Ком­бі­но­ва­на ва­кци­на­ція

Пі­сля ком­бі­на­ції сві­жо­змі­ша­них ва­кцин про­ти цир­ко­ві­ру­су сви­ней 2-го ти­пу (ЦВС-2) та мі­ко­пла­зми до­ся­гну­то по­кра­ще­н­ня по­ка­зни­ків від­го­дів­лі по­ро­сят

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС - ОЛЕ­КСАНДР РО­МА­НОВ, не­за­ле­жний екс­перт зі здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя сви­ней

Удо­ско­на­ле­н­ня си­стем й умов утри­ма­н­ня сви­ней до­зво­ли­ло зна­чно по­кра­щи­ти се­ре­до­ви­ще, у яко­му ви­ро­щу­ю­ться тва­ри­ни. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті ста­ють усе біль­ше спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми, те­хні­чне осна­ще­н­ня скла­дні­шим, а ме­не­джмент орі­єн­то­ва­ний на при­бу­ток. Усе біль­ше го­спо­дарств за­сто­со­ву­ють ін­тен­сив­ні за­мкну­ті си­сте­ми ви­ро­бни­цтва сви­ней, де всі зоо­те­хні­чні па­ра­ме­три ви­зна­че­но, за­про­гра­мо­ва­но й під­три­му­ю­ться для ком­фор­ту, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин. Це до­зво­ляє за­по­ча­тку­ва­ти й упро­ва­джу­ва­ти де­які кон­кре­тні про­гра­ми, спря­мо­ва­ні на кон­троль чи лі­кві­да­цію основ­них па­то­ге­нів сви­ней (на кшталт збу­дни­ків хво­ро­би Ау­є­скі, РРСС, атро­фі­чно­го ри­ні­ту й ін.).

Тим не мен­ше у го­спо­дар­ствах зав­жди ре­є­стру­ють кіль­ка за­хво­рю­вань, які ма­ють ба­га­то­фа­ктор­ну при­ро­ду (мі­ко­пла­зма та ЦВС-2), що по­тре­бує все­бі­чно­го під­хо­ду для їх про­фі­ла­кти­ки й кон­тро­лю.

Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) спри­чи­няє хро­ні­чну брон­хо­пнев­мо­нію сви­ней (ен­зоо­ти­чну пнев­мо­нію), ві­ді­грає одну з пер­ших ро­лей у ви­ни­кнен­ні син­дро­му ре­спі­ра­тор­них за­хво­рю­вань сви­ней (або PRDC) і пов’яза­на з від­чу­тни­ми втра­та­ми у ви­ро­бни­цтві сви­ни­ни в усьо­му сві­ті. За­ра­же­н­ня сви­ней зде­біль­шо­го від­бу­ва­є­ться пі­сля пря­мо­го кон­та­кту «ніс до но­са» від тва­ри­ни, що ви­ді­ляє збу­дник (стар­ші тва­ри­ни чи сви­но­ма­тки-но­сії). Про­те мі­ко­пла­зма мо­же без­пе­ре­шко­дно пе­ре­но­си­ти­ся по­ві­трям між бо­кса­ми, кор­пу­са­ми й на­віть фер­ма­ми. Хво­рі тва­ри­ни зда­тні ви­ді­ля­ти збу­дник впро­довж три­ва­ло­го ча­су (до 214 днів), на­віть ко­ли во­ни ста­ють без­сим­птом­ни­ми но­сі­я­ми ін­фе­кції. Це мо­же бу­ти осо­бли­во ва­жли­вим, якщо ре­мон­тних сви­нок для за­мі­ни сви­но­ма­ток від­би­ра­ють із вла­сно­го ста­да. Пі­сля за­ра­же­н­ня мі­ко­пла­зма при­ли­пає до вій­ча­сто­го епі­те­лію тра­хеї, сли­зо­вої брон­хів/брон­хі­ол і ко­ло­ні­зує їхню по­верх­ню. Ре­плі­ка­ція мі­ко­пла­зми по­лег­шу­є­ться в ра­зі зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри, про­тя­гів, на­ко­пи­чень пи­лу й на­дли­шко­вої во­ло­ги у по­ві­трі, збіль­ше­н­ня кон­цен­тра­ції шкі­дли­вих га­зів (амі­ак, сір­ко­во­день). Ма­сив­на про­лі­фе­ра­ція Mycoplasma hyopneumoniae спри­чи­няє де­стру­кцію ві­йок, ін­тен­сив­не утво­ре­н­ня сли­зу та клі­тин­но­го бру­ду у про­сві­ті, що по­дра­знює брон­хи/ брон­хі­о­ли. Клі­ні­чно про­яв­ля­є­ться су­хим, без­ре­зуль­та­тним ка­шлем, важ­ким ди­ха­н­ням і за­трим­кою ро­сту по­ро­сят. Про­те одно­ча­сна при­су­тність ін­ших збу­дни­ків (та­ких як па­сте­рел­ли, гри­пу або ж РРСС) мо­же швид­ко змі­ни­ти кар­ти­ну за­хво­рю­ва­н­ня й по­гір­ши­ти си­ту­а­цію. Еко­но­мі­чно це мо­же ви­ра­жа­ти­ся у зни­жен­ні тем­пів ро­сту, по­гір­шен­ні ін­де­ксу кон­вер­сії кор­му, збіль­шен­ні кіль­ко­сті тва­рин, що не до­ся­гли рин­ко­вої ва­ги, до­да­тко­вих ви­тра­тах на лі­ку­ва­н­ня то­що.

