По­лі­ся­но­чка

Ана­то­лій ГРИВКIВСЬКИЙ ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор «На­ша ме­та — із ча­сом ста­ти пов­но­цін­ною вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ною ком­па­ні­єю із за­мкну­тим ци­клом ви­ро­бни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ -

Про­тя­гом 2014 ро­ку зна­чні зу­си­л­ля в ком­па­нії спря­му­ва­ли на по­кра­ще­н­ня по­ка­зни­ків про­ду­ктив­но­сті й енер­го­ефе­ктив­но­сті. Під­при­єм­ства Гру­пи де­що на­ро­сти­ли об­ся­ги ви­ро­бни­цтва м’яса брой­ле­рів, при­дба­ли при­мі­ще­н­ня для утри­ма­н­ня пти­ці, по­ча­ли їх ре­став­ра­цію, збіль­ши­ли по­ту­жність за­бій­но­го це­ху. Най­ближ­чим ча­сом за­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво но­вих пта­шни­ків і збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни, у пер­спе­кти­ві — ви­хід на екс­порт­ні рин­ки.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2014 ро­ці ком­па­нія ви­ро­би­ла 3,8 млн го­лів пти­ці, що ста­но­вить 8,4 млн кг у жи­вій ва­зі, або 6,9 млн кг у за­бій­ній. Для змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції й опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва по­лі­пше­но якість кор­мів, що при­зве­ло до зро­ста­н­ня за­бій­ної ва­ги пти­ці. Та­кож бу­ло по­си­ле­но кон­троль над до­три­ма­н­ням те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, ве­те­ри­нар­них і са­ні­тар­них норм ви­ро­щу­ва­н­ня то­вар­но­го ста­да. Це при­зве­ло до змен­ше­н­ня па­де­жу та зро­ста­н­ня яко­сті ту­шок.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Під­при­єм­ство то­рік при­дба­ло но­ву лі­нію за­бою та роз­би­ра­н­ня ту­шок, уста­но­ви­ли си­сте­му по­ві­тря­но-кра­плин­но­го охо­ло­дже­н­ня. У біль­шо­сті пта­шни­ків бу­ли вста­нов­ле­ні но­ві лі­нії осві­тле­н­ня й обі­грі­ву.

Но­ві про­е­кти

Під­при­єм­ство при­дба­ло ко­ли­шній мо­ло­чний ком­плекс пло­щею 5,5 га, на яко­му ни­ні про­во­дить ре­кон­стру­кцію 6 при­мі­щень під пта­шни­ки, ще стіль­ки за­пла­но­ва­но збу­ду­ва­ти з ну­ля. Ко­ли роз­ро­бля­ли цей про­ект, бу­ло ви­рі­ше­но від­мо­ви­ти­ся від опа­ле­н­ня при­ро­дним га­зом і за­мі­ни­ти йо­го на во­дя­не, уста­но­вив­ши твер­до­па­лив­ні ко­тли.

Най­ближ­чі пла­ни

Най­ближ­чим ча­сом ком­па­нія пла­нує вве­сти в екс­плу­а­та­цію но­ві пта­шни­ки з від­го­дів­лі й ста­ти пов­но­цін­ним екс­пор­те­ром ку­ря­ти­ни.

Збут про­ду­кції

У ком­па­нії пла­ну­ють на­ла­го­ди­ти екс­порт ви­ро­бле­ної ку­ря­ти­ни. Ни­ні вже отри­ма­ли для цьо­го до­зво­ли, під­при­єм­ство вне­се­но в ре­єстр екс­пор­те­рів. Та­кож на­ра­зі май­же за­вер­ше­на сер­ти­фі­ка­ція за стандартом «ха­ляль». Най­ближ­чим ча­сом пла­ну­ю­ться по­став­ки про­ду­кції в Се­ре­дню Азію й Афри­ку. Та­кож ком­па­нія по­ча­ла під­го­тов­ку до сер­ти­фі­ка­ції ISO 9001 за­бій­но­го це­ху.

До­від­ка: Гру­па ком­па­ній «По­лі­ся­но­чка» бу­ла ство­ре­на на ба­зі чо­ти­рьох ком­па­ній: ПрАТ «Бе­ре­знів­ське пта­хо­під­при­єм­ство», ТзОВ «Пта­хо­ком­плекс Уси­чі», ТзОВ «По­ліс­ся­а­гро­корм», ТзОВ «Ма­як-3». Ни­ні в Гру­пі ком­па­нії пра­цю­ють два май­дан­чи­ки з ви­ро­щу­ва­н­ня в с. Вер­хівськ і м. Бе­ре­зе­ні Рів­нен­ської обла­сті із за­галь­ним по­го­лів’ям пти­ці одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня 800 000, а та­кож по­ту­жний за­бій­ний цех, цех із роз­би­ра­н­ня ту­шок і склад­ські при­мі­ще­н­ня для збе­рі­га­н­ня го­то­вої як сві­жої про­ду­кції, так і гли­бо­ко­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня. Та­кож із 2011 ро­ку ком­па­нія ви­ро­щує ба­тьків­ське по­го­лів’я. Ку­ря­ти­на під­при­єм­ства під тор­го­вою мар­кою «По­лі­ся­но­чка» ре­а­лі­зу­є­ться в основ­но­му в за­хі­дно­му ре­гіо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.