ІН­НО­ВА­ЦІЇ ДЛЯ КУ­КУ­РУ­ДЗЯ­НО­ГО ПО­ЛЯ

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

ІН­НО­ВА­ЦІЙ» — ПІД ТА­КОЮ НА­ЗВОЮ НЕ­ЩО­ДАВ­НО КОМ­ПА­НІЯ «ЛІМАГРЕЙН» ПРО­ВЕ­ЛА В КИ­Є­ВІ КОНФЕРЕНЦІЮ ДЛЯ СІЛЬ­ГО­СПВИ­РО­БНИ­КІВ, ЯКА ЗІ­БРА­ЛА НЕБАЧЕНУ КІЛЬ­КІСТЬ УЧА­СНИ­КІВ — ПО­НАД 500 ОСІБ. ЧИМ ЖЕ СУ­ТО НА­СІН­НЄ­ВА КОМ­ПА­НІЯ ПРИВЕРНУЛА УВА­ГУ ВИБАГЛИВОГО Й ОТОЧЕНОГО ПОСТІЙНОЮ УВА­ГОЮ ВИ­РО­БНИ­КІВ ПРО­ДУ­КЦІЇ ДЛЯ АГРАР­НОЇ ГА­ЛУ­ЗІ ФЕР­МЕ­РА? ВІД­ПО­ВІДЬ КРИ­Є­ТЬСЯ ВЖЕ В СА­МІЙ НАЗВІ — ІН­НО­ВА­ЦІЇ, ІН­НО­ВА­ЦІЇ І ЩЕ РАЗ ІН­НО­ВА­ЦІЇ. ЯКІ СА­МЕ — THE UKRAINIAN FARMER З’ЯСОВУВАВ НА КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЇ.

Лю­дми­ла Мо­ро­зо­ва

КУ­КУ­РУ­ДЗЯ­НИЙ ПО­ЯС «ЛІМАГРЕЙН»

Без­пе­ре­чно, одна із силь­них сто­рін «Лімагрейн» як на­сін­нє­вої ком­па­нії — се­ле­кцій­ні про­гра­ми ку­ку­ру­дзи. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра з роз­ви­тку пор­тфо­ліо ку­ку­ру­дзи в Схі­дній і Пів­ден­ній Єв­ро­пі Ка­роя Ку­пі, зав­дя­ки по­кра­ще­ним ха­ра­кте­ри­сти­кам лі­ма­грей­нів­ських гі­бри­дів — уро­жай­но­сті, хо­ло­до­стій­ко­сті, чу­до­вій во­ло­го­від­да­чі, яко­сті зер­на — за остан­ні три ро­ки в Укра­ї­ні час­тка рин­ку «Лімагрейн» се­ред на­сін­нє­вих ком­па­ній зро­сла по­над удві­чі. Ни­ні ком­па­нія упев­не­но три­має че­твер­ту по­зи­цію се­ред іно­зем­них ви­ро­бни­ків гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи.

Є кіль­ка скла­до­вих та­ко­го успі­ху. Щоб отри­му­ва­ти но­ві гі­бри­ди шля­хом по­кра­ще­н­ня агро­но­мі­чних ознак, ком­па­нія має ве­ли­ку ме­ре­жу се­ле­кцій­них стан­цій на всіх кон­ти­нен­тах, хі­ба що крім Ав­стра­лії, з мо­жли­ві­стю обмі­ну елі­тною ідіо­пла­змою між ча­сти­на­ми сві­ту та силь­ну те­хні­чну під­трим­ку. А мо­жли­вість про­ва­ди­ти се­ле­кцій­ну ді­яль­ність у між­ве­ге­та­цій­ний пе­рі­од у спри­я­тли­вих клі­ма­ти­чних

умо­вах Пів­ден­ної Аме­ри­ки дає змо­гу за рік отри­ма­ти два, а то й три по­ко­лі­н­ня ку­ку­ру­дзи й при­швид­ши­ти про­цес се­ле­кції.

Однак для кон­кре­тно­го сіль­го­спви­ро­бни­ка, зокре­ма й укра­їн­сько­го, ма­буть, осо­бли­во зна­чу­щим є пра­ви­ло ком­па­нії роз­мі­щу­ва­ти ді­лян­ки гі­бри­ди­за­ції якнай­ближ­че до мі­сця, де да­лі від­бу­ва­ти­ме­ться ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Так, тіль­ки у Єв­ро­пі ком­па­нія має п’ять се­ле­кцій­них про­грам для рі­зних груп сти­гло­сті ку­ку­ру­дзи, зокре­ма й одну для си­ло­сно­го на­пря­му. Тут гі­бри­ди ви­про­бо­ву­ють на по­над 120 стан­ці­ях, зокре­ма й в Укра­ї­ні.

