Сі­гнет Хол­динг

Iгор ШИЛЮК ди­ре­ктор «Для нас не сто­їть зав­да­н­ня ви­жи­ти — із фі­нан­су­ва­н­ням усе га­разд, ми пра­цю­є­мо над по­кра­ще­н­ням по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ -

Уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію дру­гої чер­ги еле­ва­то­ра в Хмель­ни­цькій обла­сті до­зво­ли­ло агро­хол­дин­гу на­ро­сти­ти за­галь­ні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня до 60 000 т. Від­те­пер у ком­па­нії не бо­я­ться ввійти в зи­му з ку­ку­ру­дзою в по­лі.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ви­щі по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті куль­тур у 2014 ро­ці про­ти 2013-го да­ли змо­гу агро­хол­дин­гу ком­пен­су­ва­ти втра­ти від зни­же­н­ня цін на сіль­гос­пкуль­ту­ри. Вро­жай­ність пше­ни­ці ми­ну­ло­го ро­ку ста­но­ви­ла 6,2 т/га, ку­ку­ру­дзи — 9 т/га, сої — 2,7 т/га, цукро­вих бу­ря­ків — 52 т/га. Стру­кту­ра по­сі­вів то­рік, як по­рів­ня­ти з ми­ну­ли­ми ро­ка­ми, сут­тє­во не змі­ни­ла­ся: як і ра­ні­ше основ­ною куль­ту­рою хол­дин­гу є ку­ку­ру­дза (2014 ро­ку бу­ло ви­ро­ще­но по­над 200 000 т), під нею бу­ло зайня­то 19 000 га, під со­єю — 10 000 га, цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми — 3500 га й пше­ни­цею — близь­ко 2500 га. Ку­ку­ру­дза то­рік бу­ла більш при­бу­тко­вою, ніж пше­ни­ця, то ж цьо­го ро­ку під­при­єм­ство змен­ши­ло пло­щі пше­ни­ці та збіль­ши­ло ку­ку­ру­дзи, по ре­шті куль­тур сут­тє­вих змін не від­бу­ло­ся.

Виробництво цукру

Ви­со­ка вро­жай­ність цукро­вих бу­ря­ків до­зво­ляє бу­ти рен­та­бель­ним цукро­ви­ро­бни­цтву хол­дин­гу. Ми­ну­ло­го ро­ку цукро­вим за­во­дом хол­дин­гу бу­ло ви­ро­бле­но 23 000 т цукру, в основ­но­му по­ста­ча­н­ня про­ду­кції здій­сню­ва­ло­ся на вну­трі­шній ри­нок Укра­ї­ни, не­ве­ли­кі об­ся­ги про­да­ли в Гру­зію. За­вод пра­цю­ва­ти­ме й цьо­го ро­ку, за­без­пе­че­ність вла­сною си­ро­ви­ною під­три­му­ють на рів­ні 90%.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Най­ва­жли­ві­шим до­ся­гне­н­ням 2014 ро­ку в ком­па­нії вва­жа­ють уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію дру­гої чер­ги еле­ва­то­ра в Хмель­ни­цькій обла­сті на 40 000 т. Ін­ве­сти­ції в бу­дів­ни­цтво ста­но­ви­ли близь­ко 7 млн дол. На­ро­ще­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на та вста­нов­ле­н­ня дру­гої су­шар­ки до­зво­ли­ло по­лі­пши­ти ло­гі­сти­ку пе­ре­ва­лю­ва­н­ня, зокре­ма, за­без­пе­чи­ло по­тре­би хол­дин­гу в су­шін­ні, пе­ред­усім ку­ку­ру­дзи. Всьо­го за рік на еле­ва­то­рі бу­ло пе­ре­ва­ле­но 285 000 т зер­на.

Тва­рин­ни­цтво

Пі­сля кон­со­лі­да­ції тва­рин­ни­цтва з 13 го­спо­дарств хол­дин­гу на двох фер­мах, бу­ло про- ве­де­но мо­дер­ні­за­цію обла­дна­н­ня для до­ї­н­ня, по­лі­пше­ні умо­ви утри­ма­н­ня ху­до­би та си­сте­ми го­ду­ва­н­ня. У ре­зуль­та­ті цьо­го на­дої мо­ло­ка зро­сли з 3000 до 6500 л про­тя­гом трьох ро­ків. Що­дня го­спо­дар­ства зда­ють 16 т мо­ло­ка ви­що­го ґа­тун­ку на мі­сце­вий мо­ло­ко­за­вод.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія не пла­нує в най­ближ­чих два ро­ки вкла­да­ти зна­чні ко­шти в роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку че­рез не­ви­зна­че­ність дер­жа­ви що­до зе­мель­ної ре­фор­ми. Ін­ве­сти­ції бу­дуть швид­ше під­три­му­валь­ни­ми — близь­ко 1,5 млн дол. ке­рів­ни­цтво має на­мір спря­му­ва­ти на онов­ле­н­ня обла­дна­н­ня та те­хні­ки. Одним зі стра­те­гі­чних зав­дань у ком­па­нії вва­жа­ють змен­ше­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня га­зу та пе­ре­ве­де­н­ня цукро­во­го за­во­ду на твер­де па­ли­во, про­те у цьо­му на­пря­мі на­ра­зі ли­ше роз­гля­да­ють рі­зні про­е­кти.

До­від­ка: ТОВ «Сі­гнет Хол­динг» за­сно­ва­но 2012 ро­ку ан­глій­ськи­ми ін­ве­сто­ра­ми під управ­лі­н­ням фон­ду Talis Capital. Стра­те­гія агро­хол­дин­гу — ство­ре­н­ня су­ча­сно­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го й ефе­ктив­но­го ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пкуль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.