Мрія

Ана­то­лій ГОЛОВКО ди­ре­ктор «Щоб ма­ти до­брий ре­зуль­тат у ро­слин­ни­цтві чи тва­рин­ни­цтві, не вар­то за­оща­джу­ва­ти на те­хно­ло­гі­ях»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Свою ді­яль­ність то­ва­ри­ство роз­по­ча­ло по­над 20 ро­ків то­му як фер­мер­ське го­спо­дар­ство всьо­го ли­ше на 17 га орен­до­ва­ної зем­лі, на якій ви­ро­щу­ва­ли ні­шо­ві куль­ту­ри. Ни­ні в йо­го стру­кту­рі крім ро­слин­ни­цтва роз­ви­ва­ють мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, сви­нар­ство, ри­баль­ство, бджіль­ни­цтво, ко­няр­ство, а від­не­дав­на ще й стра­у­сів­ни­цтво. За ро­ки сво­єї ді­яль­но­сті СТОВ «Мрія» ви­ро­сло до най­біль­шо­го сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ка та ро­бо­то­дав­ця в Куп’ян­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Зем­лі го­спо­дар­ства роз­та­шо­ва­ні в зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства. Про­те, не зва­жа­ю­чи на ча­сті по­су­хи, СТОВ «Мрія», як і в ми­ну­лі ро­ки, й да­лі на­ро­щує виробництво. Так, 2014 ро­ку в се­ре­дньо­му вро­жай­ність пше­ни­ці ста­но­ви­ла 55–60 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 70– 80 ц/га, со­ня­шни­ку — 30 ц/га. Ви­со­кій уро­жай­но­сті спри­я­ло то­чне до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва, за­сто­су­ва­н­ня ори­гі­наль­них пре­па­ра­тів для жив­ле­н­ня та за­хи­сту ро­слин, про­ве­де­н­ня ком­пле­ксу ро­біт, спря­мо­ва­них на збе­ре­же­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті й ві­днов­ле­н­ня йо­го ро­дю­чо­сті. Бу­ло час­тко­во онов­ле­но транс­порт­ний парк, зокре­ма при­дба­но 24-ряд­ко­ву сі­вал­ку. Одним із прі­о­ри­те­тних на­пря­мів роз­ви­тку го­спо­дар­ства є мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ни­ні чи­сель­ність дій­них ко­рів по­ро­ди чер­во­на го­лштин­ська ся­гає 1000. Для їх утри­ма­н­ня про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків за вла­сні ко­шти ре­кон­стру­йо­ва­но чо­ти­ри су­ча­сних фер­ми, роз­ра­хо­ва­них на 250 ко­рів ко­жна, збу­до­ва­но до­ї­ль­ну за­лу ти­пу ка­ру­сель на 36 місць. Це да­ло змо­гу у 2014 ро­ці під­ви­щи­ти на­дої мо­ло­ка до 8600 кг на одну ко­ро­ву. Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку ре­кон­стру­йо­ва­но дві фер­ми на 250 ко­рів. Па­ра­лель­но в го­спо­дар­стві роз­ви­ва­є­ться сви­нар­ство для вла­сних по­треб, а та­кож для про­да­жу. При­бу­тко­вим є ри­баль­ство: що­рі­чний улов ри­би з вла­сно­го став­ка ста­но­вить до 100 т. Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві за­по­ча­тку­ва­ли но­вий на­прям — стра­у­сів­ни­цтво. Бу­ло за­ку­пле­но 90 стра­у­сів ма­то­чно­го по­го­лів’я — 60 са­мок і 30 сам­ців, збу­до­ва­но стра­у­со­ву фер­му.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На ба­лан­сі під­при­єм­ства пе­ре­бу­ває низ­ка со­ці­аль­них за­кла­дів — чо­ти­ри шко­ли, бу­ди- нок куль­ту­ри, спор­тив­ний ком­плекс і ба­за від­по­чин­ку. Під­при­єм­ство за­без­пе­чує без­опла­тне про­філь­не на­вча­н­ня ви­пу­скни­кам шкіл із подаль­шим пра­це­вла­шту­ва­н­ням. До­по­ма­гає сіль­ра­дам й утри­му­ва­ти мі­сце­ву ін­фра­стру­кту­ру.

Най­ближ­чі пла­ни

Під­ви­щу­ва­ти рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва (як ро­слин­ни­цтва, так і тва­рин­ни­цтва), за­про­ва­джу­ва­ти пе­ре­до­ві зде­шев­ле­ні та ви­гі­дні те­хно­ло­гії — та­ке зав­да­н­ня став­лять пе­ред со­бою в го­спо­дар­стві. У ро­слин­ни­цтві цьо­го ро­ку пла­ну­ють на­ро­сти­ти вал ви­ро­ще­ної про­ду­кції шля­хом те­хні­чно­го пе­ре­о­сна­ще­н­ня, за­сто­су­ва­н­ня но­вих, більш ефе­ктив­них ЗЗР. У тва­рин­ни­цтві 2015 ро­ку за­пла­но­ва­но збу­ду­ва­ти ще один ко­рів­ник на 250 го­лів ВРХ, на­ро­сти­ти по­го­лів’я стра­у­сів до 800–1000.

До­від­ка: Зем­лі СТОВ «Мрія» роз­та­шо­ва­ні в Куп’ян­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті. Го­спо­дар­ство має в обро­бі­тку по­над 7700 га ріл­лі. Основ­на спе­ці­а­лі­за­ція — ро­слин­ни­цтво, мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, сви­нар­ство, ри­баль­ство. Збут про­ду­кції орі­єн­то­ва­ний на ві­тчи­зня­ний ри­нок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.