162 Пе­ре­хід до то­чних ма­шин

Мір­ко Ма­скіо, пре­зи­дент ком­па­нії Maschio Gaspardo S.P.A, роз­по­вів про го­лов­ні чин­ни­ки, що впли­ва­ти­муть на ство­ре­н­ня но­вої те­хні­ки в най­ближ­чі ро­ки

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Ура­хо­ву­ю­чи сві­то­вий тренд упро­ва­дже­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій, яким бу­де роз­ви­ток ком­па­нії в най­ближ­чі ро­ки?

— Ми — одна з най­ста­рі­ших ком­па­ній у Єв­ро­пі, що ви­ро­бляє те­хні­ку для то­чно­го ви­сі­ву. Сво­го ча­су гру­па ком­па­ній Maschio об’єд­на­лась із ком­па­ні­єю Gaspardo, яка ви­ро­бляє сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву (най­стар­ша у Єв­ро­пі за цим на­пря­мом). От­же, в нас є тра­ди­ції та ве­ли­кий до­свід у ви­ро­бни­цтві та­ких ма­шин, і ми ду­же до­бре зна­є­мо, що та­ке то­чний ви­сів.

На­ша ме­та — це по­стій­не удо­ско­на­ле­н­ня та ство­ре­н­ня ін­но­ва­цій­них про­ду­ктів. Тоб­то це не ли­ше по­лі­пше­н­ня су­ча­сних ма­шин, а й ство­ре­н­ня аб­со­лю­тно но­вих. На ви­став­ку Agritechnica 2017 ми при­ве­зли ре­во­лю­цій­ну ін­но­ва­цію — ви­сів­ний апа­рат для швид­кі­сної сів­би Chrono. Ці­єю роз­роб­кою Maschio Gaspardo ін­ве­стує в май­бу­тнє, оскіль­ки ми да­є­мо мо­жли­вість фер­ме­рам збіль­ши­ти швид­кість ви­сі­ву вдві­чі й від­по­від­но ско­ро­ти­ти тер­мі­ни сів­би. Одні­єю з клю­чо­вих осо­бли­во­стей но­во­го ви­сів­но­го апа­ра­та є над­зви­чай­но ве­ли­ка то­чність ви­сі­ву. Ця те­хно­ло­гія за­хи­ще­на низ­кою па­тен­тів і вже отри­ма­ла на­го­ро­ду в Іта­лії. Про­те най­біль­ше ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що отри­ма­є­мо на­го­ро­ду від на­ших клі­єн­тів. Во­ни вже оці­ни­ли но­вин­ку сво­їм ін­те­ре­сом і май­бу­тні­ми за­мов­ле­н­ня­ми, що для нас на­ба­га­то ва­жли­ві­ше за будь-які ме­да­лі.

Як ком­па­нія по­лі­пшу­ва­ти­ме вла­сні по­зи­ції у ство­рен­ні про­ду­ктів для то­чно­го зем­ле­роб­ства?

— Якщо го­во­ри­ти про на­шу гру­пу ком­па­ній на сві­то­во­му рин­ку, то Maschio Gaspardo є одним із лі­де­рів у ви­ро­бни­цтві ма­шин, що пра­цю­ють із си­сте­ма­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства. В нас є всі ком­по­нен­ти, щоб по­сі­сти пер­ші по­зи­ції на всіх рин­ках, то­му сьо­го­дні актив­но пра­цю­є­мо над ство­ре­н­ням ма­шин, які ста­нуть най­кра­щи­ми для умов ко­жно­го кон­кре­тно­го рин­ку. Ми ма­є­мо до­ста­тньо знань, до­сві­ду та ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей, аби ство­рю­ва­ти та­кі про­ду­кти, то­му за­лу­ча­ти (або ку­пу­ва­ти) сто­рон­ні ком­па­нії для цих ці­лей ми не пла­ну­є­мо.

У яких про­ду­ктах (окрім сі­ва­лок то­чно­го ви­сі­ву) та­кож за­сто­со­ву­ва­ти­му­ться те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства?

