Яна

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - Eisenia

— Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ми про­во­ди­мо до­слі­дже­н­ня що­до за­сто­су­ва­н­ня до­брив Агро­фір­ми «Гер­мес». На рин­ку Укра­ї­ни гу­мі­но­ві пре­па­ра­ти рі­зно­го по­хо­дже­н­ня пред­став­ле­ні до­сить ши­ро­ко. Втім тре­ба за­зна­чи­ти, що се­ред них пре­па­ра­ти АФ «Гер­мес» від­рі­зня­ю­ться сво­єю уні­каль­ною природою, оскіль­ки ви­ро­бле­ні з вер­мі­ком­по­сту, тоб­то про­ду­кту пе­ре­роб­ки гною ВРХ вер­мі­куль­ту­рою чер­во­но­го ка­лі­фор­ній­сько­го черв’яка

Про­ду­кти їхньої жит­тє­ді­яль­но­сті зба­га­чу­ють ґрунт біо­ло­гі­чно актив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, фор­му­ють при­ро­дні ор­га­ні­чні до­бри­ва, ро­бля­чи ґрунт ро­дю­чим. По­лі­пше­н­ня агро­фі­зи­чних та агро­хі­мі­чних по­ка­зни­ків, під­ви­ще­н­ня ко­е­фі­ці­єн­ту ви­ко­ри­ста­н­ня во­ло­ги, збіль­ше­н­ня про­ти­е­ро­зій­ної стій­ко­сті ґрун­ту — це да­ле­ко не всі пе­ре­ва­ги гу­мі­но­вих до­брив, які ми до­ве­ли шля­хом три­ва­лих на­у­ко­вих до­слі­джень. 30% за без­по­се­ре­дньо­го вне­се­н­ня в ґрунт ор­га­ні­чних до­брив ви­ро­бни­цтва Агро­фір­ми «Гер­мес» за рі­зних ти­пів основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту у ви­ро­щу­ван­ні со­ня­шни­ку, зер­но­вих ко­ло­со­вих, ку­ку­ру­дзи на си­лос та зер­на.

Ба­га­то­рі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но по­зи­тив­ний ефект оброб­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу с.-г. куль­тур до­бри­ва­ми Гу­мі­сол, а до­слі­джу­ва­ли ми рі­зні мо­ди­фі­ка­ції цих до­брив. На­при­клад, отри­му­ва­ли збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті со­ня­шни­ка в окре­мі ро­ки до 6,5 ц/га за ра­ху­нок пе­ре­д­по­сів­ної оброб­ки на­сі­н­ня Гу­мі­со­лом та до 4,6 ц/га за за­сто­су­ва­н­ня Гу­мі­а­му 03 (це пре­па­рат на осно­ві бу­ро­го ву­гі­л­ля) із на­сту­пним по­за­ко­ре­не­вим піджив­ле­н­ням по­сі­вів.

Ду­же ці­ка­во, що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.