На­віть тва­ри­ни, що ма­ють не­зна­чний рі­вень ура­же­н­ня по­верх­ні ле­гень (≥ 5,5%), де­мон­стру­ють зни­же­н­ня се­ре­дньо­до­бо­во­го при­ро­сту –19 г і збіль­ше­н­ня ви­трат кор­му + 0,05 кг на 1 кг при­ро­сту. Та­кий вплив збіль­шує пе­рі­од від­го­дів­лі та вар­тість кор­му, що оці­ню­є­ться при­бли­зно у 2,08 дол. на одну за­бій­ну сви­ню. Ва­кци­на­ція про­ти мі­ко­пла­зми та цир­ко­ві­ру­су (ЦВС-2) за­сто­со­ву­є­ться як скла­до­ва в бо­роть­бі з ре­спі­ра­тор­ним ком­пле­ксом (PRDC) ра­зом із те­хні­чни­ми удо­ско­на­ле­н­ня­ми, пі­дви­ще­н­ням рів­ня ме­не­джмен­ту та про­гра­ма­ми ме­ди­ка­ції. Тра­ди­цій­но ва­кци­ни про­ти цир­ко­ві­ру­су сви­ней за­сто­со­ву­ють у біль­шо­сті го­спо­дарств (близь­ко 75% го­спо­дарств), то­ді як ва­кци­на­цію про­ти мі­ко­пла­зми — зна­чно мен­ше (близь­ко 45%). Час­тко­во так від­бу­ва­є­ться то­му, що пі­сля впро­ва­дже­н­ня ва­кци­на­ції про­ти ЦВС-2 па­ра­ме­три ви­ро­бни­цтва по­кра­щу­ю­ться так, що вве­де­н­ня ва­кци­ни про­ти мі­ко­пла­зми мо­же зда­ва­ти­ся зай­вим.

Да­ні, отри­ма­ні під час до­слі­джень на сви­но­ком­пле­ксі ТОВ «Про­мінь», до­ве­ли, що по­єд­на­н­ня ва­кцин про­ти цир­ко­ві­ру­су та мі­ко­пла­зми кра­ще за­хи­щає по­ро­сят. Го­спо­дар­ство на­лі­чує близь­ко 740 сви­но­ма­ток із за­мкну­тим ци­клом ви­ро­бни­цтва (від опо­ро­су до кін­ця від­го­дів­лі), ма­ло на ме­ті ско­ро­ти­ти кіль­кість днів від­го­дів­лі, по­лі­пши­ти се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти по­ро­сят і змен­ши­ти кіль­кість тва-

Та­бли­ця. Ре­зуль­та­ти огля­ду ле­гень і лі­ве­ру за­бій­них сви­ней

Фо­то. «Но­вий кор­пус» для від­го­дів­лі сви­ней, ТОВ «Про­мінь»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.