За сло­ва­ми Ка­роя Ку­пі, у сво­їх се­ле­кцій­них про­гра­мах на­у­ков­ці «Лімагрейн» по­си­ле­ну ува­гу звер­та­ють як на по­су­хо­стій­кість ку­ку­ру­дзи, що ва­жли­во і для рин­ку Укра­ї­ни, так і на стій­кість до пе­ре­зво­ло­же­н­ня. Ва­жли­вий на­прям се­ле­кції — по­кра­ще­не за­сво­є­н­ня ку­ку­ру­дзою азо­тних до­брив.

ПРО­ТИ­ДІЯ ПОСУСІ З HYDRANEO®

Якщо пе­ре­зво­ло­же­н­ня ку­ку­ру­дзі на укра­їн­ських по­лях по­ки що не за­гро­жує (хі­ба що

в окре­мі ро­ки, як от ми­ну­ло­го на За­хі­дній Укра­ї­ні), то по­су­ха — сер­йо­зна про­бле­ма. І не тіль­ки для Укра­ї­ни. Так, за сло­ва­ми ме­не­дже­ра з ін­но­ва­цій­них про­е­ктів ком­па­нії «Лімагрейн» Аль­фон­са Хо­ро, ни­ні дві тре­ти­ни пло­щі під ку­ку­ру­дзою у Єв­ро­пі (із за­галь­них 25,7 млн га), пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні ри­зи­ку ура­же­н­ня по­су­хою. То­му фер­ме­ри все біль­ше ува­ги звер­та­ють на по­су­хо­стій­кість гі­бри­ду.

Однак са­мої ге­не­ти­ки ни­ні за­ма­ло. Щоб до­по­мог­ти гі­бри­ду роз­кри­ти по­тен­ці­ал у не­спри­я­тли­вих умо­вах, слід ура­хо­ву­ва­ти ін­ші чин­ни­ки, зокре­ма, й ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви. Са­ме та­ке ком­пле­ксне зав­да­н­ня — роз­ро­би­ти та на­да­ти від­по­від­ні ре­ко­мен­да­ції ви­ро­бни­ко­ві для ви­ро­щу­ва­н­ня по­су­хо­стій­ко­го гі­бри­да в умо­вах кон­кре­тно­го по­ля — ви­ко­нує комп’ютер­на про­гра­ма HYDRANEO TOOL, яка успі­шно пра­цює і в Укра­ї­ні.

— Щоб про­ра­ху­ва­ти ри­зи­ки, ми ана­лі­зу­є­мо ре­зуль­та­ти до­слі­джень що­до клі­ма­ти­чних, ґрун­то­вих і те­хно­ло­гі­чних умов ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи, які ви­ко­ну­є­мо без­по­се­ре­дньо на по­лі, — роз­по­від­ає Аль­фон­со Хо­ро. — Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ін­фор­ма­цію що­до те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту, сі­во­змі­ни, удо­бре­н­ня, тер­мі­нів сів­би то­що, а та­кож 25-рі­чні да­ні укра­їн­ських ме­тео­стан­цій. На осно­ві цих по­ка­зни­ків спе­ці­аль­но роз­ро­бле­на комп’ютер­на про­гра­ма ви­дає ре­ко­мен­да­ції що­до те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня від­по­від­но­го по­су­хо­стій­ко­го гі­бри­да.

Ни­ні в пор­тфо­ліо ком­па­нії «Лімагрейн» є дев’ять гі­бри­дів брен­ду HYDRANEO® з ФАО від 180 до 500. На укра­їн­ський ри­нок ви­ве­де­но чо­ти­ри з них — Аде­вей (ФАО 290), ЛГ 30215 (ФАО 220), ЛГ 30273 (ФАО 260), ЛГ 30315 (ФАО 280). Щоб ві­ді­бра­ти гі­бри­ди для про­гра­ми HYDRANEO®, на­у­ков­ці «Лімагрейн» ви­вча­ють їхню ре­а­кцію на стре­со­ві умо­ви по­су­хи рі­зно­го ти­пу на по­над 120 єв­ро­пей­ських ло­ка­ці­ях і від­би­ра­ють гі­бри­ди, що в ста­ні стре­су да­ють ви­со­ку вро­жай­ність і ма­ють най­біль­шу то­ле­ран­тність до стре­со­вих умов. У се­ре­дньо­му ВРО­ЖАЙ«МИ­СТЕ­ЦТВО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.