Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка

Єв­ген ХАЙЛОВ за­сту­пник ди­ре­кто­ра «Уті­ле­н­ня біль­шо­сті на­ших про­е­ктів за­ле­жа­ти­ме від кон’юн­кту­ри рин­ку як хар­чо­во­го яй­ця, так і пле­мін­ної про­ду­кції, спро­гно­зу­ва­ти які в умо­вах кри­зи ни­ні важ­ко»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА -

Ми­ну­ло­го ро­ку ПАТ «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка» зна­чно оно­ви­ло ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки. Ком­па­нія за­кін­чи­ла ре­кон­стру­кцію одно­го з пта­шни­ків по­ту­жні­стю 100 тис. го­лів пти­ці одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня, а та­кож роз­ши­ри­ла гео­гра­фію екс­порт­них по­ста­вок у кра­ї­ни Азії й Афри­ки. Бу­ло пов­ні­стю за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво та мо­дер­ні­за­цію яй­це-сор­ту­валь­но­го це­ху, що збіль­ши­ло мо­жли­во­сті екс­пор­ту яєць.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

У 2013 ро­ці під­при­єм­ство екс­пор­ту­ва­ло близь­ко 20–25% за­галь­ної кіль­ко­сті ви­ро­бле­них ку­ря­чих хар­чо­вих яєць, за ми­ну­лий рік по­став­ки за кор­дон ся­гну­ли 30%. Гео­гра­фія по­ста­чань та­кож бу­ла роз­ши­ре­на — вда­ло­ся на­ла­го­ди­ти екс­порт у кра­ї­ни Азії, Афри­ки та Гру­зію.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

По­то­чно­го ро­ку під­при­єм­ство про­во­дить за­мі­ну клі­тко­во­го обла­дна­н­ня на двох пта­шни­ках. Якщо ра­ні­ше при­мі­ще­н­ня з пти­цею бу­ли обла­дна­ні чо­ти­ри­яру­сни­ми клі­тка­ми ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «Ні­жин­сіль­маш» ОКН-4, то цьо­го ро­ку їх за­мі­нять на ше­сти­яру­сні клі­тко­ві ба­та­реї ні­ме­цької ком­па­нії «Хель­манн». Зав­дя­ки цьо­му за­мість двох пта­шни­ків по 50 000 пта­хо­місць в екс­плу­а­та­цію бу­де вве­де­но один пташник на 100 000 пта­хо­місць.

Мо­дер­ні­за­ція під­при­єм­ства

В ін­ку­ба­то­рі під­при­єм­ства пла­ну­є­ться вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня для гу­ман­но­го зне­шко­дже­н­ня, за­мо­ро­жу­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня до­бо­вих пів­ни­ків із ме­тою подаль­шо­го фа­су­ва­н­ня та екс­пор­ту­ва­н­ня в кра­ї­ни араб­сько­го сві­ту для від­го­дів­лі пта­хів, яких ви­ко­ри­сто­ву­ють в со­ко­ли­но­му по­лю­ван­ні. По­ту­жність цих агре­га­тів до­зво­ля­ти­ме ком­па­нії що­мі­ся­чно ви­ро­бля­ти 14 т за­мо­ро­же­них пів­ни­ків. За 2014 рік бу­ло ви­ве­зе­но весь пта­ши­ний по­слід зі схо­вищ як ор­га­ні­чне до­бри­во на по­ля. Ни­ні йо­го пов­ні­стю ви­ку­по­ву­ють мі­сце­ві фер­ме­ри.

Сер­ти­фі­ка­ція під­при­єм­ства

На під­при­єм­стві три­ває впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми HASP.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ком­па­нія на­дає до­по­мо­гу шко­лі, бу­дин­ку куль­ту­ри, ди­тя­чо­му сад­ку се­ли­ща Ста­сі. Крім то­го, пов­ні­стю фі­нан­сує мі­сце­ву фут­боль­ну ко­ман­ду.

Най­ближ­чі пла­ни

Цьо­го ро­ку за­пла­но­ва­на ре­кон­стру­кція ще одно­го пта­шни­ка на 100 000 го­лів і на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей ба­тьків­сько­го ста­да шля­хом уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію до­да­тко­вих трьох пта­шни­ків: один – для ви­ро­щу­ва­н­ня (35 000 го­лів) і два – для утри­ма­н­ня (на 62 000 го­лів). Та­кож під­при­єм­ство має на­мір на­ро­сти­ти по­ту­жно­сті ін­ку­ба­то­ра до 30 млн ін­ку­ба­цій­но­го яй­ця на рік.

До­від­ка: ПАТ «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка» вхо­дить до скла­ду гру­пи «Ін­тер За­по­ріж­жя», що є ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю агро­хол­дин­гу «Ін­те­рАгро-си­сте­ма». На сьо­го­дні на під­при­єм­стві утри­му­є­ться 1,2 млн го­лів ку­рей-не­су­чок кро­су ло­манн ЛСЛ лайт. За­галь­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті пта­хо­фа­бри­ки ста­нов­лять близь­ко 300 млн шт. яєць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.