Се­лест® топ — зба­лан­со­ва­ний за­хист

The Ukrainian Farmer - - ЗБЕРІГАННЯ - Се­лест® Топ Се­лест® Топ

клі­тин­них мем­бран і син­тез амі­но­ки­слот гри­бів. Це ха­ра­ктер­но тіль­ки для фе­ніл­пі­ро­лів і за­без­пе­чує уні­каль­ну біо­ло­гі­чну ефе­ктив­ність. Фі­ніл­пі­ро­ли — це хі­мі­чна гру­па, що існує на рин­ку Єв­ро­пи тіль­ки у скла­ді про­труй­ни­ків, і то­му за­сто­су­ва­н­ня ці­єї ді­ю­чої ре­чо­ви­ни є не­від­діль­ною скла­до­вою ан­ти­ре­зи­стен­тної про­гра­ми за­хи­сту ро­слин від хво­роб.

має чі­тко ви­ра­же­ну си­стем­ну дію, про­ни­кає в про­рос­тки й над­зем­ну ча­сти­ну ро­сли­ни, за­хи­ща­ю­чи від ура­же­н­ня аль­тер­на­рі­о­зом. Основ­на пе­ре­ва­га ди­фе­но­ко­на­зо­лу на фун­гі­ци­дно­му рин­ку — це ма­кси­маль­на ефе­ктив­ність про­ти гри­бів ро­ду

До­свід ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі по­ка­зує, що сьо­го­дні не­мо­жли­во отри­ма­ти до­брий уро­жай без за­сто­су­ва­н­ня в про­труй­ни­ку ін­се­кти­ци­дної скла­до­вої. Ком­плекс шкі­дни­ків до­сить ши­ро­кий — це і ба­га­то­ї­дні ґрун­то­ві шкі­дни­ки: дро­тя­ни­ки, не­справ­жні дро­тя­ни­ки, ли­чин­ки хру­щів то­що; і над­зем­ні, що по­шко­джу­ють мо­ло­ді сте­бла й лис­тки — ко­ло­рад­ський жук, по­пе­ли­ці, ци­кад­ки, три­пси й ін.

— ви­со­ко­си­стем­на ді­ю­ча ре­чо­ви­на, що швид­ко про­ни­кає в ро­сли­ну й пе­ре­су­ва­є­ться по су­дин­ній ча­сти­ні, ма­кси­маль­но кон­цен­тру­ю­чись у ме­ри­сте­мах (то­чках ро­сту па­го­на та ко­ре­ня), за­хи­ща­ю­чи та­ким чи­ном як під­зем­ну, так і над­зем­ну ча­сти­ни ро­слин. Ді­ю­ча ре­чо­ви­на та­кож акти­вує син­тез ан­ти­стре­со­вих біл­ків у про­рос­тках, із чим пов’яза­но про­яв ефе­ктив­ної ріст­сти­му­ля­ції — «ві­гор-ефект» (VIGOR® EFFECT), який ви­ра­жа­є­ться у швид­ко­му стар­ті, на­ко­пи­чен­ні під­зем­ної ма­си й під­ви­щен­ні вро­жай­но­сті.

Фор­му­ля­цію про­труй­ни­ка роз­ро­бле­но з ура­ху­ва­н­ням но­ві­тніх до­ся­гнень у га­лу­зі за­хи­сту ро­слин. До­слі­ди, про­ве­де­ні на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, під­твер­джу­ють без­за­пе­ре­чну ефе­ктив­ність йо­го за­сто­су­ва­н­ня.

— но­вий про­труй­ник від ком­па­нії «Син­ген­та», що за­без­пе­чує на­дій­ний зба­лан­со­ва­ний за­хист від ком­пле­ксу основ­них шкі­дни­ків і хво­роб на по­ча­тко­во­му ета­пі ро­сту ро­слин. Ефе­ктив­ність ком­по­нен­тів, що вхо­дять до скла­ду пре­па­ра­ту, пе­ре­ві­ре­на ча­сом і до­сві­дом. Ви­ко­ри­ста­н­ня пре­па­ра­ту:

За­без­пе­чує отри­ма­н­ня 8–9 здо­ро­вих про­рос­тків від ко­жної ви­са­дже­ної буль­би.

За­по­бі­гає роз­ви­тку ран­ньої ін­фе­кції ри­зо­кто­ні­о­зу, чим збе­рі­гає до 30% май­бу­тньо­го вро­жаю.

За­ле­жно від кіль­ко­сті дро­тя­ни­ків у ґрун­ті під­ви­щує то­вар­ність уро­жаю від 30 до 50%, по­рів­ню­ю­чи з по­сад­кою не­о­бро­бле­них бульб.

Під­ви­щує від­со­ток стан­дар­тної за роз­мі­ром фра­кції в уро­жаї до 20%.

На­дій­но за­хи­щає по­сад­ки від пе­ре­но­сни­ків ві­ру­сів і фі­то­пла­зма­ти­чних ін­фе­кцій зав­дя­ки не­пе­ре­вер­ше­ній си­стем­но­сті ті­а­ме­то­кса­му.

У ви­ро­бни­цтві на­сін­нє­вої кар­то­плі до за­хи­сту по­са­док слід ста­ви­ти­ся на­ба­га­то ре­тель­ні­ше, ніж у ви­ро­бни­цтві про­до­воль­чої. Що­до на­яв­но­сті на буль­бах для са­ді­н­ня гри­бних, ба­кте­рі­аль­них, ві­ру­сних і фі­то­пла­зма­ти­чних ін­фе­кцій стан­дар­ти й спо­жи­ва­чі ви­су­ва­ють на­ба­га­то жор­сто­кі­ші ви­мо­ги. За на­яв­но­сті в ґрун­ті ве­ли­кої кіль­ко­сті збу­дни­ків біль­шість про­труй­ни­ків, які про­по­ну­ю­ться на рин­ку, не за­без­пе­чу­ють на­дій­но­го за­хи­сту на­сін­нє­вих по­са­док, і ви­ро­бни­ки за­зна­ють до­да­тко­вих ма­те­рі­аль­них ви­трат на ін­тен­си­фі­ка­цію фун­гі­ци­дно­го за­хи­сту в пе­рі­од ве­ге­та­ції. Із 2015 ро­ку ком­па­нія «Син­ген­та» про­по­нує но­вий фун­гі­цид для вне­се­н­ня в бо­ро­зни під час са­ді­н­ня — Юні­форм®. Про йо­го ефе­ктив­ність й осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня чи­тай­те в на­сту­пно­му но­ме­рі на­шо­го жур­на­лу.

Ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня Се­лест® Топ про­ти ри­зо­кто­ні­о­зу кар­то­плі на по­ча­тко­вих фа­зах роз­ви­тку (три ти­жні від схо­дів)

Ефе­ктив­ність за­сто­су­ва­н­ня Се­лест® Топ про­ти ко­ло­рад­сько­го жу­ка на по­ча­тко­вих фа­зах роз­ви­тку (три ти­жні від схо­дів)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.