Ро­ман ГОНЧАР, ме­не­джер з про­да­жу ком­па­нії ТОВ «СПЕКТР-АГРО­ТЕ­ХНІ­КА»

The Ukrainian Farmer - - КОНФЕРЕНЦІЯ -

кіль­кість ро­бо­чої су­мі­ші на ге­ктар. На­при­клад, в Укра­ї­ні в се­ре­дньо­му ви­ли­ва­ють 200 л на ге­ктар, а у Єв­ро­пі — 50–75 л. Зви­чай­но, у нас мо­жна та­кож змен­шу­ва­ти нор­му до 100–150 л/га, і ба­га­то го­спо­дарств уже пра­цю­ють у цьо­му на­пря­мі. Вза­га­лі на­яв­ність во­ди є по­де­ку­ди зна­чною про­бле­мою, і во­зи­ти до­во­ди­ться за ба­га­то кі­ло­ме­трів. Змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ро­бо­чо­го роз­чи­ну на ге­ктар спро­щує ло­гі­сти­ку й під­ви­щує про­ду­ктив­ність са­мо­го об­при­ску­ва­н­ня. Крім то­го, єв­ро­пей­ські го­спо­дар­ства йдуть шля­хом змен­ше­н­ня кон­цен­тра­ції ді­ю­чої ре­чо­ви­ни. В ба­га­тьох ви­пад­ках ви­ро­бни­ки у Єв­ро­пей­ських кра­ї­нах до­зво­ля­ють змен­шу­ва­ти кон­цен­тра­цію на 30% за умо­ви які­сної та вча­сної оброб­ки. В Укра­ї­ні пло­щі зна­чно біль­ші, і на їх об­при­ску­ва­н­ня по­трі­бно зна­чно біль­ше ча­су. То­му ми ра­ди­мо змен­шу­ва­ти кон­цен­тра­цію ли­ше на 10%. Це то­чно не змен­шить ефе­ктив­ність оброб­ки, але в мас­шта­бах го­спо­дар­ства при­не­се зна­чну еко­но­мію ко­штів. На­при­клад, ни­ні се­ре­дні ви­тра­ти ЗЗР на ге­ктар ста­нов­лять близь­ко 2700 грн. Якщо го­во­ри­ти про 10% еко­но­мії на 3500 га, ви­хо­дить 945 000 грн на рік. За п’ять ро­ків екс­плу­а­та­ції си­сте­ми по­ві­тря­ної під­трим­ки на та­кій пло­щі мо­жна за­оща­ди­ти 4,725 млн грн. За те­пе­рі­шнім кур­сом це 143 000 єв­ро. Ви­гі­дно або не­ви­гі­дно — ви­рі­шу­ва­ти фер­ме­ру.

Сам об­при­ску­вач че­рез кле­па­ну ра­му зна­чно лег­ший за кон­ку­рен­тів, і якщо не вми­ка­ти по­ві­тря­ну під­трим­ку, ви­тра­ти паль­но­го на ге­ктар мо­жуть не пе­ре­ви­щу­ва­ти 500 г (зі штан­гою 30–32 м). Якщо уві­мкну­ти по­ві­тря­ну під­трим­ку, ви­тра­ти ста­нов­лять близь­ко 800 г/га. Це на 100–200 г мен­ше від важ­чих кон­ку­рен­тів, і за се­зон еко­но­мія мо­же ста­но­ви­ти від 2000 до 4000 л. Зно­ву ж ра­ху­є­мо: за 5 ро­ків еко­но­мія мо­же ста­но­ви­ти 10–20 тис. лі­трів. Ба­га­то лю­дей пе­ре­йма­ю­ться що­до екс­плу­а­та­ції по­ві­тря­но­го ру­ка­ва: пор­ве­ться, не ви­три­має впли­ву хі­мії й та­ке ін­ше. На­справ­ді рукав до­бре ви­три­мує екс­плу­а­та­цій­ні на­ван­та­же­н­ня, і до­свід СГПП «Рать» по­ка­зує, що за 5 ро­ків жо­дно­го ра­зу не зна­до­би­ло­ся йо­го ре­мон­ту­ва­ти. Про­те як­би це зна­до­би­лось, рукав лег­ко ре­мон­ту­є­ться, оскіль­ки це та­кий са­мий ма­те­рі­ал, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в тен­тах ван­та­жі­вок. За по­тре­би йо­го мо­жна лег­ко за­ши­ти або скле­ї­ти.

З ве­сни роз­по­чну­ться де­мон­стра­цій­ні по­ка­зи но­вих мо­де­лей Alpha Evo. Ми хо­че­мо до­не­сти до аграріїв мо­жли­во­сті ці­єї ма­ши­ни, а са­ме ефе­ктив­ність оброб­ки ни­жньо­го бо­ку лис­тка по сої. Та­кож бу­де де­мон­стру­ва­ти­ся мо­жли­вість оброб­ки ви­со­ко­ро­слих куль­тур. По­тік по­ві­тря на­хи­ляє ро­сли­ни, і кра­плі по­тра­пля­ють пра­кти­чно до са­мих ко­ре­нів. Чо­му це ва­жли­во? На­ве­ду при­клад: двоє фер­ме­рів на су­сі­дніх по­лях ви­ро­щу­ва­ли ячмінь. Той, хто ви­ко­ну­вав оброб­ки на­шим об­при­ску­ва­чем із си­сте­мою по­ві­тря­ної під­трим­ки, роз­по­чав зби­ра­н­ня на два ти­жні пі­зні­ше. Від­по­від­но отри­мав біль­ший уро­жай і кра­щу якість зер­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.