Оброб­ка по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу Гу­мі­со­лом мо­же за­без­пе­чу­ва­ти при­ріст вро­жаю зе­ле­ної ма­си ку­ку­ру­дзи на рів­ні при­ро­сту від вне­се­н­ня ор­га­ні­чно­го до­бри­ва в ґрунт.

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО - Та­бли­ці.

За за­сто­су­ва­н­ня Гу­мі­со­лу у пе­ре­д­по­сів­ну та по­за­ко­ре­не­ву оброб­ку со­ня­шни­ку ви­яв­ле­но ефект пре­па­ра­ту як ре­тар­дан­ту. Ми спо­сте­рі­га­є­мо при­ско­ре­н­ня роз­ви­тку ро­слин, збіль­ше­н­ня їхньої ма­си за змен­ше­н­ням ви­со­ти та від­ста­ні між ву­зла­ми пар лис­тків. При цьо­му по­кра­щу­є­ться якість вро­жаю — змен­шу­є­ться во­ло­гість на­сі­н­ня, збіль­шу­є­ться олій­ність, змен­шу­є­ться ма­са лу­шпи­н­ня. Ра­н­ня по­за­ко­ре­не­ва оброб­ка со­ня­шни­ку у фа­зу 3–5 лис­тків пре­па­ра­том Гу­мі­сол-при­ма 04 спри­я­ла під­ви­щен­ню олій­но­сті та на­ту­ри на­сі­н­ня.

Спо­жи­ва­чі гу­мі­но­вих до­брив ТОВ «АФ «Гер­мес» змен­шу­ють нор­ми вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив на 30 % або біль­ше, де­які зов­сім від­мов­ля­ю­ться від них, отри­му­ю­чи ті са­мі або на­віть кращі ре­зуль­та­ти. Це мо­жли­во зав­дя­ки зда­тно­сті гу­мі­но­вих ре­чо­вин і ко­ри­сної мі­кро­фло­ри до­брив Гу­мі­сол спри­я­ти по­гли­нан­ню ро­сли­на­ми ра­ні­ше не­до­сту­пних по­жив­них еле­мен­тів ґрун­ту. Зни­кає по­тре­ба ку­пу­ва­ти окре­мо мі­кро­до­бри­ва, мі­кро­біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти та сти­му­ля­то­ри ро­сту, зав­дя­ки то­му, що ком­пле­ксні пре­па­ра­ти Гу­мі­сол ма­ють низ­ку ко­ри­сних скла­до­вих: гу­мі­но­ві ре­чо­ви­ни, ма­кроі мі­кро­еле­мен­ти, фі­то­гор­мо­ни, ві­та­мі­ни, а рі­зно­ма­ні­тна мі­кро­фло­ра під­ви­щує до­сту­пність зв’яза­них форм по­жив­них ре­чо­вин.

Із най­сві­жі­ши­ми да­ни­ми за ре­зуль­та­та­ми до­слі­дів із до­бри­ва­ми Гу­мі­сол про­по­ную озна­йо­ми­ти­ся у

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.