Фан­да

Еду­ард САМОТКАЛ вла­сник DARA Group «На­ші ки­тай­ські пар­тне­ри го­то­ві ді­ли­ти­ся до­сві­дом й ін­ве­сту­ва­ти в український агро­се­ктор»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДЕБЮТ РОКУ -

Но­ві вла­сни­ки сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств у Чер­ні­гів­ській обла­сті «ВСК ім. Горь­ко­го» і «ПСП “Зла­го­да”» 2014 ро­ку озву­чи­ли ам­бі­тні пла­ни з роз­ви­тку за кіль­ко­ма на­пря­ма­ми. Ки­тай­ські ін­ве­сто­ри го­то­ві да­ва­ти ко­шти на ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів, роз­ви­ток сви­нар­ства, си­стем зро­ше­н­ня то­що. За кіль­ка ро­ків «Фан­да» має на­мір екс­пор­ту­ва­ти свою про­ду­кцію, зокре­ма й на ри­нок Ки­таю.

Ро­слин­ни­цтво

По­ки що це не основ­ний на­прям ді­яль­но­сті ком­па­нії. Фа­кти­чно біль­ша ча­сти­на ви­ро­ще­но­го вро­жаю (ми­ну­ло­го ро­ку отри­ма­но тро­хи біль­ше ніж 2000 т зер­но­вих) спря­мо­ву­є­ться на корм, ча­сти­на ре­а­лі­зо­ву­є­ться на вну­трі­шньо­му рин­ку. По­при не­ви­со­кі по­ка­зни­ки ва­лу ви­ро­ще­ної про­ду­кції ком­па­ня на 25% під­ви­щи­ла вро­жай­ність основ­них куль­тур. Пла­ни по­сі­вів на 2015 рік бу­ли ско­ре­го­ва­ні від­по­від­но до стра­те­гії змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції та за­без­пе­че­н­ня тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів ком­па­нії кор­ма­ми вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

Тва­рин­ни­цтво

На­дої мо­ло­ка, якщо по­рів­ня­ти з 2013 ро­ком, ко­ли «Фан­да» ли­ше по­ча­ла пра­цю­ва­ти, збіль­ши­ли­ся вдві­чі — до май­же 5 т на рік від одні­єї ко­ро­ви. Та­кі ре­зуль­та­ти бу­ли досягнуті мі­ні­маль­ни­ми ко­шта­ми в ре­зуль­та­ті не­зна­чної мо­дер­ні­за­ції до­ї­ль­но­го обла­дна­н­ня та в пер­шу чер­гу зав­дя­ки опти­мі­за­ції кор­мів і ра­ціо­нів для ху­до­би. Мо­ло­ко ре­а­лі­зо­ву­ють мі­сце­вим пе­ре­ро­бни­кам. Цьо­го ро­ку ком­па­нія роз­по­чи­нає під­го­тов­ку до ре­кон­стру­кції ко­рів­ни­ків, гро­ші час­тко­во від ки­тай­ських пар­тне­рів уже отри­ма­но. За­га­лом ін­ве­сти­цій у мо­ло­чний на­прям пе­ред­ба­че­но на рів­ні 25 млн дол., за­пла­но­ва­но збу­ду­ва­ти 4 фер­ми на 5000 тва­рин ко­жна. Крім то­го, ком­па­нія пла­нує роз­ви­ва­ти на­прям сви­нар­ства й 2015 ро­ку роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтву сви­но­ком­пле­ксу на 50 000 го­лів. Ін­ве­сти­ції у цей на­прям за­пла­но­ва­но близь­ко 12,5 млн дол.

Най­ближ­чі пла­ни

Стра­те­гія роз­ви­тку ком­па­нії пе­ред­ба­чає роз­ви­ток у чо­ти­рьох на­пря­мах: ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур, ово­чів­ни­цтво, сви­нар­ство та мо­ло­чне ВРХ. На ро­слин­ни­цтво бу­де ви­ді- ле­но 17,5 млн дол. ін­ве­сти­цій, зокре­ма, ко­шти бу­дуть спря­мо­ва­ні на на­сін­ни­цтво. З ме­тою під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті основ­них куль­тур пе­ред­ба­че­но бу­дів­ни­цтво основ­но­го зро­шу­валь­но­го ка­на­лу про­тя­жні­стю 30 км і до­по­мі­жних ка­на­лів та­кож на 30 км, 1000 ко­ло­дя­зів, тру­бних ма­гі­стра­лей на 200 км. Від­по­від­но до про­е­кту роз­ви­тку бу­де ство­ре­но те­пли­чний ком­плекс із ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів і їх пе­ре­роб­ки (2,5 млн дол.). За­пла­но­ва­но та­кож й онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку го­спо­дарств під­при­єм­ства. У най­ближ­чі кіль­ка ро­ків ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ти­ме в по­кра­ще­н­ня яко­сті по­го­лів’я. Зокре­ма, в Гол­лан­дії бу­дуть за­ку­пле­ні не­те­лі, а та­кож 5000 спер­мо­доз. У тва­рин­ни­цтві ком­па­нія пла­нує ви­йти у най­ближ­чі ро­ки на ну­льо­ву рен­та­бель­ність і до­сяг­ти ви­ро­бни­цтва 200 000 т мо­ло­ка на рік.

До­від­ка: У 2014 ро­ці укра­їн­ська ком­па­нія DARA Group і ки­тай­ська про­ми­сло­ва кор­по­ра­ція «Ху­ан­фа­ньЦюй» на ба­зі двох сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств ВСК ім. Горь­ко­го (м. Ко­рю­ків­ка) і ПСП «Зла­го­да» (с. На­у­мів­ка, Ко­рю­ків­ський р-н) ство­ри­ли спіль­ну ком­па­нію «Фан­да». Ке­рів­ни­цтво ком­па­нії озву­чи­ло ам­бі­тні пла­ни що­до за­лу­че­н­ня 58 млн дол. ін­ве­сти­цій під про­е­кти в Чер­ні­гів­ській обла­сті. У дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ком­па­нія пла­нує пра­цю­ва­ти за кіль­ко­ма на­пря­ма­ми: ро­слин­ни­цтво, тва­рин­ни­цтво та ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів у те­пли­цях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.