Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни

Оле­ксандр МОСТIПАН ке­рів­ник «У нас все на сво­є­му мі­сці, по­чи­на­ю­чи з ме­не»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ -

На­ро­стив­ши ми­ну­ло­го ро­ку зе­мель­ний банк на 7%, гру­па ком­па­ній «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» збіль­ши­ла й ва­ло­ві збо­ри вро­жа­їв, що до­по­мо­гло під­при­єм­ству за­без­пе­чи­ти кор­ма­ми вла­сне по­го­лів’я, яке зро­сло на по­над 120 000. Ком­па­нія пла­нує і да­лі на­ро­щу­ва­ти по­ту­жність і під­ви­щу­ва­ти енер­го­ефе­ктив­ність сво­їх під­при­ємств.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці ва­ло­вий збір уро­жаю під­при­єм­ства ста­но­вив 127 322 т, зе­мель­ний банк про­тя­гом ро­ку збіль­шив­ся до 21 000 га. У 2014 ро­ці на екс­порт бу­ло від­ван­та­же­но по­над 3000 т рі­па­ку та 33 500 т ку­ку­ру­дзи. По­го­лів’я сви­ней збіль­ши­ло­ся на 10,5% — до 120 766 го­лів. Кіль­кість ви­ро­бле­но­го м’яса у жи­вій ва­зі зро­сло на 7% і ста­но­ви­ло 23 588 176 кг. Ком­па­нія на­ла­го­ди­ла збут м’ясної про­ду­кції че­рез про­від­ні тор­го­ві ме­ре­жі. У 2014 ро­ці бу­ло від­кри­то сви­но­ком­плекс №7 по­ту­жні­стю 30 000 го­лів на рік, по­ча­ли­ся ро­бо­ти над зве­де­н­ням сви­но­ком­пле­ксу №8. На ви­ро­бни­чо­му май­дан­чи­ку в с. Пе­ре­я­слав­ське (Пе­ре­я­слав-Хмельницький р-н Ки­їв­ської обл.) роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво су­ча­сних очи­сних спо­руд ав­стрій­ської фір­ми Schaller.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Гру­па ком­па­ній «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» із са­мо­го по­ча­тку сво­єї ді­яль­но­сті взя­ла курс на аль­тер­на­тив­ні ви­ди опа­ле­н­ня та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла со­ло­му для обі­грі­ву сви­но­ком­пле­ксів. Ми­ну­ло­го ро­ку на під­при­єм­стві та­кож роз­по­ча­ли мон­таж твер­до­па­лив­но­го ко­тла, що до­зво­лить ви­ро­бля­ти те­хно­ло­гі­чну па­ру, яку та­кож пла­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти у ви­ро­бни­цтві ком­бі­кор­мів і на м’ясо­пе­ре­ро­бно­му під­при­єм­стві.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

За 2014 рік гру­пою ком­па­ній у дер­жав­ний і мі­сце­ві бю­дже­ти пе­ре­ра­хо­ва­но по­над 44 млн грн. Ми­ну­ло­го ро­ку роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво ди­тя­чо­го сад­ку в с. Па­ри­шків (Ба­ри­шів­ський р-н Ки­їв­ської обл.). По­стій­но на­да­є­ться до­по­мо­га мі­сце­вим гро­ма­дам, де ком­па­нія орен­дує зем­лю. Ство­ре­но 79 но­вих ро­бо­чих місць.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці ком­па­нія пла­нує за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтво сви­но­ком­пле­ксу №8 та роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво сви­но­ком­пле­ксу №9. За­пла­но­ва­но вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію су­ча­сних очи­сних спо­руд. У пла­нах та­кож збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку, під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті та ре­а­лі­за­ція про­е­ктів з автономного енер­го­по­ста­ча­н­ня (ди­зель-еле­ктро­стан­ції, єм­но­сті під скра­пле­ний газ).

До­від­ка: Гру­па ком­па­ній «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» є одні­єю з най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків сви­ни­ни на Ки­їв­щи­ні. У трав­ні 2005 ро­ку ком­па­нія роз­по­ча­ла бу­дів­ни­цтво пер­шо­го сви­но­ком­пле­ксу з ви­ро­щу­ва­н­ня та від­го­дів­лі 30-ти­ся­чно­го по­го­лів’я сви­ней на рік за дан­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. По­ло­ви­на ви­ро­бле­ної про­ду­кції ре­а­лі­зу­є­ться у ви­гля­ді охо­ло­дже­но­го м’яса під вла­сною за­ре­є­стро­ва­ною тор­го­вою мар­кою «П’ята­чок». По­стій­ни­ми клі­єн­та­ми ГК «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» є Хар­ків­ський, Ов­ру­цький, Мир­го­род­ський і Ан­то­нів­ський м’ясо­ком­бі­на­ти, ТОВ «Укр­пром­по­стач», ТОВ Фір­ма «Гетьман», ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів Billa, «Сіль­по», «АТБ-мар­кет».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.