Со­кіль­ча

Єв­ге­ній ЛОЗЕНКО ди­ре­ктор «За­про­ва­джу­ва­ти но­ві те­хно­ло­гії, щоб кро­ку­ва­ти в но­гу з ча­сом — тіль­ки так мо­жна до­ся­гну­ти най­кра­щих ре­зуль­та­тів як у ро­слин­ни­цтві, так й у тва­рин­ни­цтві»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАУКОВИЙ ПОЛІГОН -

ПСП «Со­кіль­ча» мо­жна вва­жа­ти ла­бо­ра­то­рі­єю про­сто не­ба. Тут що­ро­ку за­кла­да­ють чи­слен­ні де­мон­стра­цій­ні ді­лян­ки, де ви­сі­ва­ють де­ся­тки сор­тів і гі­бри­дів рі­зних куль­тур. Зав­дя­ки ре­тель­но­му від­бо­ру най­кра­щих зраз­ків вда­є­ться до­ся­га­ти ви­со­ких ре­зуль­та­тів у то­вар­них по­сі­вах. Не­зва­жа­ю­чи на до­во­лі бі­дні по­лі­ські ґрун­ти, уро­жай­ність ози­мої пше­ни­ці 80–100 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 130 ц/га у су­хо­му зер­ні, цукро­во­го буряка — 560 ц/га у го­спо­дар­стві вже дав­но ста­ла зви­чною.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Ми­ну­лий рік ви­дав­ся вда­лим пра­кти­чно для всіх куль­тур, які ви­сі­ва­ють у го­спо­дар­стві. Так, се­ре­дня вро­жай­ність рі­па­ку ста­но­ви­ла 35 ц/га, го­ро­ху — 25 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 110 ц/га, ози­мої пше­ни­ці — 80–100 ц/га, ячме­ню — 63 ц/га, со­ня­шни­ку — 32,5 ц/га, цукро­во­го буряка — 560 ц/га. Ви­со­ким ре­зуль­та­там спри­я­ли не ли­ше вда­лий ви­бір сор­тів і гі­бри­дів куль­тур і то­чне до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, ви­бір які­сних ЗЗР і до­брив, а й про­фе­сій­ність і твор­чий під­хід го­лов­но­го агро­но­ма до ко­жно­го ета­пу ви­ро­бни­цтва. Ще один на­прям, в яко­му го­спо­дар­ство роз­ви­ває ді­яль­ність, — мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. У го­спо­дар­стві утри­му­ють по­над 1500 го­лів ВРХ, зокре­ма 350 дій­них ко­рів. Зав­дя­ки про­ве­ден­ню се­ле­кцій­ної пле­мін­ної ро­бо­ти та зба­лан­со­ва­но­му хар­чу­ван­ню ми­ну­ло­го ро­ку вда­ло­ся на­ро­сти­ти об­сяг мо­ло­ка до 2252 т. Се­ре­дній по­ка­зник на­до­їв на ко­ро­ву ста­но­вив 5700 л.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

2014 рік для го­спо­дар­ства став ва­жли­вим ета­пом у те­хні­чно­му пе­ре­о­сна­щен­ні. Зокре­ма, за кре­ди­тні ко­шти бу­ло за­ку­пле­но най­но­ві­шу мо­дель са­мо­хі­дно­го об­при­ску­ва­ча «Бер­ту» вар­ті­стю 4 млн 500 тис. грн, що до­зво­лить які­сно ви­ко­ну­ва­ти всі опе­ра­ції із за­хи­сту куль­тур і спри­я­тли­во по­зна­чи­ться на їх уро­жай­но­сті. Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку для ком­пле­кта­ції трьох на­яв­них тра­кто­рів John Deere по­ту­жні­стю 350 к. с. за­ку­пи­ли три су­ча­сні ши­ро­ко­за­хва­тні куль­ти­ва­то­ри ДСІ, сі­вал­ку «Со­лі­тер», а та­кож два гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, що зда­тні роз­пу­шу­ва­ти зем­лю на гли­би­ну до 50 см. Усю те­хні­ку при­дба­но за вла­сні ко­шти, отри­ма­ні від про­да­жу зер­но­вих.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Го­спо­дар­ство по­стій­но до­по­ма­гає ме­шкан­цям сіл, де ве­де свою ді­яль­ність. Так, на 2015 рік за­пла­но­ва­но від­ре­мон­ту­ва­ти ди­тя­чий са­док, який пе­ре­бу­ває на ба­лан­сі сіль­ра­ди, для чо­го з бю­дже­ту го­спо­дар­ства ви­ді­ле­но 50 000 грн. Під­при­єм­ство на­дає ве­ли­ку ма­те­рі­аль­ну до- по­мо­гу укра­їн­ській ар­мії: 2014 ро­ку ви­ді­ле­но 270 000 грн до­по­мо­ги, пе­ре­да­но три ван­та­жні ав­то­мо­бі­лі на по­тре­би вій­сько­вих у зо­ні про­ве­де­н­ня АТО, а та­кож ко­шти на за­ку­пів­лю машини «швид­кої до­по­мо­ги» для зо­ни АТО то­що. Го­спо­дар­ство по­стій­но до­по­ма­гає трьом вій­ськом бри­га­дам Жи­то­мир­ської обла­сті спо­ря­дже­н­ням, про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня та при­ла­да­ми ні­чно­го ба­че­н­ня.

Най­ближ­чі пла­ни

Зав­дя­ки ін­тен­си­фі­ка­ції те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва у 2015 ро­ці в го­спо­дар­стві й да­лі пла­ну­ють під­ви­щу­ва­ти вро­жай­ність куль­тур. Зокре­ма, ма­ють пла­ни до­ве­сти уро­жай­ність на окре­мій ді­лян­ці цукро­вих бу­ря­ків до 1000 ц/га, ози­мої пше­ни­ці — 100 ц/га, ку­ку­ру­дзи — 120 ц/га. Та­кож у пла­нах се­ле­кцій­ної пле­мін­ної ро­бо­ти під­ви­щи­ти се­ре­дні на­дої мо­ло­ка до 6500–7000 л. Окрім то­го, якщо чер­во­но-ря­ба по­ро­да ви­яви­ться про­ду­ктив­ні­шою за го­лштин­ську чор­но-ря­бу мо­ло­чну, у го­спо­дар­стві ма­ють на­мір по­сту­по­во за­мі­ни­ти по­го­лів’я на чер­во­но-ря­бу по­ро­ду.

До­від­ка: ПСП «Со­кіль­ча» — одне з най­кра­щих сіль­госп­під­при­ємств Жи­то­мир­ської обла­сті, яке не­о­дно­ра­зо­во від­зна­ча­ло­ся Жи­то­мир­ською ОДА за ви­со­кі ре­зуль­та­ти в ро­бо­ті. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві та мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві. Одне з не­ба­га­тьох го­спо­дарств, яке по­стій­но впро­ва­джує но­ві те­хно­ло­гії у виробництво та під­ви­щує якість про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.