Ав­то­ма­ти­за­ція без ре­зуль­та­ту

Як не вар­то впро­ва­джу­ва­ти ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня, або що не так і чо­му во­ни не пра­цю­ють?

The Ukrainian Farmer - - ЗБЕРІГАННЯ - ВО­ЛО­ДИ­МИР ПАТЛАНЬ

Нав­ряд чи хто з ме­не­дже­рів аграр­но­го бі­зне­су ще не чув про ав­то­ма­ти­зо­ва­ні си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня. Не­об­хі­дність і ко­ристь та­ких си­стем обго­во­рю­ва­ла­ся вже не­о­дно­ра­зо­во. Су­ча­сна си­сте­ма ERP (англ. Enterprise Resource Planning System — си­сте­ма пла­ну­ва­н­ня ре­сур­сів під­при­єм­ства) мо­же збіль­ши­ти ка­пі­та­лі­за­цію сіль­сько­го­спо­дар­ської ком­па­нії по­над удві­чі, не ка­жу­чи вже про змен­ше­н­ня ви­трат. Ма­буть, в Укра­ї­ні не ли­ши­ло­ся ве­ли­ких, та й се­ре­дніх під­при­ємств, які б не спро­бу­ва­ли за­пу­сти­ти в се­бе щось по­ді­бне. Про­те бу­дьмо че­сни­ми: чи при­не­сло це очі­ку­ва­ний ре­зуль­тат?

З мо­го вла­сно­го більш ніж 10-рі­чно­го до­сві­ду ро­бо­ти з ав­то­ма­ти­за­ції си­стем ке­ру­ва­н­ня на під­при­єм­ствах га­лу­зі мо­жу впев­не­но ска­за­ти: в сіль­сько­му го­спо­дар­стві лі­че­ні ком­па­нії отри­ма­ли від їх упро­ва­дже­н­ня ре­зуль­тат, біль­ший за про­сто ав­то­ма­ти­за­цію бух­гал­тер­сько­го облі­ку. Що ж до облі­ку управ­лін­сько­го, то під­при­ємств, які йо­го справ­ді ав­то­ма­ти­зу­ва­ли, вза­га­лі ли­ше оди­ни­ці. Біль­шість має си­ту­а­цію, ко­ли ав­то­ма­ти­за­цію на­че й про­ве­ли, але все одно як ра­ху­ва­ли ра­ні­ше в «ексе­лі», так і ра­ху­ють до те­пер. У під­сум­ку на впро­ва­дже­н­ня си­стем ви­тра­ча­ю­ться час, ко­шти, нер­ви, а від­да­чі від усі­єї ці­єї ро­бо­ти не­має.

Чо­му так ста­є­ться? Ро­з­глянь­мо кон­кре­тні при­кла­ди й спро­буй­мо з’ясу­ва­ти при­чи­ни, що за­ва­жа­ють отри­ман­ню очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту.

Пер­ша ви­мо­га — ком­пле­ксність

Ві­зьме­мо, ска­жі­мо, ком­па­нію А, яка про­ва­дить сіль­ське го­спо­дар­ство і має се­ре­дній роз­мір зе­мель­но­го бан­ку — близь­ко 10–30 тис. ге­кта­рів. У ком­па­нії вже дав­но ви­зрі­ва­ла по­тре­ба за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ке­ру­ва­н­ня, бо ні­хто з ке­рів­ни­цтва чі­тко не знав, що від­бу­ва­є­ться в по­лях чи на скла­дах, а всі пи­та­н­ня ви­рі­шу­ва­ли­ся в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі й «на вчо­ра». Щоб ді­зна­тись якийсь по­ка­зник, за­пу­ска­ла­ся ці­ла по­слі­дов­ність те­ле­фон­них дзвін­ків і в кра­що­му ви­пад­ку ци­фри бра­ли­ся з бло­кно­та, а ча­сті­ше — «зі сте­лі». Тим ча­сом со­ляр­кою ком­па­нії за­прав­ля­ло­ся пів­ра­йо­ну, а на­сі­н­ням і до­бри­ва­ми ко­ри­сту­ва­ли­ся всі мі­сце­ві фер­ме­ри.

Ком­па­нія ді­йшла ви­снов­ку, що тре­ба із цим щось ро­би­ти, і ви­рі­ши­ла для по­ча­тку обла­дна­ти свої ав­тів­ки си­сте­мою Gpsмо­ні­то­рин­гу та да­тчи­ка­ми па­ли­ва. При­їха­ли під­ря­дни­ки, змон­ту­ва­ли обладнання, вста­но­ви­ли го­лов­но­му бух­гал­те­ру си­сте­му спо­сте­ре­же­н­ня — і всі ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми. Пев­ний час спе­ці­а­лі­сти ком­па­нії на­віть про­бу­ва­ли за­гля­да­ти в про­гра­му облі­ку, але зго­дом пе­ре­ста­ли це ро­би­ти, адже все одно во­на ні­чо­го не по­ка­зу­ва­ла пра­виль­но, й ін­фор­ма­ція, яку мі­сти­ла, не бу­ла ре­ле­ван­тною. От­же, під­ря­дни­ки отри­ма­ли ко­шти, вла­сни­ки ком­па­нії на якийсь час отри­ма­ли від­чу­т­тя, що кон­тро­лю­ють си­ту­а­цію, але за фа­ктом усе як бу­ло, так і ли­ши­ло­ся.

У цьо­му ра­зі нев­да­ча в ав­то­ма­ти­за­ції по­ля­га­ла від­ра­зу в кіль­кох при­чи­нах. Пер­ша — це від­су­тність ком­пле­ксно­го під­хо­ду. Яка рі­зни­ця, чи ди­ви­шся ти на екра­ні, як їздить

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.