Яніс

Ана­то­лій ЧОР­НИЙ ке­рів­ник го­спо­дар­ства «Моя ме­та — пра­цю­ва­ти для сво­го на­ро­ду й ви­ро­щу­ва­ти яблу­ка, ці­на яких бу­де до­сту­пною для про­стих лю­дей. А при­бу­ток збіль­шу­ва­ти під­ви­ще­н­ням уро­жай­но­сті та змен­ше­н­ням со­бі­вар­то­сті»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА -

Са­дів­ник Ана­то­лій Чор­ний став фер­ме­ром одним із пер­ших на Бу­ко­ви­ні. По­чи­нав із 5 га, а сьо­го­дні в сі­мей­но­го го­спо­дар­ства — 110 га ін­тен­сив­них са­дів. Ви­со­кої май­стер­но­сті фер­мер до­ся­гнув у ви­ро­щу­ва­н­ня гру­ші, за яку ни­ні ма­ло хто бе­ре­ться. Го­спо­дар­ство одне з пер­ших в Укра­ї­ні за­сто­су­ва­ло в са­дах кон­тур­не обрі­зу­ва­н­ня. У за­хи­сті актив­но за­сто­со­вує біо­ме­то­ди.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті

2014 ро­ку в го­спо­дар­стві за­кла­ли 8 га но­вих са­дів яблу­ні та гру­ші (по по­ло­ви­ні ко­жної куль­ту­ри). Схе­ма роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 3 м, на окре­мих ді­лян­ках кро­ну фор­му­ва­ти­муть за ти­пом бі-ба­ум (два стов­бу­ри). Са­джан­ці для за­кла­да­н­ня са­ду гру­ші ви­го­то­ви­ли са­мі. Ми­ну­ло­го ро­ку зі­бра­ли 2000 т яблук. Се­ре­дня вро­жай­ність їх ста­но­ви­ла 52–56 т/га, гру­ші — 42 т/га. У сор­ту яблу­ні Гол­ден Де­лі­шес уро­жай­ність ся­гну­ла 80 т/га, у Фу­джі — 60–65 т/га. 2014 ро­ку на всій пло­щі пло­до­но­сних са­дів яблу­ні та гру­ші за­сто­су­ва­ли кон­тур­не обрі­зу­ва­н­ня (до цьо­го обрі­зу­ва­чі пра­цю­ва­ли ли­ше на окре­мих ді­лян­ках са­ду). У пло­до­но­сних на­са­дже­н­нях гру­ші за­про­ва­ди­ли те­хно­ло­гію біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту від ме­дя­ни­ці. З ме­тою ви­вче­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня за­кла­ли про­бний сад сли­ви пло­щею 1,5 га. Ви­ро­ще­ну 2014 ро­ку са­до­ви­ну про­да­ва­ли опто­вим по­ку­пцям з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

За кіль­ка ро­ків пло­щу ви­ро­щу­ва­н­ня гру­ші пла­ну­ють до­ве­сти до 50% са­ду. Її пло­ди за ціною пе­ре­ви­щу­ють яблу­ка, і для вправ­них са­дів­ни­ків ця куль­ту­ра є більш при­бу­тко­вою. Зна­чну ува­гу при­ді­лять лі­тнім сор­там гру­ші — для збе­рі­га­н­ня їх уро­жаю не по­трі­бно зво­ди­ти до­да­тко­ві хо­ло­диль­ні по­ту­жно­сті. Са­див­ний ма­те­рі­ал гру­ші ви­го­тов­ля­ти­муть са­мо­стій­но. Се­ред прі­о­ри­те­тних на­пря­мів ро­бо­ти го­спо­дар­ства — ви­вче­н­ня та за­про­ва­дже­н­ня у виробництво но­ві­тніх біо­ло­гі­чних ме­то­дів за­хи­сту зер­ня­тко­вих са­дів.

До­від­ка: Фер­мер­ський сад Ана­то­лія Чор­но­го пов­став 1992 ро­ку на ді­лян­ці 5 га. Пра­цю­ва- ли сім’єю, за­ро­бле­не на 5 га по­ча­ли вкла­да­ти в за­кла­да­н­ня но­вих са­дів, зем­лю для яких орен­ду­ва­ли в се­лян. Ни­ні в го­спо­дар­ства, до скла­ду яко­го вхо­дить і са­дів­ни­че го­спо­дар­ство си­на, 110 га са­ду, з яко­го 20 га — гру­ша, 1,5 га — слива, а ре­шта — яблу­ня. Всі яблу­не­ві са­ди на під­ще­пі М9, основ­ні сор­ти — Гол­ден Де­лі­шес Рейн­дерс, Фу­джі, Джо­на­голд, Га­ла, Хо­ней Крі­спі. Гру­ші ви­ро­щу­ють сор­тів Яніс, Сні­жин­ка, Абат Фо­тель на ве­ге­та­тив­них під­ще­пах Ай­ва А, Ай­ва Сі­до та Ай­ва МС. Са­ди обла­дна­но кра­пель­ним зро­ше­н­ням. Са­джан­ці з роз­са­дни­ка ви­ко­ри­сто­ву­ють пе­ре­ва­жно для вла­сних по­треб. Ма­ють хо­ло­диль­ник єм­ні­стю 1700 т.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.