Стар­ту­ва­ла про­це­ду­ра пе­ре­да­чі зе­мель ОТГ

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

Пра­кти­чно всі 665 утво­ре­них об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад (ОТГ) роз­по­ча­ли про­це­ду­ру отри­ма­н­ня в ко­му­наль­ну вла­сність дер­жзе­мель за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів. Гро­ма­ди укла­ли з го­лов­ни­ми управ­лі­н­ня­ми Дер­жгео­ка­да­стру у сво­їх обла­стях ме­мо­ран­ду­ми про спів­пра­цю під час пе­ре­да­чі сіль­го­сп­зе­мель дер­жав­ної вла­сно­сті у ко­му­наль­ну. В ме­мо­ран­ду­мі за­фі­ксо­ва­но основ­ні ета­пи пе­ре­да­чі зем­лі та їх по­слі­дов­ність, де­та­лі­зо­ва­ні де­длай­ни в ча­сти­ні ви­да­н­ня на­ка­зу про про­ве­де­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції то­що. Про­те слід ма­ти на ува­зі, що ме­мо­ран­дум — це де­кла­ра­ція про на­мі­ри, офі­цій­но ж про­це­ду­ра пе­ре­да­чі ді­ля­нок стар­тує пі­сля то­го, як ра­да ОТГ ухва­лить на се­сії рі­ше­н­ня про звер­не­н­ня до Дер­жгео­ка­да­стру що­до пе­ре­да­чі зе­мель, а Го­лов­не управ­лі­н­ня Дер­жгео­ка­да­стру в обла­сті отри­має від­по­від­не кло­по­та­н­ня. В се­ре­дньо­му про­цес пе­ре­да­чі зе­мель для одні­єї ОТГ мо­же три­ва­ти близь­ко двох мі­ся­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.