За­па­си зер­на у сві­ті не­у­хиль­но зро­ста­ють

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ РИНКІВ -

За­па­си зер­но­вих куль­тур у сві­ті цьо­го се­зо­ну до­ся­гнуть но­во­го ре­кор­дно­го рів­ня в 739 млн тонн, що на 36 млн, або на 5%, ви­ще рів­ня за­па­сів на по­ча­ток се­зо­ну. От­же, спів­від­но­ше­н­ня за­па­сів зер­но­вих до їх спо­жи­ва­н­ня у сві­ті мо­же до­сяг­ти 27,7%, де­що пе­ре­ви­щив­ши по­ка­зник 2016/17 МР і до­ся­гнув­ши ма­кси­маль­но­го рів­ня за 16 ро­ків, по­ві­до­ми­ли в ФАО. Зокре­ма, сві­то­ві за­па­си пше­ни­ці до­ся­гнуть сво­го істо­ри­чно­го ма­кси­му­му у 270 млн тонн, що на 21 млн (8,7%) ви­ще і без то­го ви­со­ко­го рів­ня на по­ча­ток зві­тно­го пе­рі­о­ду. Основ­на ча­сти­на цьо­го при­ро­сту очі­ку­є­ться вна­слі­док збіль­ше­н­ня за­па­сів у ЄС і Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції. За­па­си ку­ку­ру­дзи мо­жуть до­сяг­ти но­во­го ре­кор­дно­го рів­ня у 248 млн тонн, що на 12,5 млн (5,3%) ви­ще рів­ня на по­ча­тку пе­рі­о­ду. Во­дно­час за­па­си ячме­ню у сві­ті мо­жуть ско­ро­ти­ти­ся на 1 млн тонн і ста­но­ви­ти­муть 26,4 млн тонн, а ри­су — на 1,6 млн тонн (170 млн).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.