П’яти­го­ри

На­та­лія МОТУЗ ди­ре­ктор «Ми мо­дер­ні­зу­є­мо мо­ло­чну фер­му за європейськими стан­дар­та­ми, але з прив’язним утри­ма­н­ням ко­рів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Під­при­єм­ство ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться на­віть без за­лу­че­н­ня зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня — тіль­ки на за­ро­бле­них ко­штах. Зав­дя­ки та­ко­му під­хо­ду ком­па­нія про­тя­гом остан­ніх ро­ків пов­ні­стю оно­ви­ла ма­шин­но-тра­ктор­ний парк, збу­ду­ва­ла но­ві при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня ху­до­би та збе­рі­га­н­ня зер­на, за­мі­ни­ла тва­рин­ни­цьке обла­дна­н­ня, на­ла­го­ди­ла вла­сну пе­ре­роб­ку, не за­бу­ва­ю­чи про со­ці­аль­ну від­по­від­аль­ність бі­зне­су.

Ро­слин­ни­цтво

У 2014 ро­ці в го­спо­дар­стві бу­ло зі­бра­но 10 000 т зер­но­вих куль­тур, близь­ко 1000 т рі­па­ку та 700 т со­ня­шни­ку. Се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих ста­но­ви­ла близь­ко 60 ц/га. Сі­во­змі­на де­ся­ти­піль­на, є в ній усі ті куль­ту­ри, що від­по­від­а­ють по­тре­бам спо­жи­ва­чів і ре­ко­мен­дує агро­но­мі­чна на­у­ка. Це рі­зно­ма­ні­т­тя за­без­пе­чує ди­вер­си­фі­ка­цію в бі­зне­сі й дає го­спо­дар­ству змо­гу мі­цно сто­я­ти на но­гах у рі­зних еко­но­мі­чних умо­вах. Уся ви­ро­ще­на про­ду­кція про­хо­дить до­роб­ку на вла­сно­му обла­днан­ні (є свої очи­сні машини, зер­но­су­шар­ка). Збе­рі­га­н­ня від­бу­ва­є­ться у но­вих схо­ви­щах під­ло­го­во­го ти­пу за­галь­ною по­ту­жні­стю 15 000 т. Те­хні­чний парк пов­ні­стю мо­дер­ні­зо­ва­ний, уком­пле­кто­ва­ний ім­порт­ни­ми ма­ши­на­ми й агре­га­та­ми. Мо­дер­ні­за­ція по­ту­жно­стей го­спо­дар­ства від­бу­ла­ся пе­ре­ва­жно за остан­ні 4 ро­ки.

Мо­ло­чна фер­ма

Усі тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня ре­кон­стру­йо­ва­ні, при­ве­де­ні до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів утри­ма­н­ня й го­дів­лі ху­до­би. В усіх чо­ти­рьох фер­мах уста­нов­ле­но су­ча­сні мо­ло­ко­про­во­ди: три — ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка «Бра­цлав», один — «Де- Ла­валь». По­ро­да ВРХ — чор­но-ря­бі го­лшти­ни. На­дої мо­ло­ка від ко­ро­ви ста­нов­лять близь­ко 6000 л на рік. Що­ден­ний на­дій від фер­ми — 10–11 т. По­ку­пцем мо­ло­ка від го­спо­дар­ства є ком­па­нія «Пе­псі­Ко».

Сви­нар­ство

Го­спо­дар­ство утри­мує 400 го­лів ба­тьків­сько­го ста­да по­ро­ди ве­ли­ка бі­ла. Го­лов­на ме­та цьо­го на­пря­му ви­ро­бни­цтва — за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня по­ро­ся­та­ми.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Під­при­єм­ство що­ро­ку ви­ді­ляє на по­тре­би се­ла близь­ко 1 млн грн. Орен­дну пла­та вла­сни­кам зе­мель­них па­їв ви­да­ють не на­при­кін­ці ро­ку, а що­мі­ся­ця. Ми­ну­ло­го ро­ку здій­сне­но очи­ще­н­ня во­до­йми (став­ка), упо­ряд­ко­ва­но пляж.

Най­ближ­чі пла­ни

За остан­ні ро­ки темп роз­ви­тку був ду­же ви­со­кий. Однак сьо­го­дні, вва­жає ке­рів­ник го­спо­дар­ства, ко­ли кра­ї­на пе­ре­бу­ває в ста­ні вій­ни, ва­жли­во – утри­ма­ти­ся на тих по­зи­ці­ях, що є.

До­від­ка: ТОВ «П’яти­го­ри» є ба­га­то­про­філь­ним під­при­єм­ством, орі­єн­то­ва­ним на збе­ре­же­н­ня та мо­дер­ні­за­цію тра­ди­цій­них на­пря­мів ви­ро­бни­цтва. До остан­ньо­го ча­су під­при­єм­ство існу­ва­ло у фор­мі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­чо­го ко­опе­ра­ти­ву (СВК), однак з огля­ду на за­гро­зу рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня зму­ше­не бу­ло ре­ор­га­ні­зу­ва­ти­ся у ТОВ. При­ва­тна фор­ма вла­сно­сті на від­мі­ну від ко­опе­ра­тив­ної змі­цни­ла ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру під­при­єм­ства, чі­тко ви­зна­чи­ла пра­ва й обов’яз­ки всіх пра­ців­ни­ків, а та­кож мі­ру від­по­від­аль­но­сті ко­жно­го за вчин­ки та рі­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.