«Па­ко­бо» бу­дує зер­но­пе­ре­вал­ку в Чо­пі

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія «Па­ко­бо» роз­по­ча­ла бу­дів­ни­цтво пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го зер­но­во­го ком­пле­ксу на ба­зі сво­го ло­гі­сти­чно­го цен­тру «Ек­спорт­транс­буд», роз­та­шо­ва­но­го на стан­ції «Чоп» (За­кар­пат­ська обл.). По­ту­жність но­во­го ком­пле­ксу ста­но­ви­ти­ме 1 млн тонн, а йо­го вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію за­пла­но­ва­но на чер­вень 2018 ро­ку. На еле­ва­тор­но­му ком­пле­ксі вста­нов­лять три си­ло­си міс­ткі­стю по 2,15 тис. тонн ко­жен. Під­при­єм­ство має на­мір здій­сню­ва­ти пе­ре­ван­та­же­н­ня зер­но­вих ван­та­жів з ва­го­нів ко­лії 1520 мм у ва­го­ни ко­лії 1435 мм або нав­па­ки, а та­кож із за­лі­зни­чно­го транс­пор­ту на ав­то­мо­біль­ний або у зво­ро­тно­му на­прям­ку з мо­жли­ві­стю тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня за будь-яко­го з ва­рі­ан­тів. Крім то­го, ком­плекс на­да­ва­ти­ме екс­пе­ди­тор­ські по­слу­ги в ор­га­ні­за­ції пе­ре­ве­зень, ми­тно­го бро­ке­ра й оформ­ле­н­ня за­лі­зни­чних на­кла­дних та ін­ших то­ва­ро­су­про­від­них до­ку­мен­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.