Фа­во­рит-Агро

Оле­на РО­ЗЕН­БЛАТ за­снов­ник «Я ві­рю в ша­ле­ний по­тен­ці­ал Укра­ї­ни й упев­не­на, що сіль­ське го­спо­дар­ство є фун­да­мен­том еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та роз­кві­ту на­шої кра­ї­ни»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТУ -

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство й да­лі актив­но під­три­му­ва­ло взя­тий ра­ні­ше курс на ви­ро­щу­ва­н­ня, пе­ре­роб­ку й екс­порт сої та со­є­вої про­ду­кції. Цьо­го ро­ку ком­па­нія має на­мір зо­се­ре­ди­ти­ся на змен­шен­ні ви­трат у ви­ро­бни­цтві оди­ни­ці про­ду­кції, роз­ви­тку пе­ре­ро­бних на­пря­мів ді­яль­но­сті та за­сто­су­ван­ні аль­тер­на­тив­них дже­рел па­ли­ва.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

То­рік по­сів­ні пло­щі ком­па­нії бу­ли збіль­ше­ні до май­же 8000 га. Про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків під­при­єм­ство зо­се­ре­ди­ло­ся на ви­ро­щу­ван­ні сої. Зав­дя­ки за­кла­ден­ню екс­пе­ри­мен­таль­них ді­ля­нок у ми­ну­лі ро­ки удо­ско­на­ли­ли те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри та до­ся­гли вро­жай­но­сті 34 ц/га. За­га­лом у го­спо­дар­стві у 2014 ро­ці бу­ло ви­ро­ще­но по­над 20 000 т зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур. У 2014 на під­при­єм­стві був ре­а­лі­зо­ва­ний спіль­ний про­ект з ав­стрій­ською ком­па­ні­єю Golden Kern із ви­ро­щу­ва­н­ня гар­бу­зів на на­сі­н­ня для екс­пор­ту у Єв­ро­со­юз.

Мо­дер­ні­за­ція

По­при те, що 2014 рік був скла­дним для укра­їн­сько­го бі­зне­су, під­при­єм­ство ін­ве­сту­ва­ло у виробництво. Ми­ну­ло­го ро­ку по­ча­ли впро­ва­джу­ва­ти си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті й мо­дер­ні­зу­ва­ти ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті. Зокре­ма, бу­ло при­дба­но дві сі­вал­ки KINZE 3600, два об­при­ску­ва­чі з під­трим­кою до­зу­ва­н­ня вне­се­н­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну за­со­бів за­хи­сту ро­слин. Та­кож ви­ко­на­на мо­дер­ні­за­ція зер­но­су­шар­ки: уста­нов­ле­но охо­ло­джу­вач, що до­зво­ли­ло за­по­біг­ти пе­ре­грі­ван­ню зер­на під час су­ші­н­ня та ви­клю­чи­ти те­хно­ло­гі­чні зу­пин­ки; збіль­ше­но про­ду­ктив­ність си­сте­ми за­ван­та­же­н­ня/ви­ван­та­же­н­ня зер­на зав­дя­ки за­мі­ні но­рій на по­ту­жні­ші; вста­нов­ле­но про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для опти­мі­за­ції про­це­су су­ші­н­ня зер­на, че­рез що її про­ду­ктив­ність зро­сла на 30%, а ви­тра­ти енер­го­но­сі­їв змен­ши­ли­ся. Ро­зу­мі­ю­чи по­тре­бу впро­ва­дже­н­ня пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей, бу­ло збу­до­ва­но й уве­де­но в екс­плу­а­та­цію цех пе­ре­роб­ки сої на ма­ку­ху й олію по­ту­жні­стю 9000 т/рік. Та­кож 2014 ро­ку на еле­ва­то­рі вве­де­но в екс­плу­а­та­цію ви­ро­бни­чу ла­бо­ра­то­рію, яка про­во­дить ана­лі­зи зер­на во­ло­го­сті, сміт­тє­вої до­мі­шки, вмі­сту клей­ко­ви­ни, про­те­ї­ну то­що.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У бю­дже­ти усіх рів­нів і фон­дів соц­стра­ху­ва­н­ня 2014 ро­ку бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но близь­ко 4 млн грн. Ком­па­нія по­стій­но спів­пра­цює із сіль­ськи­ми гро­ма­да­ми, на те­ри­то­рії яких орен­дує зем­лі. Зокре­ма, ре­гу­ляр­но на­дає до­по­мо­гу шко­лам, ди­тя­чим сад­кам, цер­квам й т. ін. Ро­зу­мі­ю­чи, що кра­ї­на опи­ни­ла­ся у важ­кій си­ту­а­ції, гру­па під­при­ємств «Фа­во­рит» бе­ре актив­ну участь у во­лон­тер­сько­му ру­сі, до­по­ма­гає укра­їн­ській ар­мії.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах ком­па­нії на 2015 рік — оста­то­чне впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства та роз­ви­ток пе­ре­ро­бних на­пря­мів ді­яль­но­сті. Під­при­єм­ство зби­ра­є­ться зо­се­ре­ди­ти­ся на за­сто­су­ван­ні аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва. Зокре­ма, три­ває під­го­тов­ка про­е­кту з пе­ре­роб­ки зер­но­вих від­хо­дів на па­лив­ні пе­ле­ти, що до­зво­лить не ли­ше роз­ши­ри­ти асор­ти­мент про­ду­кції, а й за­без­пе­чить без­від­хо­дне виробництво. Та­кож ке­рів­ни­цтво ком­па­нії має на­мір ви­йти зі сво­єю про­ду­кці­єю пе­ре­роб­ки на ри­нок ЄС.

До­від­ка: ТзОВ «Фа­во­рит-Агро» ство­ре­не в 2005 ро­ці, спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, екс­пор­ті збіж­жя, пе­ре­роб­ці сої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.