Пан Кур­чак

Сер­гій ГОРЛАЧ го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «Ми ба­га­то ін­ве­сту­ва­ли в роз­ви­ток бі­зне­су, і ре­зуль­тат цих ка­пі­та­ло­вкла­день має бу­ти від­чу­тним уже у 2015 ро­ці»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТУ -

Гру­па ком­па­ній ми­ну­ло­го ро­ку по­си­ли­ла вер­ти­каль­ну ін­те­гра­цію сво­їх під­при­ємств. Бу­ло на­ро­ще­но зе­мель­ний банк, уве­де­но в екс­плу­а­та­цію еле­ва­тор, до­бу­до­ва­но по­ту­жний ком­плекс за­бою та пе­ре­роб­ки пти­ці у м. Но­во­во­лин­ську. Та­кож ком­па­нія бу­дує но­вий пта­хо­ком­плекс у с. Хо­ло­пи­чі (Во­лин­ська обл.), від­кри­ти який пла­ну­ють улі­тку цьо­го ро­ку. Най­ближ­чим ча­сом агро­пром­гру­па «Пан Кур­чак» пла­нує збіль­ши­ти на 70% виробництво м’яса брой­ле­рів і має на­мір на­ро­сти­ти екс­порт­ні по­ста­ча­н­ня зер­но­вих, олій­них куль­тур і ку­ря­ти­ни.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 ро­ку ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс “Гу­бин”» збіль­ши­ло ре­а­лі­за­цію про­ду­кції май­же на 10%. Бу­ло за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво ком­пле­ксу за­бою та пе­ре­роб­ки пти­ці по­ту­жні­стю 7000 го­лів пти­ці на го­ди­ну. Вве­де­н­ня йо­го в екс­плу­а­та­цію по­то­чно­го ро­ку до­зво­лить ком­па­нії май­же вдві­чі на­ро­сти­ти ви­пуск про­ду­кції, удо­ско­на­ли­ти сам те­хно­ло­гі­чний про­цес, роз­ши­ри­ти асор­ти­мент, а та­кож ви­йти на но­ві рин­ки збу­ту. У 2014 ро­ці три­ва­ло бу­дів­ни­цтво пта­хо­фер­ми на 10 пта­шни­ків одно­ра­зо­вої посадки 480 000 го­лів у с. Хо­ло­пи­чі Во­лин­ської обла­сті. З уве­де­н­ням їх в екс­плу­а­та­цію ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс “Гу­бин”» змо­же одно­ча­сно здій­сню­ва­ти по­сад­ку 2 млн го­лів кур­чат-брой­ле­рів.

Виробництво ком­бі­кор­мів

Ми­ну­ло­го ро­ку агро­пром­гру­па збіль­ши­ла зе­мель­ний банк на 4000 га. Дво­ма ком­бі­кор­мо­ви­ми за­во­да­ми ТзОВ «Агро­те­хні­ка», що вхо­дять в АПГ «Пан Кур­чак», бу­ло ви­пу­ще­но май­же 86 000 т ком­бі­кор­мів, Ло­ка­чин­ський за­вод ви­ро­бив на 50% про­ду­кції біль­ше, ніж у 2013 ро­ці. Ек­стру­дер­ний цех то­рік та­кож пра­цю­вав май­же в пів­то­ра ра­зи по­ту­жні­ше й цьо­го ро­ку пла­нує ви­ро­би­ти 14 800 т екс­тру­да­ту.

М’ясо­пе­ре­роб­ка

За 2014 рік кіль­кість пе­ре­ро­бле­но­го м’яса в за­бій­ній ва­зі ста­но­ви­ла 7160 т, об­сяг ви­ро­бни­цтва ков­ба­сних ви­ро­бів — 9831 т. За під­сум­ка­ми 10 мі­ся­ців ми­ну­ло­го ро­ку ТзОВ «ВМП» по­сі­ло дру­ге мі­сце в рей­тин­гу ві­тчи­зня­них пе­ре­ро­бни­ків сви­ни­ни.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

2014 ро­ку ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію еле­ва­тор у с. Не­свіч, що у Во­лин­ській обла­сті. Цьо­го ро­ку в Гру­пі пла­ну­ють пе­ре­ва­ли­ти 135 000 т зер­но­вих й олій­них куль­тур.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

На Но­во­во­лин­сько­му м’ясо­ком­бі­на­ті та ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс “Гу­бин”» за­про­ва­дже­но си­сте­му ме­не­джмен­ту без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів, яка від­по­від­ає мі­жна­ро­дним нор­мам ISO 22000:2005. Крім то­го, остан­нє про­хо­дить сер­ти­фі­ка­цію Ха­ляль. Во­лин­ське м’ясо­пе­ре­ро­бне під­при­єм­ство отри­ма­ло сер­ти­фі­кат яко­сті SAI Global. ТзОВ «ВМП» і ТЗОВ «Агро­те­хні­ка» про­хо­дять про­це­ду­ру отри­ма­н­ня єв­ро­но­ме­ра.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2015 ро­ці в Гру­пі пла­ну­ють на 70% збіль­ши­ти виробництво ку­ря­ти­ни, на 18% — ком­бі­кор­мів, на­ро­сти­ти екс­порт­ні по­ста­ча­н­ня ро­слин­ни­цької та тва­рин­ни­цької про­ду­кції. Цьо­го ро­ку під­при­єм­ство ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс “Гу­бин”» пла­нує ре­а­лі­зу­ва­ти по­над 34 000 т м’яса брой­ле­рів, що на 70% біль­ше, ніж у 2014-му. За­пла­но­ва­но та­кож бу­дів­ни­цтво пта­хо­фер­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня ба­тьків­сько­го ста­да з рі­чною по­сад­кою 48 000 го­лів у с. Ве­сня­не Во­лин­ської обла­сті, бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра в с. Ко­зин Рів­нен­ської обла­сті, а та­кож від­кри­т­тя пта­хо­фер­ми на 10 пта­шни­ків у с. Хо­ло­пи­чі Во­лин­ської обла­сті.

До­від­ка: АПГ «Пан Кур­чак» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­не під­при­єм­ство, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві, ви­ро­бни­цтві ку­ря­ти­ни, сви­ни­ни, ком­бі­кор­мів, со­ня­шни­ко­вої олії. Агро­про­ми­сло­ва гру­па має вла­сну тор­го­вель­ну ме­ре­жу «М’ясна то­чка».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.