— Се­ред про­ду­ктів, пред­став­ле­них сьо­го­дні, є но­ве по­ко­лі­н­ня роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив, які мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти ва­рі­а­тив­не вне­се­н­ня на рі­зних ді­лян­ках по­ля. В мо­дель­но­му ря­ді об­при­ску­ва­чів з’яви­ла­ся мо­жли­вість по­фор­сун­ко­во­го ві­ді­мкне­н­ня, щоб уни­ка­ти по­двій­них обро­бок й за­оща­джу­ва­ти ЗЗР. До ре­чі, це сто­су­ва­ти­ме­ться й но­вих мо­де­лей са­мо­хі­дних об­при­ску­ва­чів, над яки­ми пра­цює кон­стру­ктор­ський від­діл. Та­кож слід зга­да­ти про роз­ви­ток лі­ній­ки плу­гів, які в май­бу­тньо­му до­пов­нять сі­мей­ство ав­то­ма­ти­зо­ва­них зна­рядь.

Як змі­ни­ться зем­ле­роб­ство про­тя­гом най­ближ­чих п’яти ро­ків?

— Най­го­лов­ні­ши­ми трен­да­ми в сіль­сько­му го­спо­дар­стві най­ближ­чим ча­сом ста­не впро­ва­дже­н­ня ци­фро­вих те­хно­ло­гій й еле­ктро­ні­ки у всіх ви­ро­бни­чих про­це­сах. Та­кож збіль­шу­ва­ти­ме­ться про­ду­ктив­ність пра­ці, що в ре­зуль­та­ті при­ве­де до змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті, по­лі­пше­н­ня вро­жай­но­сті та яко­сті про­ду­кції. Ши­ро­ко­го вжи­тку ді­ста­нуть комп’ютер­ні си­сте­ми та ба­зи да­них — усі на­ші про­ду­кти ми роз­ро­бля­є­мо з ура­ху­ва­н­ням са­ме цих трен­дів. Уже те­пер ми три­ма­є­мо пе­ре­до­ві по­зи­ції на рин­ку, але не зу­пи­ня­є­мо­ся на до­ся­гну­то­му. Одним із пер­спе­ктив­них на­пря­мів, у яко­му пра­цю­ва­ти­ме від­по­від­ний під­роз­діл, є ство­ре­н­ня спе­ці­аль­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, що бу­де збіль­шу­ва­ти ефе­ктив­ність ро­бо­ти на­ших ма­шин. Зви­чай­но, що ви­хід но­ви­нок на ри­нок не бу­де швид­ким. Ко­жен наш про­дукт про­хо­дить фа­зу те­сту­ва­н­ня. На­при­клад, той са­мий ви­сів­ний апа­рат Chrono ви­про­бо­ву­вав­ся в по­лях про­тя­гом двох ро­ків, і ли­ше сьо­го­дні був пред­став­ле­ний агра­рі­ям. Крім то­го, цей апа­рат до­да­тко­во те­сту­ва­ти­муть пе­ред за­пу­ском у се­рій­не ви­ро­бни­цтво. Та­кий під­хід дає змо­гу про­по­ну­ва­ти агра­рі­ям пов­ні­стю го­то­вий про­дукт без так зва­них «ди­тя­чих» хво­роб.

Що по­ба­жа­є­те укра­їн­ським фер­ме­рам у но­во­му ро­ці?

— Ви­ро­бни­цтво сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції за­ймає зна­чну час­тку на­шо­го жи­т­тя. Зви­чай­но, що всі пра­гнуть зро­би­ти цей бі­знес ефе­ктив­ні­шим й отри­ма­ти біль­ше при­бу­тку. То­му я хо­чу по­ба­жа­ти фер­ме­рам спро­бу­ва­ти на­ші но­ві роз­роб­ки в сі­вал­ках то­чно­го ви­сі­ву, оскіль­ки во­ни да­дуть мо­жли­вість ско­ро­ти­ти тер­мі­ни ви­сі­ву, за­вер­ши­ти по­сів­ну кам­па­нію в опти­маль­ні стро­ки, змен­ши­ти ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво й по­лі­пши­ти еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки.

Мір­ко Ма­скіо

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.