Сер­гій Пі­столь,

Ди­ре­ктор СТОВ «Сте­по­ве»

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА -

— Ко­ли ме­не обра­ли ди­ре­кто­ром цьо­го го­спо­дар­ства, си­ту­а­ція бу­ла до­сить скла­дною. Ста­ра те­хні­ка, не­ефе­ктив­ні те­хно­ло­гії та бор­ги пе­ред пра­ців­ни­ка­ми від­ра­зу зму­си­ли вда­ва­ти­ся до рі­шу­чих дій. То бу­ли кіль­ка ви­рі­шаль­них ро­ків, які ста­ли своє­рі­дним іспи­том на ви­три­ва­лість. Те­пер ро­зу­мію, що сьо­го­дні­шній успіх є ре­зуль­та­том по­шу­ку ефе­ктив­но­сті в ко­жно­му про­це­сі. Однак ми не зу­пи­ня­є­мо­ся, бо аграр­на га­лузь ко­жно­го ро­ку при­но­сить но­ві умо­ви, дер­жа­ва та­кож не за­бу­ває «пі­клу­ва­ти­ся» про нас. Тож ми ство­ри­ли по­ту­жний за­пас мі­цно­сті, щоб в умо­вах укра­їн­ської не­ста­біль­но­сті по­чу­ва­ти­ся ком­фор­тно й ма­ти мо­жли­вість для ста­біль­но­го роз­ви­тку.

Во­ло­га й гли­бо­ке роз­пу­ше­н­ня

Остан­нім ча­сом на по­лях го­спо­дар­ства спо­сте­рі­га­є­ться то­таль­ний де­фі­цит во­ло­ги. Це не про­сто брак до­щів у лі­тній пе­рі­од, а пе­ре­си­ха­н­ня ґрун­ту на гли­би­ну до пів­ме­тра й біль­ше. В та­ких умо­вах ро­сли­нам ду­же важ­ко де­мон­стру­ва­ти до­брі вро­жаї. До­слі­дже­н­ня по­ка­за­ло, що на по­лях (й осо­бли­во на кра­ях, де роз­вер­та­є­ться те­хні­ка) утво­рю­є­ться ущіль­не­ний шар ґрун­ту. Для бо­роть­би із цим яви­щем при­дба­ли два гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, які, не­зва­жа­ю­чи

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.