Прайм-фрут

Пе­тро ДА­ЛА­КОВ ке­рів­ник го­спо­дар­ства «Кон­ку­рен­цію сьо­го­дні ви­три­має ли­ше той, хто ма­ти­ме за­кла­де­ні за су­пе­р­ін­тен­сив­ною те­хно­ло­гі­єю са­ди з кра­пель­ним зро­ше­н­ням: вар­тість хі­мі­ка­тів, во­ди та паль­но­го не ли­ша­ють са­дів­ни­кам ін­шо­го ви­бо­ру»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗ­ВИ­ТОК СА­ДІВ­НИ­ЦТВА -

Фер­мер Пе­тро Да­ла­ков успі­шно ви­ро­щує яблу­ка там, де цьо­го ні­хто не ро­бить. По­су­шли­вий клі­мат пів­дня Оде­щи­ни за­ве­де­но вва­жа­ти не­спри­я­тли­вим для яблу­не­вих са­дів. Са­дів­ник пі­шов на це з прин­ци­пу й пе­ре­міг: актив­ний збут і під­ви­ще­на ці­на ста­ли гі­дною ви­на­го­ро­дою за йо­го агро­но­мі­чну май­стер­ність. У пла­нах го­спо­дар­ства — ство­ре­н­ня ін­тен­сив­них, із ве­ре­те­но­по­ді­бною кро­ною са­дів абри­ко­са, пер­си­ка та че­ре­шні.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2004 ро­ку, пі­сля отри­ма­н­ня зе­мель­но­го паю у 2,5 га, агро­ном Пе­тро Да­ла­ков ви­рі­шив ви­ро­щу­ва­ти са­джан­ці. Фер­мер-по­ча­ткі­вець ко­лись ке­ру­вав роз­са­дни­ком, тож спра­ву знав. Са­джан­ці кі­сто­чко­вих по­пер­вах ви­го­тов­ляв на про­стих сі­ян­це­вих під­ще­пах, яблу­ні — на М9 і ММ106. Швид­ко спо­сте­ріг, що са­див­ний ма­те­рі­ал де­шев­шає, й по­ста­но­вив ство­ри­ти ще й сад. Обрав яблу­ню. 2007 ро­ку орен­ду­вав паї се­лян і сво­ї­ми са­джан­ця­ми за­клав 6,5 га ін­тен­сив­но­го са­ду на під­ще­пі М9, за схе­мою 3,2 0,8–1 м, зі шпа­ле­рою та кра­пель­ним зро­ше­н­ням. Це бу­ло ви­кли­ком: че­рез ма­лу кіль­кість опа­дів і спе­ко­тне лі­то в нав­ко­ли­шніх ра­йо­нах до яблунь ні­хто не брав­ся. Май­стер­ність зро­би­ла своє. Ни­ні се­ре­дня вро­жай­ність яблук у го­спо­дар­стві ста­но­вить 40 т/га. 2014 ро­ку го­спо­дар­ство сут­тє­во збіль­ши­ло пло­щу са­дів зав­дя­ки кі­сто­чко­вим по­ро­дам. За­кла­ли 2 га ін­тен­сив­но­го пер­си­ка на фран- цузь­кій ве­ге­та­тив­ній під­ще­пі GF-667 зі схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 4 1 м і ве­ре­те­но­по­ді­бною кро­ною, 1 га ін­тен­сив­но­го са­ду че­ре­шні на під­ще­пі Гі­зе­ла 5 зі схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 3 0,6 м. Ство­ре­но пер­ші 0,3 га су­пе­р­ін­тен­сив­но­го са­ду абри­ко­су на ве­ге­та­тив­ній під­ще­пі Пу­мі­се­лект зі схе­мою 3,2 1 м та кро­ною-ве­ре­те­ном. Но­ві са­ди обла­дна­ли кра­пель­ним зро­ше­н­ням і шпа­ле­рою. Са­джан­ці пер­си­ка, абри­ко­са й че­ре­шні бу­ли ви­го­тов­ле­ні для за­кла­да­н­ня но­вих на­са­джень у 2015 ро­ці. Та­кож у го­спо­дар­стві бу­ло ство­ре­но до­слі­дно-ви­про­бу­валь­ний сад із 80 сор­тів пер­си­ка та не­кта­ри­на (ко­жно­го сор­ту по 8–12 де­рев). 2014 ро­ку зі­бра­ли 175 т уро­жаю яблук, оно­ви­ли на­со­сну стан­цію, збу­ду­ва­ли те­пли­цю для роз­мно­же­н­ня ве­ге­та­тив­них під­щеп кі­сто­чко­вих.

Най­ближ­чі пла­ни

Щоб за­про­по­ну­ва­ти рин­ку екс­клю­зив­ну про­ду­кцію та збіль­ши­ти при­бу­тко­вість ви­ро­щу­ва­н­ня, у го­спо­дар­стві пла­ну­ють пов­ні­стю оно­ви­ти сор­то­вий склад яблу­не­во­го са­ду. Сор­ти Гол­ден Де­лі­шес і Ре­нет Си­ми­рен­ка за­мі­нять на пі­зні зи­мо­ві — Грен­ні Сміт, Фу­джі Кі­ку 8, Су­пер Чіф то­що, які в ін­ших ре­гіо­нах Укра­ї­ни не ви­зрі­ва­ють. Пло­щу ін­тен­сив­но­го са­ду абри­ко­са ма­ють на­мір до­ве­сти до 3 га, пло­щу са­ду пер­си­ка збіль­шать до 5 га. 2015 ро­ку бу­де отри­ма­но пер­ші 5 т/га уро­жаю з мо­ло­до­го ін­тен­сив­но­го са­ду пер­си­ка, у на­сту­пні ро­ки їх уро­жай­ність має ся­гну­ти 30 т/га. Та­кож у на­мі­рах го­спо­дар­ства на­ла­го­ди­ти роз­мно­же­н­ня ве­ге­та­тив­них під­щеп кі­сто­чко­вих ме­то­дом зе­ле­них жив­ців.

До­від­ка: ФГ «Прайм-фрут» ство­ре­не 2012 ро­ку зли­т­тям двох фер­мер­ських са­дів­ни­чих го­спо­дарств, одне з яких з’яви­ло­ся ще 2004 ро­ку. Ни­ні тут ви­ро­щу­ють яблу­ка, пер­си­ки, абри­ко­си, че­ре­шню та роз­са­ду. Го­спо­дар­ство має в обро­бі­тку 15 га зем­лі, із них під са­да­ми — 10 га, під роз­са­дни­ком — 2 га, у ньо­му зі­бра­на по­ту­жна ко­ле­кція су­ча­сних сор­тів і ве­ге­та­тив­них під­щеп яблу­ні й кі­сто­чко­вих по­рід (ма­то­чно-жив­це­ві са­ди та ма­то­чни­ки).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.