ТЗОВ «Ре­но­ма» пе­ре­ро­бляє й екс­пор­тує мед

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

У Львів­ській обла­сті ТЗОВ «Ре­но­ма» від­кри­ло за­вод із пе­ре­роб­ки ме­ду та про­ду­ктів бджіль­ни­цтва. До скла­ду ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей під­при­єм­ства вхо­дять цех при­йма­н­ня си­ро­ви­ни, цех пе­ре­роб­ки ме­ду та го­мо­ге­ні­за­ції, склад го­то­вої про­ду­кції, ме­ха­ні­чна май­стер­ня, ко­тель­ня. Ін­ве­сти­ції у за­вод ста­нов­лять 20 млн грн. Під­при­єм­ство ви­го­тов­ляє го­мо­ге­ні­зо­ва­ний ака­ці­є­вий, ли­по­вий, гре­ча­ний, со­ня­шни­ко­вий, рі­па­ко­вий і з рі­зно­трав’я мед. Про­ду­кція під­при­єм­ства екс­пор­ту­є­ться до Поль­щі, Ав­стрії, Іта­лії, Ка­на­ди. ТЗОВ «Ре­но­ма» має змо­гу по­ста­ча­ти по­лі­флор­ний (зі­бра­ний із рі­зних ви­дів ро­слин) або мо­но­флор­ний (зі­бра­ний з одно­го ви­ду ро­слин) мед за­галь­ним об­ся­гом до 500–1000 т на рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.