Осно­ви то­чно­го зем­ле­роб­ства

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

СУ­ЧА­СНИЙ АГРО­БІ­ЗНЕС УКРА­Ї­НИ НАВ­РЯД ЧИ МО­ЖНА ЗДИВУВАТИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ «ТО­ЧНЕ ЗЕМ­ЛЕ­РОБ­СТВО», ХО­ЧА СА­МЕ ДО ЙО­ГО ВИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ, ЯК НІЩО ІН­ШЕ, ДОРЕЧНА ФРА­ЗА «СКІЛЬ­КИ ЛЮ­ДЕЙ — СТІЛЬ­КИ Й ДУ­МОК». ОДНАК МИ ЧА­СТО ЗА­БУ­ВА­Є­МО, ЩО НА­ЯВ­НІСТЬ ПЕНЗЛІВ І ФАРБ ЩЕ НЕ РО­БИТЬ ІЗ НАС ХУДОЖНИКІВ, А ЗАБИТИ ЦВЯХ ЗА­ЗВИ­ЧАЙ МО­ЖНА, ВИ­КО­РИ­СТО­ВУ­Ю­ЧИ ЗВИ­ЧАЙ­НИЙ МОЛОТОК ЗА­МІСТЬ «ЗОЛОТОГО».

Ком­па­нія «Байєр» ви­рі­ши­ла пі­ді­йти до зро­ста­н­ня по­пи­ту на те­хно­ло­гії то­чно­го зем­ле­роб­ства в Укра­ї­ні, зва­жа­ю­чи на по­тре­би клі­єн­та, ро­зу­мі­ю­чи, що ли­ше ефе­ктив­ність і при­бу­тко­вість агро­ви­ро­бни­ка є за­по­ру­кою успі­шної й дов­го­три­ва­лої спів­пра­ці. В роз­роб­ці про­гра­ми з то­чно­го зем­ле­роб­ства в рам­ках спіль­но­го про­е­кту «Байєр» та IFC (Між­на­ро­дної фі­нан­со­вої кор­по­ра­ції) ми зо­се­ре­ди­ли­ся на клю­чо­вих, на на­шу дум­ку, по­мил­ках, що їх при­пу­ска­ю­ться біль­шість агро­ви­ро­бни­ків, впро­ва­джу­ю­чи си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства, — за­швид­ко­го пе­ре­хо­ду до скла­дних те­хно­ло­гі­чних рі­шень, не­до­ста­тньо­го ви­ко­ри­ста­н­ня на­яв­них мо­жли­во­стей агро­під­при­єм- ства, НАДЗАЛЕЖНІСТЬ від ін­фор­ма­ції, що на­да­є­ться ви­ро­бни­ка­ми те­хні­ки (обладнання), від­су­тність по­пе­ре­дньо­го оці­ню­ва­н­ня по­тен­цій­них ви­гід від ін­ве­сти­цій у те­хні­ку (обладнання) та на­ма­га­н­ня по­бу­ду­ва­ти си­сте­му то­чно­го зем­ле­роб­ства нав­ко­ло те­хні­ки (обладнання), не зва­жа­ю­чи на ін­ди­ві­ду­аль­ні про­бле­ми ви­ро­щу­ва­н­ня на агро­під­при­єм­стві. Хо­ча на­справ­ді ефе­ктив­ність упро­ва­дже­н­ня, і це сто­су­є­ться не ли­ше то­чно­го зем­ле­роб­ства, за­ле­жа­ти­ме від двох ре­чей: (1) на­скіль­ки кри­ти­чною є про­бле­ма (або чи вза­га­лі існує про­бле­ма, для розв’яза­н­ня якої бу­ло при­дба­но ту чи ін­шу один­цю те­хні­ки чи зро­бле­но мо­ди­фі­ка­цію обладнання) та (2) чи пра­виль­но бу­ло

обра­но ін­стру­мент для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми.

Від­штов­ху­ю­чись від цих ба­зо­вих прин­ци­пів, ми під­го­ту­ва­ли тре­нінг «Осно­ви то­чно­го зем­ле­роб­ства», ви­зна­ча­ю­чи то­чне зем­ле­роб­ство як по­єд­на­н­ня до­сві­ду й на­ви­чок лю­ди­ни із су­ча­сни­ми те­хно­ло­гі­я­ми з ме­тою ко­ре­ктно­го спря­му­ва­н­ня не­об­хі­дної кіль­ко­сті ре­сур­сів у не­об­хі­дні га­лу­зі ви­ро­бни­цтва для отри­ма­н­ня фі­нан­со­вої ви­го­ди та під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції пра­ців­ни­ків.

Лю­ди­на, лю­ди­на і ще раз лю­ди­на. То­чне зем­ле­роб­ство по­чи­на­є­ться й за­кін­чу­є­ться лю­ди­ною. І чим ви­щий про­фе­сіо­на­лізм остан­ньої, тим кра­щим бу­де ре­зуль­тат упро­ва­дже­н­ня. Те­хно­ло­гія ли­ше як мно­жник — у ру­ках про­фе­сіо­на­ла до­зво­лить зро­би­ти ще кра­ще ро­бо­ту на біль­ших пло­щах, в той час ко­ли для по­се­ре­дньо­го агро­но­ма ли­ше до­по­мо­же по­кра­щи­ти си­ту­а­цію, а в не­про­фе­сій­них ру­ках вза­га­лі мо­же зав­да­ти біль­ше шко­ди ніж ко­ри­сті.

Те­хно­ло­гія до­по­ма­гає ви­рі­зни­ти про­бле­му, про­те са­ме лю­ди­на ви­зна­чає при­чи­ну ви­ни­кне­н­ня про­бле­ми, до­ку­мен­тує її, ана­лі­зує фа­кти й роз­ра­хо­вує, скіль­ки ре­сур­сів (і тут мо­ва не ли­ше про фі­нан­си) не­об­хі­дно за­лу­чи­ти для розв’яза­н­ня про­бле­ми, і, що ду­же ва­жли­во, прі­о­ри­те­зу­ва­ти про­бле­ми за втра­та­ми, що

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.