Укра­ї­на стрім­ко на­ро­щує екс­порт сільгосптехніки

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

У 2017 ро­ці в Укра­ї­ні ви­ро­бле­но й ре­а­лі­зо­ва­но сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки май­же на 10 млрд грн. Її екс­порт ста­но­вив 2,53 млрд грн, тоб­то май­же більш ніж чверть ві­тчи­зня­ної сільгосптехніки по­став­ля­є­ться за­кор­дон­ним ко­ри­сту­ва­чам. Об­сяг ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки в Укра­ї­ні, по­рів­ню­ю­чи з 2016 ро­ком, збіль­шив­ся на 20%, а екс­порт ви­ріс на 40%. Основ­ни­ми рин­ка­ми збу­ту вже не є кра­ї­ни ко­ли­шньо­го СНД. Не­зва­жа­ю­чи на те, що рин­ки Ка­зах­ста­ну й ба­га­тьох кра­їн Кав­ка­зу й до­сі є акту­аль­ни­ми для ві­тчи­зня­ної сільгосптехніки, основ­ний об­сяг екс­пор­ту при­па­дає на кра­ї­ни ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.