— Який ефект мо­жна отри­ма­ти, якщо го­спо­дар­ство ра­зом із мі­не­раль­ни­ми за­сто­со­вує й ор­га­ні­чні до­бри­ва?

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Но­ві­тні­ми до­слі­да­ми до­ве­де­но, що за­сто­су­ва­н­ня ор­га­ні­чно­го до­бри­ва Гу­мі­сол-плюс по пше­ни­ці ози­мій, ку­ку­ру­дзі та со­ня­шни­ку у лис­тко­ве піджив­ле­н­ня до­зво­ляє змен­ши­ти до­зу основ­но­го удо­бре­н­ня за ра­ху­нок акти­ві­за­ції ко­ре­не­во­го спо­жи­ва­н­ня мі­не­раль­но­го до­бри­ва. Це до­зво­ляє отри­ма­ти ва­го­мий чи­стий при­бу­ток че­рез еко­но­мію ко­штів на до­бри­ва у роз­мі­рі близь­ко 1000 грн/га

Як на­у­ков­ці, ми вста­но­ви­ли, що ор­га­ні­чні до­бри­ва, роз­ро­бле­ні Агро­фір­мою «Гер­мес», по­кра­щу­ють за­сво­є­н­ня мі­не­раль­них до­брив. На під­ста­ві цьо­го роз­ро­бле­но гра­ну­льо­ва­ні фо­сфор­ні до­бри­ва на осно­ві вер­мі­ком­по­сту, зокре­ма, Гу­мі­гран-2, що до­зво­ляє ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми жив­ле­н­ня ро­слин фо­сфо­ром осо­бли­во в си­сте­мах біо­ло­гі­чно­го зем­ле­роб­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.