До­ки три­ває сер­ти­фі­ка­ція, отри­май­те сер­ти­фі­кат

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

23 лю­то­го на­бу­ла чин­но­сті по­ста­но­ва Ка­бмі­ну від 15 ли­сто­па­да 2017 ро­ку, згі­дно з якою сер­ти­фі­кат за­твер­дже­н­ня ти­пу, ви­да­ний ор­га­ном з оцін­ки від­по­від­но­сті, є одним з основ­них й обов’яз­ко­вих до­ку­мен­тів для подаль­шої ві­дом­чої ре­є­стра­ції те­хні­ки. Во­дно­час, як на­го­ло­сив ко­ор­ди­на­тор ко­мі­те­ту те­хні­ки УКАБ Олег Не­сте­ров, сер­ти­фі­кат за­твер­дже­н­ня ти­пу ви­да­є­ться на п’ять ро­ків і пе­ред­ба­чає не ли­ше пе­ре­вір­ку дій­сно­сті сер­ти­фі­ка­тів на ком­по­нен­ти чи про­ве­де­н­ня ви­про­бу­вань, а й ви­їзд на ви­ро­бни­цтво спе­ці­а­лі­ста ор­га­ну за­твер­дже­н­ня, що в рам­ках спів­пра­ці з іно­зем­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми за­би­рає чи­ма­ло ча­су. Аби про­цес уве­зе­н­ня те­хні­ки в Укра­ї­ну не бу­ло за­бло­ко­ва­но, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки й ор­га­ни за­твер­дже­н­ня за­про­по­ну­ва­ли про­мі­жне рі­ше­н­ня що­до пер­шо­чер­го­вої те­хні­ки, яка за­во­зи­ться під уже укла­де­ні кон­тра­кти, — сер­ти­фі­кат на пар­тію. Цей до­ку­мент мо­жна отри­ма­ти за зна­чно швид­шою про­це­ду­рою, що на­дасть ви­ро­бни­кам час для отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та за­твер­дже­н­ня ти­пу й до­зво­лить не зі­рва­ти по­ча­ток ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.