НIБУ­ЛОН

Оле­ксій ВА­ДА­ТУР­СЬКИЙ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор, Ге­рой Укра­ї­ни «Ми сьо­го­дні на но­во­му ета­пі роз­ви­тку ком­па­нії. На ча­сі акти­ві­зу­ва­ти ре­а­лі­за­цію ін­ве­сти­цій­ної про­гра­ми «НIБУ­ЛО­НУ», тер­мі­ни ви­ко­на­н­ня якої бу­ли ско­ри­го­ва­ні в кон­текс­ті еко­но­мі­чної си­ту­а­ції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НА­РО­ЩЕ­Н­НЯ ЕКС­ПОР­ТУ -

Ком­па­нія не втра­ти­ла ди­на­мі­ки сво­го роз­ви­тку, збе­рі­гає лі­дер­ські по­зи­ції як у ви­ро­бни­цтві зер­на, йо­го екс­пор­ті й роз­ви­тку ло­гі­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри. На екс­порт­но­му пе­ре­ван­та­жу­валь­но­му тер­мі­на­лі в Ми­ко­ла­є­ві йде під­го­тов­ка до спо­ру­дже­н­ня до­да­тко­вих єм­но­стей для збе­рі­га­н­ня 55 000 т зер­на. За­вер­ше­но пер­ший етап ро­біт на бу­дів­ни­цтві рі­чко­во­го пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла в с. Бі­лень­ке За­по­різь­кої обла­сті.

Ви­ро­бни­цтво

У 2014 ро­ку фі­лії ТОВ СП «НІ­БУ­ЛОН» одер­жа­ли за­га­лом по­над 330 000 т зер­на, а з ви­ро­бни­цтва зер­на ку­ку­ру­дзи вста­нов­ле­но ва­ло­вий ре­корд — май­же 162 000 т. Ози­мої пше­ни­ці зі­бра­но 96 200 т, ози­мо­го ячме­ню — по­над 10 000 т, близь­ко 6 тис. тонн ози­мо­го рі­па­ку, 24 000 т сор­го, 7 тис. тонн сої, по­над 28 000 т со­ня­шни­ку, а ва­ло­вий збір ку­ку­ру­дзи став ре­кор­дним — 162 000 т.

Ек­спорт

У 2013/14 МР ком­па­нія ста­ла аб­со­лю­тним лі­де­ром се­ред екс­пор­те­рів сіль­госп­про­ду­кції Укра­ї­ни, по­ста­вив­ши на зов­ні­шні рин­ки 4 млн 537 тис. тонн зер­на й ви­пе­ре­див­ши транс­на­ціо­наль­ні ком­па­нії. Час­тка ком­па­нії в по­став­ках пше­ни­ці з Укра­ї­ни — 13,4%, ку­ку­ру­дзи — 11,7%. У 2014 ро­ці впер­ше в істо­рії ком­па­нії Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США ра­зом із Дер­жав­ним се­кре­та­рі­а­том з еко­но­мі­чних пи­тань Швей­ца­рії (SECO) й уря­дом Іра­ну до­зво­ли­ло (єди­ній в Укра­ї­ні ком­па­нії) екс­пор­ту­ва­ти ку­ку­ру­дзу й ін­ші зер­но­ві куль­ту­ри в Іран, по­при ем­бар­го для ці­єї кра­ї­ни.

Енер­го­збе­ре­же­н­ня

На су­шиль­но­му обла­днан­ні еле­ва­то­рів роз­по­ча­то за­мі­ну паль­ни­ко­вих при­стро­їв аме­ри­кан­ської фір­ми-ви­ро­бни­ка на обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва — при­стро­їв ти­пу КП–80 Б-32Д «Ін­же­нер­но­го цен­тру “Пром­га­з­апа­рат”», що до­зво­ляє змен­ши­ти ви­тра­ти га­зу. За­галь­на су­ма ви­трат на пе­ре­о­бла­дна­н­ня 10 су­ша­рок ста­но­ви­ла 488 162 тис. дол. За­га­лом у ли­пні-ли­сто­па­ді 2014-го спо­жи­ва­н­ня га­зу у всіх фі­лі­ях ком­па­нії змен­ши­ло­ся й ста­но­ви­ло 3 479 135 м про­ти 15 907 772 (тоб­то 21,87%) за від­по­від­ний пе­рі­од 2013-го.

Су­дно­бу­ду­ва­н­ня

У 2014 ро­ці на вла­сно­му су­дно­бу­дів­но-су­дно­ре­мон­тно­му за­во­ді «НІ­БУ­ЛОН» бу­ло спу­ще­но на во­ду два бу­кси­ри про­е­кту POSS-115. На кі­нець 2014 ро­ку вла­сний флот ТОВ СП «НІ­БУ­ЛОН» на­лі­чу­вав 28 не­са­мо­хі­дних су­ден за­галь­ною во­до­тон­на­жні­стю 131 080 т; 6 збу­до­ва­них бу­кси­рів про­е­кту POSS-115 і 3 при­дба­них бу­кси­ри, са­мо­хі­дний пла­ву­чий кран «Свя­тий Ми­ко­лай», су­ча­сний зем­сна­ряд ви­ро­бни­цтва Фін­лян­дії Watermaster Classic 4 NBC 4006.

Най­ближ­чі пла­ни

2015 ро­ку ком­па­нія роз­по­чне спо­ру­дже­н­ня до­да­тко­вих єм­ко­стей для збе­рі­га­н­ня 55 000 т зер­на на екс­порт­но­му пе­ре­ван­та­жу­валь­но­му тер­мі­на­лі в Ми­ко­ла­є­ві. Крім то­го, до по­ча­тку но­во­го се­зо­ну на­ві­га­ції за­пла­но­ва­но вве­сти екс­плу­а­та­цію 3 бу­кси­ри-штов­ха­чі, а та­кож за­вер­ши­ти бу­дів­ни­цтві рі­чко­во­го пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла в с. Бі­лень­ке За­по­різь­кої обла­сті.

До­від­ка: «НІ­БУ­ЛОН» — один із най­біль­ших укра­їн­ських сіль­го­спви­ро­бни­ків, ін­ве­сто­рів й екс­пор­те­рів. Ком­па­нія на­лі­чує 43 фі­лії у 12 обла­стях Укра­ї­ни. Під­при­єм­ство за­сно­ва­не 1991 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.