Сва­рог Вест Груп

Ан­дрій ГОРДIЙЧУК го­ло­ва прав­лі­н­ня «По­си­лю­ва­ти­ме­мо вер­ти­каль­ну ін­те­гра­цію»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ІННОВАЦІЙНІСТЬ -

У ком­па­нії зо­се­ре­ди­ли­ся на збіль­шен­ні ефе­ктив­но­сті й при­бу­тко­во­сті ко­жно­го ге­кта­ра та ство­рен­ні мар­жи­наль­них сі­во­змін. Роз­по­ча­то ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вої куль­ту­ри спель­ти, зокре­ма ор­га­ні­чної, що має ви­со­кий по­пит на зов­ні­шньо­му рин­ку. На пло­щі 80 000 га ефе­ктив­но ім­пле­мен­то­ва­но си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства, що да­ло змо­гу як за­оща­ди­ти в се­ре­дньо­му до 20% ре­сур­сів, так і зна­чно збіль­ши­ти се­ре­дню вро­жай­ність на один ге­ктар у ро­слин­ни­цтві.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню ком­пле­ксу су­ча­сних ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів до­ся­гну­то один із най­кра­щих по­ка­зни­ків в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі не ли­ше в уро­жай­но­сті сіль­гос­пкуль­тур, а й при­бу­тко­во­сті ді­яль­но­сті. Се­ре­дня вро­жай­ність сої ста­но­ви­ла по­над 3,8 т/га, цукро­вих бу­ря­ків — 6,5 т/га, ози­мої пше­ни­ці — 8,8 т/га. До­хі­дність ро­слин­ни­цтва — на рів­ні 700 до­ла­рів США EBITDA на ге­ктар.

Iн­ве­сти­ції в ін­фра­стру­кту­ру

Актив­но роз­по­чав ро­бо­ту Ше­пе­тів­ський за­вод куль­ти­ва­то­рів, що вже ве­сною ни­ні­шньо­го ро­ку має пред­ста­ви­ти кон­ку­рен­тні зраз­ки вла­сної про­ду­кції. За­галь­ні ін­ве­сти­ції в цей про­ект ста­нов­лять 10 млн до­ла­рів. За­кін­че­но бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 40 000 т. Роз­ши­ре­но те­хно­ло­гі­чні по­ту­жно­сті на­сін­нє­во­го за­во­ду з ви­го­тов­ле­н­ня на­сі­н­ня — збу­до­ва­но лі­нію до­роб­ки на­сі­н­ня гар­бу­за. На еле­ва­то­рах уста­нов­ле­но лі­нії ма­лих пар­тій для до­роб­ки ні­ше­вих куль­тур. У 2014 ро­ці екс­порт про­ду­кції ком­па­ні­єю до кра­їн ЄС збіль­шив­ся зав­дя­ки роз­ши­рен­ню площ і ви­ро­бни­цтву зна­чних об­ся­гів ні­ше­вих куль­тур (ква­со­лі, олій­но­го льо­ну, гір­чи­ці та на­сі­н­ня гар­бу­за) і не­ГМО сої. На по­ча­тку 2015 ро­ку ком­па­нія при­єд­на­ла­ся до Єв­ро­пей­ської Асо­ці­а­ції «Ду­най­ська соя», яка об’єд­нує всіх уча­сни­ків єв­ро­пей­сько­го рин­ку «не­ГМО» сої, що від­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті кор­по­ра­ції для єв­ро­пей­сько­го пар­тнер­ства в цьо­му на­пря­мі.

Виробництво фру­ктів

У 2014 ро­ці ви­ро­бле­но по­над 10 600 т яблук та 500 т груш, з яких 10% іде на пе­ре­роб­ку, а ре­шту ре­а­лі­зу­ють у тор­го­вих ме­ре­жах кра­ї­ни. У пла­нах на 2015 рік — на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва фру­ктів до 1500–1700 тонн, на 2016 рік — роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво фру­кто­схо­ви­ща з РГС на 10 000 т (за­галь­ні об­ся­ги збе­рі­га­н­ня зро­стуть до 18 700 т).

Най­ближ­чі пла­ни

Одним з основ­них на­пря­мів ін­ве­сти­цій пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня ком­пле­ксної си­сте­ми кон­тро­лю яко­сті та без­пе­чно­сті пов­но­го ци­клу ви­ро­бни­цтва агро­про­ду­кції від­по­від­но до між­на­ро­дних стан­дар­тів для за­без­пе­че­н­ня на всіх ета­пах ви­ро­бни­чо­го про­це­су ви­со­ких які­сних по­ка­зни­ків вла­сної про­ду­кції. У ро­слин­ни­цтві «Сва­рог Вест Груп» фо­к­усу­ва­ти­ме­ться на се­гмен­ті ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­які­сних су­ча­сних сор­тів на­сі­н­ня сої та пше­ни­ці, удо­ско­на­лю­ю­чи те­хно­ло­гії та по­ту­жно­сті на­сін­нє­во­го за­во­ду кор­по­ра­ції. Роз­ви­ток на­пря­му ви­ро­бни­цтва та до­роб­ки ні­ше­вих куль­тур. За­пла­но­ва­но бу­дів­ни­цтво за­во­ду з пе­ре­роб­ки сої (без ГМО).

До­від­ка: Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» є ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чною аграр­ною ком­па­ні­єю, що ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться. На сьо­го­дні кор­по­ра­ція об’єд­нує під­при­єм­ства, які роз­та­шо­ва­ні в Хмель­ни­цькій, Чер­ні­ве­цькій і Жи­то­мир­ській обла­стях і пра­цю­ють у всіх сфе­рах сіль­сько­го го­спо­дар­ства: ро­слин­ни­цтві, тва­рин­ни­цтві, са­дів­ни­цтві та пе­ре­роб­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.