Ду­ша пи­ва

Ми­ко­ла Ми­хай­лов: «Укра­їн­ський хміль є най­кра­щим зав­дя­ки ви­со­кій яко­сті та по­мір­ній ці­ні. Вва­жаю, не­за­ба­ром це зро­зу­мі­ють і на ві­тчи­зня­них пив­за­во­дах»

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ІН­НА БІРЮКОВА

Уми­ну­ло­му сто­літ­ті хме­ляр­ство в Укра­ї­ні бу­ло ду­же роз­ви­ну­тою га­луз­зю, а укра­їн­ський хміль вва­жав­ся одним із най­кра­щих у сві­ті. Про­те от па­ра­докс: як про­тя­гом остан­ніх ро­ків у нас роз­ви­ва­ло­ся пи­во­ва­рі­н­ня, так за­не­па­да­ло хме­ляр­ство. Як на­слі­док, го­спо­дар­ства, які ви­ро­щу­ють ці куль­ту­ри, сьо­го­дні мо­жна пе­ре­лі­чи­ти на паль­цях. Основ­на при­чи­на в то­му, що ви­ро­щу­ва­н­ня хме­лю — це три­ва­лий, тру­до­міс­ткий, ви­тра­тний про­цес, який не пе­ред­ба­чає отри­ма­н­ня швид­ко­го при­бу­тку. Однак пе­ред­ба­чає ймо­вір­ні про­бле­ми зі збу­том, оскіль­ки чи­ма­ло укра­їн­ських пив­за­во­дів чо­мусь «при­сі­ли» на іно­зем­ний хміль. Про­те у будь-яко­му бі­зне­сі є ен­ту­зі­а­сти, ко­трі не шу­ка­ють лег­ких шля­хів. Так, під­при­єм­ство з ні­ме­цьки­ми ін­ве­сти­ці­я­ми ТОВ «Хо­пштай­нер Укра­ї­на», яке за­йма­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ням та пе­ре­роб­кою хме­лю і має по­ту­жно­сті у Чу­днів­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті, по­при кри­зу га­лу­зі, цьо­го ро­ку зби­ра­є­ться роз­ши­ри­ти пло­щу хміль­ни­ків на 32 га. Ди­ре­ктор ТОВ «Хо­пштай­нер Укра­ї­на» Ми­ко­ла Ми­хай­лов роз­по­вів про стан справ на під­при­єм­стві, си­ту­а­цію із роз­ви­тком хме­ляр­ства в Укра­ї­ні та осо­бли­во­сті ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри.

«Укра­їн­ський ри­нок пи­во­ва­рі­н­ня фа­кти­чно за­хо­пи­ли транс­на­ціо­наль­ні кор­по­ра­ції»

Ми­ко­ло Ге­ор­гі­йо­ви­чу, як ві­до­мо, в ра­дян­ські ча­си в го­спо­дар­ствах По­ліс­ся бу­ло ду­же ба­га­то хміль­ни­ків. А в яко­му ста­ні зна­хо­ди­ться га­лузь хме­ляр­ства в Укра­ї­ні сьо­го­дні?

— Ще двад­цять ро­ків то­му в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 9,4 тис. ге­кта­рів хміль­ни­ків. Бу­ла по­ту­жна укра­їн­ська се­ле­кція, яка пра­цю­ва­ла над ство­ре­н­ням і роз­ви­тком ві­тчи­зня­них сор­тів хме­лю. Про­те по­чи­на­ю­чи з се­ре­ди­ни 1990-х укра­їн­ське хме­ляр­ство по­ча­ло по­сту­по­во за­не­па­да­ти, і сьо­го­дні, мо­жна ска­за­ти, йо­го вже не­має. Про це свід­чить і ста­ти­сти­ка — ни­ні в Укра­ї­ні за­ли­ши­ло­ся при­бли­зно 500 га пло­до­но­сних хміль­ни­ків, а на 400 га пра­цює на­ша ком­па­нія.

Ува­жаю, до зни­ще­н­ня хме­ляр­ства при­зве­ла ці­ла низ­ка чин­ни­ків. Се­ред них клю­чо­ви­ми ста­ли еко­но­мі­чна си­ту­а­ція (ці­но­ва по­лі­ти­ка не спри­я­ла роз­ви­тку укра­їн­сько­го хме­ляр­ства) та вхо­дже­н­ня на ри­нок Укра­ї­ни транс­на­ціо­наль­них кор­по­ра­цій, які при­йшли сю­ди зі сво­єю про­ду­кці­єю. Зокре­ма, це гі­ган­ти пи­во­ва­рі­н­ня ком­па­нії «САН Ін­бев» та «Карлс­берг», які пра­цю­ва­ли і пра­цю­ють

Ми­ко­ла Ми­хай­лов

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.