Успіх

Оле­ксій ГУЗIЙ вла­сник «Ми ро­би­мо став­ку на опти­мі­за­цію ви­трат із пер­спе­кти­вою ін­ве­сту­ва­н­ня в роз­ши­ре­н­ня еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей і зе­мель­но­го бан­ку»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ -

За ре­зуль­та­та­ми 2014 ро­ку ком­па­нія успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ла про­ект із уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію пер­шої чер­ги еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу в Ки­їв­ській обла­сті. Ви­ва­же­ний під­хід до обро­бі­тку зем­лі до­зво­лив отри­ма­ти один із най­кра­щих уро­жа­їв за остан­ні кіль­ка ро­ків. Ва­ло­вий збір ся­гнув 125 000 т. У май­бу­тньо­му ком­па­нія скон­цен­тру­є­ться на роз­ши­рен­ні зе­мель­но­го бан­ку й опти­мі­за­ції ви­трат на виробництво.

Ро­слин­ни­цтво

Зав­дя­ки ра­ціо­наль­но­му під­хо­ду до обро­бі­тку зем­лі, впро­ва­джен­ню но­ві­тніх те­хно­ло­гій кор­по­ра­ції вда­ло­ся до­сяг­ти зо­ло­тої се­ре­ди­ни в спів­від­но­шен­ні «ін­ве­сти­ції — при­бу­тко­вість» в отри­ман­ні вро­жаю. У 2014 ро­ці в ре­зуль­та­ті ком­пле­ксно­го під­хо­ду до те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня, а са­ме: ви­ко­ри­ста­н­ня во­ло­гов­три­му­валь­них те­хно­ло­гій, опти­маль­но­го за­сто­су­ва­н­ня мі­кро- та ма­кро­до­брив, за­лу­че­н­ня до обро­бі­тку ком­пле­ксних агре­га­тів — ком­па­нія під­ви­щи­ла вро­жай­ність усіх куль­тур, до то­го ж змен­шив­ши ви­тра­ти. Уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ла 98,5 ц/га, пше­ни­ці — 51,2 ц/га, ячме­ню — 24,3 ц/га, со­ня­шни­ку — 27,8 ц/га, рі­па­ку — 29,6 ц/га, сої — 23,4 ц/га. Ком­па­нія спів­пра­цює з та­ки­ми лі­де­ра­ми аграр­но­го рин­ку, як ТОВ «Агро­скоп», МПП Фір­ма «Ері­дон», ТОВ «Ха­ве­стер», ТОВ «Про­те­їн Про­да­кшн», агро­хол­динг «МХП» та ін. Кор­по­ра­ція по­стій­но роз­ро­бляє но­ві про­е­кти з ав­то­ма­ти­за­ції бі­знес-про­це­сів. На­ра­зі три­ває ре­а­лі­за­ція за­хо­дів з ав­то­ма­ти­за­ції облі­ку зе­мель­но­го бан­ку: мо­ні­то­ринг змін у до­го­во­рах орен­ди зем­лі, обмін па­я­ми, обро­бі­ток зем­лі в ре­жи­мі он­лайн і кон­тро­лю за­лиш- ків па­ли­ва та йо­го ви­трат у ре­жи­мі он­лайн, ви­да­ча па­ли­ва без уча­сті па­ли­во­за­прав­ни­ка, впро­ва­дже­н­ня smart-card.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У жов­тні 2014 ро­ку вве­ли в екс­плу­а­та­цію пер­шу чер­гу су­ча­сно­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу ТОВ «Еле­ва­тор “Успіх Ро­ки­тне”» по­ту­жні­стю 40 000 т зер­но­вих. Про­ект пе­ред­ба­чає на­да­н­ня по­слуг сіль­го­спви­ро­бни­кам Ки­їв­ської обла­сті по збе­рі­ган­ню, су­шін­ню й очи­щу­ван­ні зер­на при­бли­зно на 100 000 т/рік. За­галь­на вар­тість про­е­кту оці­ню­є­ться в 7 млн дол. Тер­мін осво­є­н­ня ін­ве­сти­цій — 9 мі­ся­ців. По­ту­жно­сті еле­ва­то­ра з при­йма­н­ня зер­но­вих ста­нов­лять 2500 т/до­бу, су­ші­н­ня — до 2000 т/до­бу. Під­при­єм­ство зда­тне від­ван­та­жу­ва­ти ав­то­мо­біль­ним і за­лі­зни­чним транс­пор­том до 2200 т/до­бу.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

За 2014 рік об­ся­ги до­по­мо­ги на со­ці­аль­ні про­е­кти те­ри­то­рі­аль­ним гро­ма­дам оці­ню­ва­ли­ся в 5 млн грн. Ко­шти бу­ли спря­мо­ва­ні на ре­мон­ти ди­тя­чих сад­ків, про­ве­де­н­ня опа­ле­н­ня в бу­ди­нок куль­ту­ри то­що. Ви­ро­бни­ча ді­яль­ність да­ла змо­гу своє­ча­сно спла­ти­ти май­же 16 млн грн по­да­тків у бю­джет, або 530 грн із ге­кта­ра. Вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію еле­ва­то­ра в Ки­їв­ській обла­сті до­зво­ли­ло до­да­тко­во ство­ри­ти 60 ро­бо­чих місць. За 14 ро­ків ро­бо­ти в ком­па­нії фа­кти­чно від­су­тня плин­ність ка­дрів.

Най­ближ­чі пла­ни

У подаль­ших пла­нах кор­по­ра­ції — вста­нов­ле­н­ня обла­дна­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії на но­во­збу­до­ва­но­му еле­ва­то­рі, зокре­ма те­пло­ге­не­ра­то­ра, що пра­цю­ва­ти­ме на пе­ле­тах. До 2025 ро­ку пла­ну­є­ться збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 100 000 га, при­дба­н­ня но­вої те­хні­ки, роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки зер­на.

До­від­ка: Агро­про­ми­сло­ва кор­по­ра­ція «Успіх» за­сно­ва­на 2001 ро­ку в Ки­їв­ській обла­сті. Зе­мель­ний банк ста­но­вить май­же 30 000 га, з яких близь­ко 80% роз­та­шо­ва­ні в Ки­їв­ській обла­сті, ре­шта — в Оде­ській. Ком­па­нія ви­ро­щує ку­ку­ру­дзу, пше­ни­цю, сою, со­ня­шник, які ре­а­лі­зує на вну­трі­шньо­му рин­ку та екс­пор­тує. За­галь­ні по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня ся­га­ють 75 000 т про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.