Центр про­ми­сло­во­го кро­лів­ни­цтва

Юрій ТРЕТЯЧЕНКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Подаль­ший роз­ви­ток вба­ча­є­мо у вер­ти­каль­ній ін­те­гра­ції на­шо­го під­при­єм­ства. Бо тіль­ки за­мкне­ний цикл ви­ро­бни­цтва до­по­мо­же зни­жу­ва­ти со­бі­вар­тість і якось ви­жи­ва­ти у най­ближ­чі ро­ки»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ДЕБЮТ РОКУ -

Ми­ну­ло­го ро­ку зу­си­л­ля ком­па­нії бу­ли спря­мо­ва­ні на збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва м’яса кро­ля, бу­дів­ни­цтво но­вих при­мі­щень і роз­ши­ре­н­ня ін­фра­стру­кту­ри.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

За 2014 рік ком­па­нія збіль­ши­ла кіль­кість ви­ро­щу­ва­но­го по­го­лів’я кро­лів на 10% — до 30 000 го­лів і ви­йшла на ма­кси­маль­ну по­ту­жність 12 т м’яса кро­лів на мі­сяць. На­при­кін­ці 2014 ро­ку під­при­єм­ство роз­по­ча­ло два но­вих про­е­кти: бу­дів­ни­цтво кор­мо­во­го це­ху й це­ху за­бою та пе­ре­роб­ки м’яса кро­лів. Їх ре­а­лі­за­ція до­по­мо­же зни­зи­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції на 20–25% і до­зво­лить за­мкну­ти цикл ви­ро­бни­цтва.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

2014 ро­ку при­дба­ли дві оди­ни­ці транс­пор­ту: тра­ктор для чи­ще­н­ня гно­є­при­йма­чів і Газ-53 для йо­го ви­ве­зе­н­ня. Це до­зво­ли­ло по­збу­ти­ся ви­трат на орен­ду те­хні­ки в мі­сце­вих фер­ме­рів.

Збут про­ду­кції

На сьо­го­дні збут про­ду­кції де­що змі­нив­ся: якщо 2013 ро­ку під­при­єм­ство ре­а­лі­зу­ва­ло до 8 т м’яса кро­ля, то ми­ну­ло­го ро­ку що­мі­ся­чна ре­а­лі­за­ція ста­но­ви­ла 12 т. Кро­ля­ти­на про­да­є­ться по тор­го­вих ме­ре­жах, опто­ви­кам, у роз­дріб, ре­сто­ра­нам. Ре­а­лі­за­ція від­бу­ва­є­ться по Ки­є­ву та Ки­їв­ській обла­сті при­бли­зно у п’ять ме­реж — Novus, «Ве­ли­ка ки­ше­ня», «Ме­га­мар­кет», «Фур­шет», «Кон­ти­нент».

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах під­при­єм­ства на 2015 рік роз­по­ча­ти дру­гу чер­гу бу­дів­ни­цтва ще двох при­мі­щень для утри­ма­н­ня кро­лів і збіль­ши­ти кіль­кість утри­му­ва­но­го по­го­лів’я до 45 000. До ре­чі, для цьо­го із Фран­ції бу­де за­ве­зе­но близь­ко 1000 кро­ле­ма­ток.

До­від­ка: ТОВ «Центр про­ми­сло­во­го кро­лів­ни­цтва» — одна з про­від­них кро­лів­ни­цьких ком­па­ній на рин­ку Укра­ї­ни із за­мкну­тим і без­від­хо­дним ци­клом ви­ро­бни­цтва, який вклю­чає се­ле­кцій­но-пле­мін­не го­спо­дар­ство, фер­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня кро­лів, за­бій­ну ді­лян­ку, від­ді­ли пе­ре­роб­ки та ре­а­лі­за­ції про­ду­кції (м’яса та шкі­ри). По­ту­жно­сті під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні в се­ли­щі Би­шів Ма­ка­рів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. Про­ду­кція ТОВ «Центр про­ми­сло­во­го кро­лів­ни­цтва» пред­став­ле­на на рин­ку під тор­го­вою мар­кою «Бо­нДі­єт».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.