Мир», який не­о­дно­ра­зо­во по­сі­дав при­зо­ві мі­сця на чем­піо­на­тах Хер­сон­ської обла­сті й Укра­ї­ни. За кошт фір­ми спо­ру­дже­но те­ні­сний корт, а ни­ні бу­ду­є­ться ста­ціо­нар­ний спор­тив­ний ком­плекс. Ми­ну­ло­го ро­ку на со­ці­аль­ну сфе­ру з бю­дже­ту го­спо­дар­ства бу­ло ви­ді­ле­но по­над 2 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

В агро­фір­мі пла­ну­ють за­мі­ни­ти ча­сти­ну тру­бо­про­во­дів зро­шу­валь­ної си­сте­ми. Із ці­єю ме­тою го­спо­дар­ство вже по­да­ло за­яв­ку для уча­сті в ін­ве­сти­цій­но­му про­е­кті USAID що­до ві­днов­ле­н­ня зро­ше­н­ня на пів­дні Укра­ї­ни. Окрім то­го, най­ближ­чим ча­сом пла­ну­ють при­дба­ти сіль­го­спін­вен­тар для за­ку­пле­но­го тра­кто­ра Fendt 930 Vario.

До­від­ка: Агро­фір­ма «Мир», СГ ОПП — одне з най­по­ту­жні­ших го­спо­дарств Хер­сон­ської обла­сті, яким по­над 20 ро­ків ке­рує йо­го за­снов­ник за­слу­же­ний пра­ців­ник сіль­сько­го го­спо­дар­ства Іван До­цен­ко. Го­спо­дар­ство в основ­но­му спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих, а та­кож олій­них і те­хні­чних куль­тур. Має роз­ви­не­ну ви­ро­бни­чу ін­фра­стру­кту­ру: вла­сні пе­кар­ню, олій­ни­цю та млин, які за­без­пе­чу­ють сво­єю про­ду­кці­єю пра­ців­ни­ків і ме­шкан­ців нав­ко­ли­шніх сіл.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.