Юхи­мів­ське

Оле­ксандр КIЧМАРЕНКО ди­ре­ктор «Да­вай­те за­кри­є­мо на рік го­спо­дар­ства по всій Укра­ї­ні, пі­де­мо на схід, усі ра­зом від­во­ю­є­мо на­шу зем­лю та по­ста­ви­мо жир­ну кра­пку. Або ви­гра­є­мо, або про­гра­є­мо! Бо не­ви­зна­че­ність, як те­пер, — це най­гір­ше»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВЛАСНА ПЕРЕРОБКА -

У 2014 ро­ці го­спо­дар­ства ПП «Юхи­мів­ське», ПрАТ «Фе­до­рів­ське», СФГ «Кра­снян­ське» за­вер­шу­ва­ли роз­по­ча­ті ра­ні­ше про­е­кти, пра­цю­ва­ли над опти­мі­за­ці­єю ви­тра­тної ча­сти­ни в низь­ко­рен­та­бель­них га­лу­зях ви­ро­бни­цтва, роз­ви­ва­ли озна­че­ний ра­ні­ше курс на пе­ре­ро­бну га­лузь. Прі­о­ри­те­том їх ке­рів­ни­цтво вва­жає отри­ма­н­ня пря­мих екс­порт­них кон­тра­ктів, що до­зво­лить за­лу­чи­ти ва­лю­тні над­хо­дже­н­ня та збіль­ши­ти на 20% ре­а­лі­за­цій­ну ці­ну про­ду­кції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

Най­до­рож­чим ре­а­лі­зо­ва­ним про­е­ктом ми­ну­ло­го ро­ку ста­ло бу­дів­ни­цтво фру­кто­схо­ви­ща на 1100 т. Ін­ве­сти­ції у цей про­ект ста­но­ви­ли 350 000 єв­ро. Вве­де­н­ня про­е­кту в екс­плу­а­та­цію до­зво­ли­ло збіль­ши­ти ре­а­лі­за­цій­ну ці­ну пло­до­вої про­ду­кції на 2 грн/кг у зи­мо­во-ве­сня­ний пе­рі­од. У на­пря­мі са­дів­ни­цтва на 80 га бу­ли роз­ши­ре­ні пло­щі під са­до­ви­ми та пло­до­ви­ми на­са­дже­н­ня­ми — пе­ре­ва­жно яблунь, а та­кож гру­ші, по­лу­ни­ці, ма­ли­ни. Та­ким чи­ном, за­галь­на пло­ща під са­да­ми і ягі­дни­ка­ми то­рік ста­но­ви­ла 280 га. Най­при­бу­тко­ві­шим у 2014 ро­ці бу­ло ро­слин­ни­цтво. Уро­жай­ність ку­ку­ру­дзи ста­но­ви­ла 12 т/га, пше­ни­ці ози­мої — 8,7 т/га, ячме­ню яро­го — 7,8 т/га, го­ро­ху — 3,5 т/га, рі­па­ку — 4,2 т/га, со­ня­шни­ку — 3,8 т/га, сої — 3,2 т/га, цукро­вих бу­ря­ків — 78 т/га. У га­лу­зі тва­рин­ни­цтва го­спо­дар­ство збіль­ши­ло на­дої з 23 до 26 л на дій­ну ко­ро­ву, або 8395 л/рік на фу­ра­жну. Ра­зом із тим го­спо­дар­ство пра­цює над змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка шля­хом опти­мі­за­ції кор­мо­вої ба­зи, зокре­ма за­мі­ни ча­сти­ни ма­ку­хи та пив­ної дро­би­ни на ви­сів­ки.

Пе­ре­роб­ка

Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві по­ча­ла пра­цю­ва­ти кру­по­ру­шка з ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзя­ної, пше­ни­чної, ячмін­ної та го­ро­хо­вої круп. Пла­но­ве виробництво ста­но­вить 1500 т круп/рік, те­хні­чне — 30–40 т круп/до­ба. Ре­а­лі­за­ція цьо­го про­е­кту ста­ла ще одним кро­ком до праг- не­н­ня пе­ре­ро­бля­ти три чвер­ті ви­ро­бле­них зер­но­вих вла­сни­ми си­ла­ми.

Най­ближ­чі пла­ни

Прі­о­ри­тет ді­яль­но­сті у 2015 ро­ці — це за­лу­че­н­ня екс­порт­них кон­тра­ктів, імо­вір­но, об’єд­ну­ю­чись з ін­шим агра­рі­я­ми ре­гіо­ну. У ре­зуль­та­ті ці­на на про­ду­кцію має зро­сти що­най­мен­ше на 20%. Для ре­а­лі­за­ції цьо­го пла­ну вже на­пра­цьо­ва­ні кон­та­кти з при­бал­тій­ськи­ми кра­ї­на­ми. Та­кож є на­мір за­кін­чи­ти ре­кон­стру­кцію пе­кар­ні та бу­дів­ни­цтво під­ло­го­во­го се­кцій­но­го скла­ду для збе­рі­га­н­ня 1800 т на­сі­н­ня вар­ті­стю 1 млн грн.

До­від­ка: ПП «Юхи­мів­ське» утво­ри­ло­ся в 1988 ро­ці пі­сля ре­ор­га­ні­за­ції кол­го­спу в се­ли­щі Юхи­мів­ка Він­ни­цької обла­сті, має ста­тус еліт­го­спу, ва­жли­вим про­фі­лем під­при­єм­ства бу­ло і є на­сін­ни­цтво, сер­це яко­го — су­ча­сний на­сін­нє­вий за­вод. Із 2009 ро­ку роз­по­чи­на­є­ться ре­ор­га­ні­за­ція мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, із 2010-го — роз­ви­ток са­дів­ни­цтва. Під­при­єм­ство роз­ви­ває пе­ре­ро­бну га­лузь, ре­а­лі­зує ши­ро­кий асор­ти­мент хлі­бо­бу­ло­чних ви­ро­бів, має у сво­їй стру­кту­рі млин, пе­кар­ню, за­вод із ви­ро­бни­цтва круп й олій­ни­цю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.