Сів­ба РУМОМ

Спи­ра­ю­чись на вла­сний до­свід, ав­то­ри про­ана­лі­зу­ва­ли пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки сів­би зер­но­вих куль­тур роз­ки­да­ча­ми мі­не­раль­них до­брив

The Ukrainian Farmer - - ТЕХНІКА - ВЛА­ДИ­СЛАВ ТЮ­ТЮН­НИК, канд. с.-г. на­ук Спі­вав­тор: Ва­силь Ло­пу­шняк, д-р с.-г. на­ук

Усе, про що йти­ме­ться у цій стат­ті, не про­ди­кто­ва­но ба­жа­н­ням ав­то­рів зве­сти до при­мі­ти­ву клю­чо­ву, без пе­ре­біль­ше­н­ня, лан­ку в те­хно­ло­гі­чно­му про­це­сі ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, а є спро­бою ана­лі­зу ри­зи­ків за не­стан­дар­тних під­хо­дів до сів­би зер­но­вих, на­ма­га­н­ням за­сте­рег­ти аграріїв від не­ви­ва­же­них кро­ків. Мо­ва йти­ме про за­сто­су­ва­н­ня роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив для сів­би зер­но­вих куль­тур.

Хо­че­мо за­зна­чи­ти, що ав­то­ри є агро­но­ма­ми, які пов­ною мі­рою до­три­му­ю­ться уста­ле­них під­хо­дів у ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих куль­тур, але на осно­ві вла­сно­го до­сві­ду хо­чуть про­ана­лі­зу­ва­ти аль­тер­на­тив­ні ва­рі­ан­ти під­хо­ду до їхньої сів­би. Один з ав­то­рів, бу­ду­чи кіль­ка ро­ків то­му у від­ря­джен­ні в одно­му з агро­хол­дин­гів РФ, від­ві­дав го­спо­дар­ство в Кур­ській обла­сті, яке спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні на­сі­н­ня зер­но­вих куль­тур. Вла­сник пи­шав­ся, що в го­спо­дар­стві не ви­ко­ри­сто­ву­ють ні­яких сі­ва­лок, окрім роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив. Для автора та­кий під­хід був, що­най­мен­ше, див­ним, але вла­сник за­пев­няв, що та­кий спо­сіб сів­би за­без­пе­чує вро­жай­ність у ме­жах 6 т/га, а для умов Кур­ської обла­сті це більш ніж при­стой­ний ре­зуль­тат.

У 2017 ро­ці ав­то­ри зно­ву сти­кну­ли­ся з та­ким спосо­бом сів­би, але вже в За­хі­дній Укра­ї­ні на за­галь­ній пло­щі по­над 20 тис. ге­кта­рів. Це спо­ну­ка­ло зро­би­ти спро­бу про­ана­лі­зу­ва­ти йо­го пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки.

За яких об­ста­вин за­сто­су­ва­н­ня роз­ки­да­ча мі­не­раль­них до­брив для сів­би ози­мих куль­тур мо­же бу­ти ви­прав­да­ним: • від­су­тність або не­до­ста­тня кіль­кість у го­спо­дар­стві сі­ва­лок, а та­кож не­мо­жли­вість їх орен­ду­ва­ти у пік по­тре­би; на­галь­на по­тре­ба за­сі­я­ти ве­ли­кі пло­щі за ко­ро­ткий пе­рі­од; під час сів­би сі­вал­ка зла­ма­ла­ся, не під­ля­гає ре­мон­ту та є по­тре­ба в ку­пів­лі но­вої сі­вал­ки; «без­на­дій­не» від­ста­ва­н­ня в ча­сі від опти­маль­них тер­мі­нів сів­би й не­об­хі­дність за­без­пе­че­н­ня вча­сно­го її про­ве­де­н­ня; ви­рі­ше­н­ня «по­лі­ти­чних пи­тань», ко­ли тер­мін оренди зем­лі за­кін­чу­є­ться, але є ще час на сів­бу до за­кін­че­н­ня тер­мі­ну до­го­во­рів.

За яких умов за­сто­су­ва­н­ня роз­ки­да­ча мі­не­раль­них до­брив для сів­би ози­мих куль­тур не­при­пу­сти­ме:

• сів­ба зер­но­вої куль­ту­ри пі­сля зер­но­во­го по­пе­ре­дни­ка; подаль­ше за­гор­та­н­ня на­сі­н­ня в ґрунт пі­сля сів­би не­за­пла­но­ва­не, або ко­ли це зро­би­ти з рі­зних при­чин не­мо­жли­во; пі­зні тер­мі­ни сів­би; ве­ли­ка за­бур’яне­ність пло­щі зла­ко­ви­ми бур’яна­ми; слаб­ка схо­жість й енер­гія про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня; роз­ки­да­н­ня по пло­щі в не­пі­дго­тов­ле­ний ґрунт за не­до­ста­тньо­го вне­се­н­ня до­брив; ко­ли сто­їть зав­да­н­ня отри­ма­ти вро­жай­ність по­над 6 т/га зер­на. • • • • •

• •

• • •

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.