МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ПРО­ДУ­КТИВ­НО­СТІ ПО­СІ­ВІВ СОЇ ІЗ СИ­СТЕ­МОЮ ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ ВІД КОМ­ПА­НІЇ

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

СОЯ Є ОДНІ­ЄЮ З НАЙ­БІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ЗЕР­НО­БО­БО­ВИХ КУЛЬ­ТУР У СВІ­ТІ, ПО­СІ­ВИ ЯКОЇ ЩО­РО­КУ ЗА­ЙМА­ЮТЬ ПО­НАД 120 МЛН ГА. ПРО­ВІД­НІ МІ­СЦЯ В АГРАР­НО­МУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ ЦІ­ЄЇ КУЛЬ­ТУ­РИ ЗУ­МОВ­ЛЕ­НІ ОСО­БЛИ­ВО ЦІН­НИМ УМІ­СТОМ У ЇЇ СКЛА­ДІ ПО­ЖИВ­НИХ РЕ­ЧО­ВИН, ВИ­СО­КОЮ ЕКО­НО­МІ­ЧНОЮ ЕФЕ­КТИВ­НІ­СТЮ ВИ­РО­БНИ­ЦТВА ТА УНІ­ВЕР­САЛЬ­НИМ ХА­РА­КТЕ­РОМ ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ У ХАР­ЧО­ВИХ, КОР­МО­ВИХ І ТЕ­ХНІ­ЧНИХ ЦІЛЯХ. ІЗ 1990 ПО 2017 РР. ПО­СІВ­НІ ПЛО­ЩІ ПІД СО­ЄЮ В УКРА­Ї­НІ ЗРОСЛИ МАЙ­ЖЕ В 22 РА­ЗИ — ІЗ 92,6 ТИС. ГА ДО 1994,1. ПЕ­РЕ­ДУ­МО­ВОЮ СТРІМ­КО­ГО РОЗ­ВИ­ТКУ ЦІ­ЄЇ КУЛЬ­ТУ­РИ В УКРА­Ї­НІ СТА­ЛИ ПО­ГО­ДНО-КЛІ­МА­ТИ­ЧНІ УМО­ВИ ТА ПО­ЯВА НА РИН­КУ НО­ВИХ ВИ­СО­КО­ВРО­ЖАЙ­НИХ АДАПТОВАНИХ СОР­ТІВ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НОЇ ТА ІНО­ЗЕМ­НОЇ СЕ­ЛЕ­КЦІЇ. НА СЬО­ГО­ДНІ ЗА РІВ­НЕМ РЕН­ТА­БЕЛЬ­НО­СТІ СОЯ СУТ­ТЄ­ВО НЕ ПО­СТУ­ПА­Є­ТЬСЯ ОСНОВ­НИМ ТЕХНІЧНИМ КУЛЬ­ТУ­РАМ УКРА­Ї­НИ. ПРО­ТЕ ВИ­ТРИ­МА­ТИ КОН­КУ­РЕН­ЦІЮ Й ОТРИ­МА­ТИ ПРИ­БУ­ТОК ДО­ВО­ЛІ СКЛА­ДНО. ГО­ЛОВ­НИМ НЕВДОСКОНАЛЕНИМ РЕ­ЗЕР­ВОМ КОН­КУ­РЕН­ТО­СПРО­МО­ЖНО­СТІ ЦІ­ЄЇ КУЛЬ­ТУ­РИ (ЗНИ­ЖЕ­Н­НЯ СО­БІ­ВАР­ТО­СТІ ТА ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ПРИ­БУ­ТКО­ВО­СТІ) Є ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ РІВ­НЯ СЕ­РЕ­ДНЬОЇ ВРО­ЖАЙ­НО­СТІ. ІН­НО­ВА­ЦІЙ­НІ РІ­ШЕ­Н­НЯ В СИ­СТЕ­МІ МІ­НЕ­РАЛЬ­НО­ГО ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ СОЇ Є ОДНИМ ІЗ ГО­ЛОВ­НИХ ВАЖЕЛІВ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЇ, ЩО ДО­ЗВО­ЛИТЬ ДО­СЯГ­ТИ ВИ­СО­КИХ ПО­КА­ЗНИ­КІВ УРО­ЖАЙ­НО­СТІ ТА Є ОСНО­ВОЮ РЕНТАБЕЛЬНОГО ВИ­РО­ЩУ­ВА­Н­НЯ КУЛЬ­ТУ­РИ.

КОМ­ПА­НІЯ «ВІТЕРА УКРА­Ї­НА» ПРО­ПО­НУЄ ШИ­РО­КУ ПРО­ДУ­КТО­ВУ ЛІ­НІЙ­КУ ІН­НО­ВА­ЦІЙ­НИХ МІ­КРО­ДО­БРИВ, ЯКІ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧУ­ЮТЬ КОМ­ПЛЕ­КСНЕ ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ, МА­ЮТЬ НАПРАВЛЕНУ АНТИСТРЕСОВУ ТА СТИМУЛЮВАЛЬНУ ДІЮ. НА­ДАЄ ПО­СЛУ­ГИ З ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ АГРОХІМІЧНОГО АНА­ЛІ­ЗУ ҐРУН­ТУ, ПРО­ГРА­МУ­ВА­Н­НЯ НАЙ­БІЛЬШ РЕНТАБЕЛЬНОЇ СИ­СТЕ­МИ ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ ТА КОН­ТРОЛЬ ФІ­ЗІО­ЛО­ГІ­ЧНО­ГО СТА­НУ РО­СЛИН ВПРО­ДОВЖ ВЕ­ГЕ­ТА­ЦІЇ ЗА ДО­ПО­МО­ГОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ.

ВА­ЛЕН­ТИ­НА ЯМКОВА, канд. с-г на­ук, на­чаль­ник від­ді­лу на­у­ки та агрохімічного сер­ві­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.