Сер­гій Ясе­він,

Ди­ре­ктор ТОВ «Про­мінь»

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС -

Са­ма ідея ре­кон­стру­кції сви­но­фер­ми для по­кра­ще­н­ня умов утри­ма­н­ня по­ро­сят ви­ни­кла пі­сля ре­тель­но­го про­ра­ху­ва­н­ня й про­гно­зу­ва­н­ня ймо­вір­них ре­зуль­та­тів, пі­сля чо­го з’яви­ло­ся ба­жа­н­ня ін­ве­сту­ва­ти ко­шти у сви­нар­ський про­ект. Спи­ра­ю­чись на до­свід по­пе­ре­дніх про­е­ктів, що у 90% ви­пад­ках бу­ли успі­шни­ми, вла­сник го­спо­дар­ства Оле­ксандр Оста­пен­ко дав по­зи­тив­ну оцін­ку очі­ку­ва­но­му рів­ню по­вер­не­н­ня ін­ве­сти­цій. На­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни не бу­ло го­лов­ною ме­тою, про­те та­кий на­прям, як отри­ма­н­ня до­да­тко­во­го при­бу­тку та ди­вер­си­фі­ка­ція бі­зне­су, вва­жа­ли­ся го­лов­ни­ми на пер­ших кро­ках. Так, у 2014 ро­ці з’явив­ся про­ект ре­кон­стру­кції та бу­дів­ни­цтва. Ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні кор­пу­си для опо­ро­су сви­но­ма­ток і до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят, що з’яви­ли­ся пер­ши­ми, на­ди­хну­ли на бу­дів­ни­цтво від­го­ді­вель­ни­ків із пов­ні­стю ре­ші­тча­стою під­ло­гою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.