Укра­їн­ська яго­да

Та­рас БАШТАННИК ке­рів­ник про­е­кту «На ягі­дни­цтво че­кає не най­лег­ший рік. На пла­ву за­ли­ша­ться ли­ше най­більш про­фе­сій­ні під­при­єм­ства з опти­мі­зо­ва­ни­ми ви­тра­та­ми, вер­ти­каль­ною ін­те­гра­ці­єю та ди­вер­си­фі­ко­ва­ни­ми куль­ту­ра­ми»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ТОРГОВА МАРКА -

Ви­хід на ри­нок сві­жої про­ду­кції під­при­єм­ства «Укра­їн­ська яго­да» під одно­ймен­ною тор­го­вою мар­кою до­зво­лив ком­па­нії не ли­ше успі­шно кон­ку­ру­ва­ти ціною з ін­ши­ми по­ту­жни­ми ви­ро­бни­ка­ми, а й по­сі­сти ні­шу в се­гмен­ті сві­жих ягід пре­мі­ум-яко­сті. Па­ра­лель­но із цим, ком­па­нія актив­но роз­ши­рю­ва­ла виробництво та збу­ду­ва­ла цех з охо­ло­дже­н­ня, фа­су­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня про­ду­кції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 рік для ТОВ «Укра­їн­ська яго­да» став пе­рі­о­дом актив­но­го роз­ви­тку й ви­хо­дом на за­пла­но­ва­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва зав­дя­ки пло­до­но­шен­ню ягі­дни­ків, які бу­ли за­кла­де­ні у 2012–2013 рр. Основ­ним зав­да­н­ням на рік, що ми­нув, ке­рів­ни­цтво вба­ча­ло за­без­пе­че­н­ня ста­лих по­ста­вок яго­ди пре­мі­ум-кла­су та на­ла­го­дже­н­ня на­дій­них схем ре­а­лі­за­ції. У се­зо­ні-2014 ком­па­нія актив­но про­су­ва­ла на рин­ку про­ду­кцію під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Укра­їн­ська яго­да», на­ла­го­джу­ю­чи спів­пра­цю з все­укра­їн­ськи­ми тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми «МЕ­ТРО Кеш енд Кері» і «Сіль­по». По­над 60% про­ду­кції під­при­єм­ство про­дає са­ме че­рез рі­тейл.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У 2014 ро­ці під­при­єм­ство збу­ду­ва­ло вла­сний сор­ту­валь­ний цех міс­ткі­стю 12 т із хо­ло­диль­ни­ком і су­ча­сною ка­ме­рою для шо­ко­во­го охо­ло­дже­н­ня ягід і їх збе­рі­га­н­ня. Цех роз­та­шо­ва­но всьо­го за 500 м від по­ля, що до­зво­ляє не ли­ше охо­ло­ди­ти, а й від­сор­ту­ва­ти, зва­жи­ти та роз­фа­су­ва­ти про­ду­кцію у фір­мо­ві пла­сти­ко­ві кон­тей­не­ри ва­гою 500 і 250 г. Та­ка та­ра є по­пу­ляр­ною се­ред по­ку­пців, що до­зво­ляє ма­кси­маль­но швид­ко збу­ва­ти про­ду­кцію.

Те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня

На під­при­єм­стві пра­гнуть ма­кси­маль­но ав­то­ма­ти­зу­ва­ти всі про­це­си ви­ро­бни­цтва. Для цьо­го вже влі­тку 2015 ро­ку пла­ну­ють за­ку­пи­ти де­кіль­ка су­ча­сних по­ту­жних тра­кто­рів і ком­байн.

Сер­ти­фі­ка­ція

Ком­па­нія про­хо­дить сер­ти­фі­ка­цію за стандартом GlobalG.A.P., що є основ­ною умо­вою для екс­пор­ту ягід за кор­дон і під­ви­щить кон­ку­рен­тність під­при­єм­ства на укра­їн­сько­му рин­ку.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії пла­ну­ють зо­се­ре­ди­ти­ся на ав­то­ма­ти­за­ції й опти­мі­за­ції ви­ро­бни­цтва. Зокре­ма, для змен­ше­н­ня втрат ягід чор­ної смо­ро­ди­ни під час зби­ра­н­ня у 2015 ро­ці бу­де за­ку­пле­ний спе­ці­аль­ний ком­байн вар­ті­стю 23–25 тис. єв­ро. Ці ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня пла­ну­ють оку­пи­ти за рік-два.

До­від­ка: ТОВ «Укра­їн­ська яго­да» є одним із най­біль­ших ви­ро­бни­ків ягід в Укра­ї­ні. На Житомирщині на пло­щі 137 га під­при­єм­ство ви­ро­щує ло­хи­ну, жи­мо­лость, су­ни­цю са­до­ву, аґрус, ма­ли­ну, смо­ро­ди­ну чор­ну, смо­ро­ди­ну чер­во­ну, че­ре­шню. Весь про­цес ви­ро­щу­ва­н­ня, сор­ту­ва­н­ня та па­ку­ва­н­ня від­по­від­ає єв­ро­пей­ським стан­дар­там яко­сті та без­пе­ки про­ду­кції. Су­ча­сне обла­дна­н­ня для ін­тен­сив­но­го охо­ло­дже­н­ня та збе­рі­га­н­ня ягід до­зво­ляє під­при­єм­ству фор­му­ва­ти ве­ли­кі пар­тії то­ва­ру без втра­ти яко­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.