ОККО Group роз­бу­до­вує ін­фра­стру­кту­ру тор­гів­лі мін­до­бри­ва­ми

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія ОККО Group від­кри­ла у Ва­пняр­ці (Він­ни­цька обл.) склад для збе­рі­га­н­ня рід­ких мі­не­раль­них до­брив ти­пу КАС. Склад обла­што­ва­но на те­ри­то­рії на­фто­ба­зи, що до­сі не пра­цює, пі­сля про­ве­де­н­ня ре­кон­стру­кції ре­зер­ву­а­рів і до­по­мі­жно­го обладнання. То­рік ОККО Group уже пе­ре­о­бла­дна­ла дві ко­ли­шніх на­фто­ба­зи під скла­ди для си­пких мі­не­раль­них до­брив: у Яр­мо­лин­цях (Хмель­ни­цька обл.) й Но­вій Лю­бо­мир­ці (Рів­нен­ська обл.). У ре­кон­стру­кцію цих об’єктів ком­па­нія вкла­ла по­над 11 млн грн. За сло­ва­ми ві­це-пре­зи­ден­та ОККО Group Юрія Ку­чаб­сько­го, та­кі скла­ди осо­бли­во акту­аль­ні для дрі­бних і се­ре­дніх го­спо­дарств, яким не­ви­гі­дно ку­пу­ва­ти агро­хі­мію ва­гон­ни­ми пар­ті­я­ми чи утри­му­ва­ти вла­сні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня мін­до­брив. Сьо­го­дні по­ту­жно­сті Ва­пняр­сько­го скла­ду Кас-до­брив до­зво­ля­ють збе­рі­га­ти одно­ча­сно 2,5 тис. тонн рід­ких до­брив, а до кін­ця 2018 ро­ку об­ся­ги збе­рі­га­н­ня зро­стуть до 8–9 тис. тонн. На ба­зах у Яр­мо­лин­цях і но­вій Лю­бо­мир­ці мо­жна збе­рі­га­ти по 4 тис. тонн си­пких до­брив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.