УкрАгро­Ком

Пав­ло ФЕСЮК ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «Український агра­рій — це най­біль­ший опти­міст»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ -

Зав­дя­ки до­три­ман­ню основ­ної скла­до­вої ви­ро­бни­цтва — те­хно­ло­гі­чно­сті — гру­па ком­па­ній «УкрАгро­Ком» і «Гер­мес-Трей­дінг» не ли­ше ви­жи­ла в не­про­сто­му 2014 ро­ці, а й ефе­ктив­но спра­цю­ва­ли.

Енер­го­ефе­ктив­ність

У 2014 ро­ці на тва­рин­ни­цьких фер­мах ком­па­нії вста­нов­ле­но ко­тли опа­ле­н­ня за­галь­ною по­ту­жні­стю по­над 200 кВт. Три­ва­ють ро­бо­ти з пе­ре­ве­де­н­ня «Оле­ксан­дрій­сько­го цукро­во­го за­во­ду» на аль­тер­на­тив­ні ви­ди па­ли­ва. У ком­па­нії та­кож ре­тель­но під­хо­дять до ви­бо­ру те­хні­ки, ско­ро­чу­ю­чи кіль­кість опе­ра­цій у по­лі, про­те не змен­шу­ю­чи ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва.

Сер­ти­фі­ка­ція

ТОВ «Оле­ксан­дрій­ський цукро­вий за­вод», що вхо­дить до скла­ду Гру­пи, отри­мав сер­ти­фі­ка­ти, які за­свід­чу­ють, що під­при­єм­ство за­про­ва­ди­ло та ви­ко­ри­сто­вує си­сте­му ме­не­джмен­ту яко­сті й без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів у га­лу­зі ви­ро­бни­цтва бі­ло­го кри­ста­лі­чно­го цукру. Ні­ме­цькі ау­ди­то­ри на­зва­ли за­вод єди­ним в Укра­ї­ні, на яко­му яко­сті та без­пе­чно­сті про­ду­кції при­ді­ля­ло­ся до­ста­тньо ува­ги на­віть до за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми стан­дар­тів ISO.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Мо­ло­чно­то­вар­не виробництво є одним із стра­те­гі­чних на­пря­мів роз­ви­тку кор­по­ра­ції. Мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс «Пе­три­ків­ське мо­ло­ко» — один із най­біль­ших тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів в Укра­ї­ні. Про­тя­гом 2014 ро­ку три­ва­ло йо­го уком­пле­кту­ва­н­ня го­лшти­но­фризь­кою по­ро­дою. За­галь­не по­го­лів’я ВРХ на сьо­го­дні ста­но­вить по­над 5000. Та­кож на під­при­єм­стві за­пра­цю­ва­ла най­біль­ша до­ї­ль­на уста­нов­ка ти­пу ка­ру­сель Performer на 60 місць і два тан­ки-охо­ло­джу­ва­чі T-COOL на 25 т з еле­ктрон­ним ви­мі­рю­ва­н­ням кіль­ко­сті мо­ло­ка й ін­ди­ка­ці­єю на дис­плеї бло­ка-управ­лі­н­ня охо­ло­дже­н­ня й ав­то­ма­ти­чним ми­т­тям Expert.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Гру­па ком­па­ній «УкрАгро­Ком» — на­дій­ний пар­тнер мі­сце­вих гро­мад у розв’язан­ні про- блем се­ла: 2014 ро­ку на со­ці­аль­ну сфе­ру під­при­єм­ство ви­ді­ли­ло по­над 12 млн грн. Ком­па­нія по­стій­но про­яв­ляє тур­бо­ту про ді­тей, пен­сіо­не­рів, опі­ку­є­ться не­за­хи­ще­ни­ми вер­ства­ми на­се­ле­н­ня. Гор­ді­стю агро­хол­дин­гу є фут­боль­ний клуб «Оле­ксан­дрія», який де­мон­струє ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм і впев­не­но три­має лі­дер­ські по­зи­ції в Пер­шій лі­зі фут­бо­лу Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

Гру­па ком­па­ній «УкрАгро­Ком» і «Гер­ме­сТрей­дінг» ви­вчає мо­жли­во­сті бу­дів­ни­цтва чи при­дба­н­ня вла­сно­го рі­чко­во­го фло­ту для пе­ре­ве­зе­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських й ін­ших ван­та­жів.

До­від­ка: Гру­па ком­па­ній «УкрАгро­Ком» і «Гер­мес-Трей­дінг» — ін­те­гро­ва­на аграр­на кор­по­ра­ція. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві зер­но­вих, олій­них і те­хні­чних куль­тур, ви­ро­щу­ван­ні сви­ней і ВРХ. Гру­па ком­па­ній має вла­сну еле­ва­тор­ну ін­фра­стру­кту­ру, пред­став­ле­ну одним рі­чко­вим тер­мі­на­лом і чо­тир­ма су­ча­сни­ми еле­ва­то­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.