Обра­ти пра­виль­ні ши­ни

Від пра­виль­но­го ви­бо­ру та екс­плу­а­та­ції шин за­ле­жить не ли­ше еко­но­мія па­ли­ва, а і якість ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВО­ЛО­ДИ­МИР ОГІЙЧУК

Пер­ші 40 ро­ків епо­хи ме­ха­ні­за­ції сіль­сько­го го­спо­дар­ства тра­кто­ри ви­ро­бля­ли з ме­та­ле­ви­ми ко­ле­са­ми без шин. По­ту­жні ме­та­ле­ві ґрун­то­за­че­пи за­без­пе­чу­ва­ли ефе­ктив­ну пе­ре­да­чу тя­го­во­го зу­си­л­ля, а за ком­форт ні­хто й не ду­мав.

У 1932 ро­ці аме­ри­кан­ська ком­па­нія Firestone/allis-chalmers роз­ро­би­ла пер­ші пнев­ма­ти­чні ши­ни для тра­кто­рів. Фер­ме­ри спер­шу не сприйня­ли цю но­вин­ку. Во­ни не мо­гли по­ві­ри­ти, що гу­мо­ва­ні ко­ле­са змо­жуть впо­ра­тись із ро­бо­тою не гір­ше, ніж ме­та­ле­ві. Крім то­го, во­ни бу­ли зна­чно до­рож­чі. А го­лов­не — ме­та­ле­ві ко­ле­са на від­мі­ну від гу­мо­ва­них до­зво­ля­ли лег­ко ви­їха­ти з ба­гню­ки, під­клав­ши під ґрун­то­за­че­пи до­шку або щось ін­ше. Тра­ктор сам се­бе ви­тя­гав із будь-яко­го бо­ло­та, і це фер­ме­рам ду­же по­до­ба­ло­ся.

Про­дав­ці де­який час не мо­гли ні­чо­го вді­я­ти, аж до­ки не по­ча­ли про­по­ну­ва­ти фер­ме­рам ви­про­бо­ву­ва­ти пнев­ма­ти­чні ши­ни про­тя­гом ти­жня, і в ра­зі не­за­до­віль­них ре­зуль­та­тів обі­ця­ли за­мі­ни­ти їх на ме­та­ле­ві. Про­те ду­же ма­ло хто та­кою за­мі­ною ско­ри­став­ся, адже по­ба­чив на вла­сно­му до­сві­ді, що пнев­ма­ти­ка все ж зда­тна пра­цю­ва­ти не гір­ше.

Ви­мо­ги

Су­ча­сна сві­то­ва про­ми­сло­вість про­по­нує ба­га­то ва­рі­ан­тів шин, то­му ко­жен фер­мер пе­ред при­дба­н­ням по­ви­нен чі­тко ро­зу­мі­ти, у яких умо­вах пра­цю­ва­ти­ме йо­го тра­ктор. Хтось мо­же від­по­ві­сти, що тре­ба ку­пу­ва­ти та­кі са­мі, як і бу­ли, й пев­ною мі­рою ма­ти­ме ра­цію. Однак тут є над­то ба­га­то за­пи­тань, які все ж по­тре­бу­ють від­по­віді. На­при­клад, чи ви­гі­дним бу­де при­дба­н­ня? Ми зна­є­мо, що на рин­ку є до­ро­гі й де­ше­ві ши­ни, які за кон­стру­кці­єю, роз­мі­ром і фі­зи­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми мо­жуть бу­ти пра­кти­чно одна­ко­ви­ми. Тож на що звер­та­ти ува­гу та як не по­ми­ли­ти­ся?

Не­зва­жа­ю­чи на те, що го­лов­ним зав­да­н­ням ши­ни є пе­ре­да­ча тя­го­во­го зу­си­л­ля на ґрунт, на­сам­пе­ред слід звер­ну­ти ува­гу на не­сну зда­тність шин. Під час екс­плу­а­та­ції на них ді­ють вер­ти­каль­ні та го­ри­зон­таль­ні си­ли, які іно­ді до­ся­га­ють ду­же ве­ли­ких зна­чень. Та­кож ши­ни ма­ють бу­ти ела­сти­чни­ми, щоб га­си­ти ві­бра­ції та ко­ли­ва­н­ня, що ви­ни­ка­ють під час ро­бо­ти. Во­дно­час во­ни ма­ють бу­ти до­ста­тньо жорс­тки­ми й не­чу­тли­ви­ми до впли­ву го­стрих пре­дме­тів і по­шко­джень. До­во­лі ча­сто в ши­ни за­ли­ва­ють во­ду або ін­шу рі­ди­ну для ба­ла­сту, тож во­ни по­вин­ні бу­ти стій­ки­ми до впли­ву цих ре­чо­вин. Ко­ли тра­ктор ру­ха­є­ться во­ло­гим ґрун­том, ши­ни по­вин­ні са­мо­стій­но очи­щу­ва­ти­ся, щоб по­стій­но за­без­пе­чу­ва­ти ефе­ктив­не зче­пле­н­ня та пе­ре­да­чу тя­го­во­го зу­си­л­ля. Ущіль­не­н­ня ґрун­ту та по­шко­дже­н­ня йо­го верх­ньо­го ша­ру є не­ба­жа­ним яви­щем, то­му ці ви­мо­ги та­кож сто­су­ю­ться тра­ктор­них шин. На­сам­кі­нець слід зга­да­ти тер­мін екс­плу­а­та­ції: від ньо­го за­ле­жить еко­но­мі­чна ефе­ктив­ність ін­ве­сти­цій у цю ва­жли­ву де­таль тра­кто­ра.

Ді­а­го­наль­ні чи ра­ді­аль­ні?

Го­лов­не пи­та­н­ня, на яке по­трі­бно від­по­ві­сти, оби­ра­ю­чи ши­ни: яку обра­ти кон­стру­кцію — ді­а­го­наль­ну чи ра­ді­аль­ну. І вже пі­сля цьо­го ви­зна­ча­тись із пра­виль­ним ти­по­ро­змі­ром, кіль­кі­стю ко­ліс і ти­ском, щоб він від­по­від­ав на­ван­та­жен­ню.

Кар­кас шин ві­ді­грає роль не­сно­го та фі­ксу­валь­но­го еле­мен­та, який за­по­бі­гає роз­тя­гу­ван­ню гу­ми під ді­єю вну­трі­шньо­го ти­ску та зов­ні­шньо­го на­ван­та­же­н­ня. В ді­а­го­наль­них ши­нах кар­ка­сом є кіль­ка де­ся­тків ша­рів ней­ло­но­вих або ме­та­ле­вих ни­ток, які орі­єн­то­ва­но під ку­том 30–40° один до одно­го. Та­ка ши­на лег­ко де­фор­му­є­ться під на­ван­та­же­н­ням і за­без­пе­чує плав­ний рух не­рів­ною по­верх-

Здво­ю­ва­н­ня ко­ліс

Стро­ю­ва­н­ня ко­ліс

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.