— ефе­ктив­ний за­сіб про­ти при­хо­ва­но­хо­бо­тни­ків на ози­мо­му рі­па­ку

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА -

М. ДЕМ’ЯНЮК, канд. с.-г. на­ук, ме­не­джер із роз­ви­тку ЗЗР на цукро­вих бу­ря­ках, сої та рі­па­ку ТОВ «Син­ген­та»

В су­ча­сних умо­вах аграр­но­го ви­ро­бни­цтва одні­єю з най­більш рен­та­бель­них, го­спо­дар­сько-ва­жли­вих, а от­же, й акту­аль­них по­льо­вих куль­тур є рі­пак ози­мий. На сьо­го­дні у сві­ті він — най­по­ши­ре­ні­ша олій­на сіль­сько­го­спо­дар­ська ро­сли­на ро­ди­ни ка­пу­стя­них, адже в на­сін­ні су­ча­сних сор­тів уміст олії — най­цін­ні­шої фра­кції пе­ре­роб­ки вро­жаю — ся­гає 38–50%. Зва­жа­ю­чи на по­стій­не зро­ста­н­ня по­пи­ту у сві­ті на ро­слин­ні жи­ри, го­спо­дар­ське зна­че­н­ня рі­па­ку пе­ре­оці­ни­ти ду­же важ­ко. Про це свід­чить факт ста­біль­но ви­со­кої ці­ни на рі­пак, яка у 2015–2017 рр. в Укра­ї­ні бу­ла на ре­кор­дно ви­со­ко­му рів­ні, до­ся­га­ю­чи 400 дол./т, а іно­ді й на­віть біль­ше.

Окрім то­го, що рі­па­ко­ва олія є ва­жли­вою си­ро­ви­ною для рі­зних га­лу­зей про­ми­сло­во­сті (ви­ро­бни­цтва ла­ків, фарб, пла­стмас то­що), во­на ще і є ва­жли­вим про­ду­ктом хар­чу­ва­н­ня. Зав­дя­ки ви­ве­ден­ню у 1980-х рр. ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя «дво­ну­льо­вих» («00») і «три­ну­льо­вих» («000») сор­тів, що ма­ють низь­кий уміст шкі­дли­вих еру­ко­вих ки­слот і глю­ко­зи­но­ла­тів, її де­да­лі ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють на хар­чо­ві ці­лі.

Окре­мо вар­то ска­за­ти про роль рі­па­ку у ви­ро­бни­цтві біо­ди­зе­ля, си­ро­ви­ною для яко­го є олія ці­єї куль­ту­ри. Бі­о­ди­зель — це еко­ло­гі­чно чи­сте па­ли­во для дви­гу­нів, бо во­но зго­ряє пов­ні­стю, не утво­рю­ю­чи шкі­дли­ві спо­лу­ки. Вра­хо­ву­ю­чи «еко­ло­гі­чну спря­мо­ва­ність» еко­но­мі­ки й жи­т­тя кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи, пла­но­ва­ні рів­ні квот та по­пит на бі­о­ди­зель у них що­ро­ку збіль­шу­ю­ться і вже сьо­го­дні в окре­мих кра­ї­нах кон­ти­нен­ту пе­ре­ви­щу­ють 10% за­галь­но­го об­ся­гу па­ли­ва. Так, ли­ше в Ні­меч­чи­ні від по­ча­тку ни­ні­шньо­го сто­лі­т­тя й до­те­пер по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки рі­па­ку на бі­о­ди­зель зросли в кіль­ка ра­зів.

З ін­шо­го бо­ку, успі­шне ви­ро­щу­ва­н­ня рі­па­ку не є над­то про­стим, оскіль­ки лі­мі­ту­є­ться низ­кою при­ро­дних чин­ни­ків і ви­зна­ча­є­ться пра­виль­ним під­бо­ром агро­те­хні­чних за­хо­дів. По-пер­ше, рі­пак до­сить ви­мо­гли­вий до умов ви­ро­щу­ва­н­ня: ця ро­сли­на по­лю­бляє ви­со­ко­ро­дю­чі ґрун­ти, пло­щі яких у сві­ті за­га­лом та й у Єв­ро­пі зокре­ма є обме­же­ни­ми. Во­дно­час рі­пак актив­но ре­а­гує на фі­то­са­ні­тар­ну си­ту­а­цію і, від­по­від­но, чу­тли­вий до по­шко­джень шкі­дни­ка­ми й ура­же­н­ня хво­ро­ба­ми. З огля­ду на це остан­ній за­без­пе­чує ви­со­ку про­ду­ктив­ність ли­ше за пра­виль­ної пе­ре­мі­ни куль­тур у сі­во­змі­нах, що уне­мо­жлив­лює на­ко­пи­че­н­ня й роз­мно­же­н­ня не­без­пе­чних для рі­па­ку та спіль­них з ін­ши­ми куль­ту­ра­ми збу­дни­ків хво­роб і шкі­дни­ків. От­же, єди­ним шля­хом збіль­ше­н­ня об­ся­гу вро­жа­їв для за­до­во­ле­н­ня по­стій­но­го зро­ста­н­ня по­пи­ту є ін­тен­си­фі­ка­ція ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри.

Біль­шість су­ча­сних сор­тів і гі­бри­дів ози­мо­го рі­па­ку справ­ді є ви­со­ко­ін­тен­сив­ни­ми й за­без­пе­чу­ють зна­чну від­да­чу за ма­кси­му­му ви­трат. Однак, аби до­сяг­ти цьо­го, тре­ба до­кла­да­ти зу­силь для якнай­ре­тель­ні­шо­го ви­ко­на­н­ня всіх еле­мен­тів те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня, одним із яких (мо­жли­во, одним із най­більш прі­о­ри­те­тних) є за­хист ро­слин від шко­до­чин­них ор­га­ні­змів.

У цій стат­ті зо­се­ре­ди­мо­ся на ве­сня­но­му за­хи­сті по­сі­вів ози­мо­го рі­па­ку від гру­пи при­хо­ва­но­хо­бо­тни­ків («хре­сто­цві­тих» дов­го­но­си­ків) — шкі­дни­ків, не­без­пе­ку від яких в агро­ви­ро­бни­цтві до­сить ча­сто не­до­оці­ню­ють; а біль­шість де­кла­ро­ва­них за­со­бів і ме­то­дів бо­роть­би з ни­ми фа­кти­чно є не­до­ста­тньо ефе­ктив­ни­ми, зва­жа­ю­чи на осо­бли­во­сті біо­ло­гії та по­ве­дін­ки фі­то­фа­гів ці­єї біо­ло­гі­чної гру­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.