Ві­зьміть втра­ти Азо­ту під кон­троль

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА -

Max по­жив­них ре­чо­вин зна­хо­ди­ться в не­до­сту­пній для ро­слин фор­мі. То­му вне­се­н­ня на­віть не­ве­ли­ких доз до­брив по­зи­тив­но впли­ває на ріст і про­ду­ктив­ність куль­ту­ри. Однак, на­віть вне­се­н­ня до­брив не га­ран­тує, що по­трі­бні еле­мен­ти жив­ле­н­ня бу­дуть за­сво­є­ні в пов­но­му об­ся­зі і в по­трі­бний для куль­ту­ри час.

Без сум­ні­ву, го­лов­на роль у під­ви­щен­ні вро­жаю сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, по­кра­щен­ні йо­го яко­сті, а та­кож збе­ре­жен­ні ро­дю­чо­сті грун­ту на­ле­жить са­ме азо­тним до­бри­вам. Однак при їх ви­ко­ри­стан­ні по­ста­ють пи­та­н­ня ра­ціо­наль­но­сті, еко­но­мі­чно­сті й еко­ло­гі­чної без­пе­ки. Основ­ни­ми при­чи­на­ми зни­же­н­ня ефе­ктив­но­сті азо­тних до­брив є не­про­ду­ктив­ні втра­ти вне­се­но­го азо­ту в га­зо­по­ді­бній N (N2O) та ніт­ра­тній (NO3-) фор­мах. Вна­слі­док та­ких втрат зна­чної шко­ди за­знає нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще: за­бру­дню­ю­ться ніт­ра­та­ми під­грун­то­ві во­ди та ви­ро­ще­на про­ду­кція, руй­ну­є­ться озо­но­вий шар атмо­сфе­ри, що в за­галь­но­му згу­бно діє на здо­ров’я ко­жно­го із нас.

СУ­ЧА­СНІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ СІЛЬ­СЬКО­ГО­СПО­ДАР­СЬКИХ КУЛЬ­ТУР ВИ­МА­ГА­ЮТЬ ПОВ­НО­ГО ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕ­Н­НЯ РО­СЛИН ПОЖИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ВПРО­ДОВЖ ВЕ­ГЕ­ТА­ЦІЇ, ОСО­БЛИ­ВО В КРИТИЧНІ ПЕ­РІ­О­ДИ ФЕНОЛОГІЧНОГО РОЗ­ВИ­ТКУ КУЛЬ­ТУ­РИ.

На сьо­го­дні­шній день, для уни­кне­н­ня чи змен­ше­н­ня втрат до­брив, хі­мі­чні ком­па­нії про­по­ну­ють рі­зні спосо­би ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми. Се­ред яких:

1) ви­ко­ри­ста­н­ня до­брив з по­віль­ним чи кон­тро­льо­ва­ним ви­віль­не­н­ням по­жив­них ре­чо­вин ( як пра­ви­ло, це ка­псу­льо­ва­ні до­бри­ва з по­лі­мер­ним по­кри­т­тям, про­ни­кність яко­го ви­зна­чає швид­кість ви­віль­не­н­ня по­жив­них еле­мен­тів з ка­псу­ли), що на­бу­ло най­біль­шо­го по­ши­ре­н­ня

2) за­сто­су­ва­н­ня до­брив зі ста­бі­лі­за­то­ра­ми азо­ту, до яких на­ле­жать ін­гі­бі­то­ри ні­три­фі­ка­ції і уре­а­зи.

За­сто­су­ва­н­ня ін­гі­бі­то­рів уре­а­зи ра­зом з кар­ба­мі­дом чи кар­ба­мід-вмі­сни­ми до­бри­ва­ми до­зво­ляє при­зу­пи­ни­ти на 1–2 ти­жні пе­ре­тво­ре­н­ня амі­дної фор­ми азо­ту в амо­ній­ну. Да­ний про­цес від­бу­ва­є­ться з до­по­мо­гою фер­мен­та ба­кте­рі­аль­но­го по­хо­дже­н­ня — уре­а­зи. Пре­па­ра­ти на осно­ві ін­гі­бі­то­рів уре­а­зи за­по­бі­га­ють втра­там азо­ту у ви­гля­ді амі­а­ку під час вне­се­н­ня кар­ба­мі­ду по­верх­не­во, без йо­го за­роб­ки. При цьо­му грунт має бу­ти во­ло­гим.

В стру­кту­рі ви­трат на те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня, мі­не­раль­ні до­бри­ва ста­нов­лять най­ва­го­мі­шу час­тку (бі­ля 50%) з них най­біль­шу час­тку за­йма­ють азо­тні, в той же час, не­про­ду­ктив­ні втра­ти ніт­ра­тно­го азо­ту (най­ру­хо­мі­шої фор­ми), шля­хом ви­ми­ва­н­ня за ме­жі...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.