Спі­ріт® – скла­до­ва за­хи­сту со­ня­шни­ку в отри­ман­ні які­сних вро­жа­їв

The Ukrainian Farmer - - ТЕМА НОМЕРА -

СО­НЯ­ШНИК — НАЙВАЖЛИВІША ОЛІЙ­НА КУЛЬ­ТУ­РА. ЙО­ГО ВИ­РО­ЩУ­ЮТЬ ДЛЯ ПЕ­РЕ­РОБ­КИ НА ОЛІЮ, ЯКУ ЗА­СТО­СО­ВУ­ЮТЬ У ХАРЧОВІЙ І ТЕХНІЧНІЙ ПРО­МИ­СЛО­ВО­СТІ. ЧАС­ТКА СО­НЯ­ШНИ­КА У ЗА­ГАЛЬ­НО­МУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ ОЛІЙ­НИХ КУЛЬ­ТУР СТА­НО­ВИТЬ МАЙ­ЖЕ 70%.

Єв­ген Чер­нен­ко, канд. біо­ло­гі­чних на­ук, ме­не­джер з роз­ви­тку про­ду­ктів ТОВ «Ав­густ-укра­ї­на»

Збу­дник ір­жі со­ня­шни­ку — гриб Puccinia helianthi Schwein. Це одно­дом­ний облі­га­тний па­ра­зит, всі ти­пи йо­го спо­ро­но­ше­н­ня роз­ви­ва­ю­ться на со­ня­шни­ку. Про­ро­ста­н­ня уре­ди­ні­о­спор, роз­ви­ток хво­ро­би й утво­ре­н­ня но­вих уре­ди­ні­опу­стул від­бу­ва­є­ться за тем­пе­ра­ту­ри 18...20 °С (мо­жли­вий ді­а­па­зон — 6...28 °С) і на­яв­но­сті кра­плин­ної во­ло­ги. Дже­ре­лом ін­фе­кції ір­жі со­ня­шни­ку є те­лі­о­спо­ри на ро­слин­них реш­тках.

Збу­дник бо­ро­шни­стої ро­си — Erysiphe cichoracearum f. helianthi Jacz. Роз­ви­тку хво­ро­би спри­яє три­ва­ла су­ха погода, що чер­гу­є­ться по­мір­ним зво­ло­же­н­ням, во­ло­гість по­ві­тря — 60–75% і по­мір­на тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря — 18...23 °С. Дже­ре­лом ін­фе­кції бо­ро­шни­стої ро­си со­ня­шни­ку є клей­сто­те­ції на ро­слин­них реш­тках (лис­тках).

Збу­дни­ка­ми аль­тер­на­рі­о­зу со­ня­шни­ку є гри­би ро­ду Alternaria: A. helianthi (Hansf.) Tubaki & Nishih. або A. alternata (Fr.) Keissl. (си­но­нім: A. tenuis Nees). Осо­бли­во стрім­кий роз­ви­ток хво­ро­би спо­сте­рі­га­є­ться у дру­гій по­ло­ви­ні ве­ге­та­ції куль­ту­ри за ча­сто­го ви­па­да­н­ня до­щів і ря­сних рос. За епі­фі­то­тій­но­го роз­ви­тку хво­ро­би лис­тки, сте­бла і ко­ши­ки май­же пов­ні­стю вкри­ва­ю­ться пля­ма­ми, ро­сли­ни пе­ред­ча­сно від­ми­ра­ють і за­си­ха­ють. Дже­ре­лом ін­фе­кції аль­тер­на­рі­о­зу со­ня­шни­ку є мі­це­лій і ко­ні­дії гри­бів на ро­слин­них реш­тках та на­сін­ні.

Для за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню ви­ще­зга­да­них основ­них за­хво­рю­вань (а про­фі­ла­кти­ка, як ві­до­мо, на­ба­га­то де­шев­ша й ефе­ктив­ні­ша, ніж лі­ку­ва­н­ня!) ком­па­нія «Ав­густ-укра­ї­на» про­по­нує про­фе­сій­не рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня — ефе­ктив­ний та су­ча­сний фун­гі­цид Спі­ріт®.

Спі­ріт® мі­стить 160 г/л епо­кси­ко­на­зо­лу (на­ле­жить до кла­су три­а­зо­лів) та 240 г/л азо­кси­стро­бі­ну (клас стро­бі­лу­ри­нів). Епо­кси­ко­на­зол гли­бо­ко про­ни­кає все­ре­ди­ну ро­сли­ни, при­гні­чує біо­син­тез ер­го­сте­ри­ну в мем­бра­нах клі­тин фі­то­па­то­ге­нів, що при­зво­дить до їхньої за­ги­бе­лі (біо­син­тез сте­ро­лу в мем­бра­ні). Азо­кси­стро­бін по­ру­шує ди­ха­н­ня клі­тин гри­бів, бло­ку­ю­чи пе­ре­да­чу еле­ктро­нів у мі­то­хон­дрії, та кон­тро­лює збу­дни­ків хво­роб чо­ти­рьох рі­зних кла­сів. Та­кож азо­кси­стро­бін опти­мі­зує і по­кра­щує рі­вень за­сво­є­н­ня азо­ту ро­сли­ною, що на­да­лі дає мо­жли­вість по­лі­пши­ти вро­жай­ність і які­сні по­ка­зни­ки на­сі­н­ня (мі­то­хон­дрі­аль­не ди­ха­н­ня клі­тин па­то­ге­на).

Це си­стем­ний фун­гі­цид ши­ро­ко­го спе­ктра дії для за­хи­сту со­ня­шни­ка від ком­пле­ксу хво­роб. Спі­ріт® від­зна­ча­є­ться три­ва­лим пе­рі­о­дом за­хи­сту і ви­ди­мим «green»- ефе­ктом. Має про­лон­го­ва­ну про­фі­ла­кти­чну дію, про­дов­жує ве­ге­та­цію ро­слин, за їх ра­ху­нок чо­го біль­шою мі­рою ре­а­лі­зу­є­ться по­тен­ці­ал.

На по­сі­вах со­ня­шни­ку бу­ло про­ве­де­но ряд до­слі­джень дії пре­па­ра­ту Спі­ріт®, на яких ві­зу­аль­но по­мі­тно йо­го ефе­ктив­ність: 1. чі­ткий «green»-ефект; 2.збіль­ше­н­ня пло­щі лис­тко­во­го апа­ра­ту — фо­то­син­те­зу­ю­чої по­верх­ні; 3.від­су­тність сим­пто­мів ура­же­н­ня.

На по­лях Пол­тав­щи­ни у фа­зу зі­ро­чки (BBCH 51-52) в усіх до­слі­джу­ва­них ва­рі­ан­тах за­сто­со­ву­ва­ли фун­гі­цид Спі­ріт® — 0,7 л/га.

Та­ким чи­ном, у ви­пад­ку за­сто­су­ва­н­ня уні­каль­ної ком­бі­на­ції ді­ю­чіх ре­чо­вин фун­гі­ци­ду Спі­ріт® по­сі­ви со­ня­шни­ку бу­ли без ознак ура­же­н­ня не­без­пе­чни­ми пля­ми­сто­стя­ми, з які­сни­ми та біль­ши­ми вро­жа­я­ми зав­дя­ки пов­ній ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу гі­бри­ду.

Оби­рай­те фун­гі­цид Спі­ріт®, дай­те мо­жли­вість Ва­шим по­сі­вам про­ду­ктив­ні­ше ре­а­лі­зу­ва­ти свій по­тен­ці­ал!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.