Фи­ли­мон Ан­то­нюк,

Го­лов­ний агро­ном Пів­ні­чно­го ре­гіо­ну кор­по­ра­ції «Сва­рог Вест Груп»

The Ukrainian Farmer - - РОСЛИННИЦТВО -

Ква­со­лю ми сі­є­мо три ро­ки. У 2015-му від­ве­ли під неї 1,5 тис. ге­кта­рів і зі­бра­ли 1,5 т/га; у 2016-му ви­ді­ли­ли 840 га й отри­ма­ли вро­жай­ність 2,2 т/га; 2017-го за­сі­ва­ли 1402 га. Основ­ні по­ра­ди у ви­ро­щу­ван­ні куль­ту­ри на­да­ва­ла на­сін­нє­ва ком­па­нія, але біль­шість ню­ан­сів ми від­пра­цьо­ву­ва­ли на вла­сно­му до­сві­ді. Мо­жна ска­за­ти, що за цей пе­рі­од уже від­шлі­фу­ва­ли те­хно­ло­гію ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри.

Ква­со­ля по­тре­бує ко­пі­ткої ро­бо­ти. З нею ми та­кож про­ве­ли ба­га­то екс­пе­ри­мен­тів. Шу­ка­ли, пі­сля якої куль­ту­ри її най­кра­ще сі­я­ти. З’ясу­ва­ли, що най­більш опти­маль­ний по­пе­ре­дник — ози­ма пше­ни­ця. До ре­чі, і ква­со­ля до­сить не­по­га­ний по­пе­ре­дник для ози­ми­ни. По-пер­ше, во­на до­бре на­ко­пи­чує у ґрун­ті азот.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.