УПГ Ма­ли­нів­ка

Ва­ле­рій БАРАНОВ ди­ре­ктор «Ми пра­цю­є­мо й да­лі пра­цю­ва­ти­ме­мо, адже лю­ди у будь-який час по­тре­бу­ють про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. На­ма­га­ти­ме­мо­ся те­хно­ло­гі­чно удо­ско­на­лю­ва­тись і до­ся­га­ти но­вих ви­сот яко­сті ін­ди­ча­ти­ни»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА -

ТОВ «УПГ Ма­ли­нів­ка» 2009 ро­ку при­дба­ло на­пів­зруй­но­ва­ні тва­рин­ни­цькі фер­ми в Чер­ні­ве­цькій обла­сті. Ни­ні в по­ту­жно­стях ком­пле­ксу утри­му­є­ться по­го­лів’я у 120 000 ін­ди­ків. В осна­ще­н­ня під­при­єм­ства за ро­ки йо­го ро­бо­ти бу­ло вкла­де­но по­над 35 млн грн. Усі про­це­си го­дів­лі й утри­ма­н­ня по­го­лів’я пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­но. Ком­па­нія пла­нує пе­ре­йти на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії — уста­но­ви­ти на пта­хо­ком­пле­ксі со­ня­чні ба­та­реї та біо­стан­ції з пе­ре­роб­ки гною.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 рік був для ком­па­нії пе­рі­о­дом подаль­шо­го те­хно­ло­гі­чно­го удо­ско­на­ле­н­ня й утвер­дже­н­ня рин­ко­вих по­зи­цій. Бу­ло за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво до­да­тко­во­го май­дан­чи­ка для утри­ма­н­ня 20 000 ін­ди­ків і на­ро­ще­но об­ся­ги ви­ро­бни­цтва го­то­вої про­ду­кції до 1500 т. Та­кож ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло прой­де­но сер­ти­фі­ка­цію за стандартом ISO22000 й отри­ма­но до­звіл для по­ста­вок про­ду­кції в Ре­спу­блі­ку Мол­до­ва. Про­те по­ки що під­при­єм­ство про­ду­кцію не екс­пор­тує, а пра­цює для за­до­во­ле­н­ня по­треб спо­жи­ва­чів на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Опти­мі­за­ція ви­ро­бни­цтва

Улі­тку 2014 ро­ку на під­при­єм­стві бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію вла­сний су­ча­сний за­бій­ний цех по­ту­жні­стю до 200 го­лів ін­ди­ків на го­ди­ну. На йо­го уста­тку­ва­н­ня ком­па­ні­єю бу­ло ви­тра­че­но по­над 1 млн дол. Ча­сти­ну ко­штів бу­ло спря­мо­ва­но на обла­дна­н­ня ко­тель­ні, яка мо­же пра­цю­ва­ти на дро­вах, ву­гіл­лі та пе­ле­тах. Це дасть змо­гу в ра­зи змен­ши­ти ви­тра­ти на опа­ле­н­ня й отри­ма­ти енер­го­не­за­ле­жність під­при­єм­ства. У ком­па­нії пла­ну­ють по­дов­жи­ти пе­ре­хід на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла опа­ле­н­ня й із ча­сом пов­ні­стю за­мі­сти­ти при­ро­дний газ на аль­тер­на­тив­ний, ви­ро­бле­ний з ін­ди­чо­го гною.

Мо­дер­ні­за­ція під­при­єм­ства

Під­при­єм­ство по­слу­го­ву­є­ться обла­дна­н­ням, яке на сьо­го­дні вва­жа­є­ться одним із най­кра­щих для пта­хів­ни­цтва — гол­ланд­сько-бель­гій­ської ком­па­нії Roxell. Мі­кро­клі­мат у пта­шни­ках під­три­му­є­ться та кон­тро­лю­є­ться ав­то­ма­ти­чно від­по­від­но до ві­ку са­мої пти­ці та ста­ну нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Ми­ну­ло­го ро­ку про­ве­де­но упо­ряд­ку­ва­н­ня те­ри­то­рії са­мої пта­хо­фер­ми згі­дно з єв­ро­ви­мо­га­ми.

Збут про­ду­кції

Під­при­єм­ство актив­но пра­цює над по­пу­ля­ри­за­ці­єю та про­су­ва­н­ням про­ду­кції під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Бу­ко­вин­ська ін­ди­чка», здій­снює ста­біль­ні по­став­ки в тор­го­ві ме­ре­жі най­біль­ших міст дер­жа­ви: Київ, Хар­ків, Оде­су, Іва­но-Фран­ківськ, Рів­не то­що. У пла­нах ком­па­нії — від­кри­т­тя вла­сних не­ве­ли­ких ма­га­зи­нів у Чер­ні­ве­цькій обла­сті.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На про­ха­н­ня гро­ма­ди се­ла 2014 ро­ку бу­ло ві­дре­мон­то­ва­но ам­бу­ла­то­рію. Се­ли­щні до­ро­ги під­три­му­ю­ться в до­бро­му ста­ні, на­да­є­ться до­по­мо­га шко­лам.

Най­ближ­чі пла­ни

Уже не­вдов­зі на під­при­єм­стві пла­ну­ють збу­ду­ва­ти вла­сний ком­бі­кор­мо­вий цех по­ту­жні­стю 10 т, а та­кож осна­сти­ти за­бій­ний цех лі­ні­я­ми з па­ку­ва­н­ня про­ду­кції. Та­кож у пла­нах пе­ре­хід на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії — уста­нов­ле­н­ня на пта­хо­ком­пле­ксі со­ня­чних ба­та­рей і біо­стан­ції з пе­ре­роб­ки гною.

До­від­ка: ТОВ «УПГ Ма­ли­нів­ка» за­сно­ва­но 2009 ро­ку. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні в с. Ма­ли­нів­ка Но­во­се­ли­цько­го ра­йо­ну Чер­ні­ве­цької обла­сті на те­ри­то­рії ко­ли­шньо­го ком­пле­ксу по ви­ро­щу­ван­ню ВРХ. На зе­мель­ній ді­лян­ці пло­щею у 6,37 га роз­мі­ще­но чо­ти­ри пта­шни­ки, кор­мо­склад, за­бій­ний цех і склад під­стил­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.