Ва­кци­на про­ти гри­пу

За­про­по­но­ва­но еко­но­мі­чно ви­гі­дний ме­тод про­фі­ла­кти­ки гри­пу сви­ней — ви­со­ко­кон­та­гі­о­зної хво­ро­би, що осо­бли­во не­без­пе­чна для ферм із ве­ли­ким по­го­лів'ям тва­рин

The Ukrainian Farmer - - СВИНОКОМПЛЕКС - Ма­те­рі­ал на­да­ла ком­па­нія «Хі­пра»

Грип сви­ней — ви­со­ко­кон­та­гі­о­зне ре­спі­ра­тор­не за­хво­рю­ва­н­ня, збу­дни­ком яко­го є Рнк-вмі­сний ві­рус ти­пу А. На під­ста­ві ан­ти­ген­ної стру­кту­ри ге­ма­глю­ти­ні­ну й ней­ра­мі­ні­да­зи (по­верх­не­ві біл­ки) ві­рус гри­пу А кла­си­фі­ку­ють на під­ти­пи. Се­ред сви­ней най­по­ши­ре­ні­ши­ми є під­ти­пи H1N1, H1N2, H3N2. Від­по­від­но до се­ро­ло­гі­чних до­слі­джень, про­ве­де­них з 2010-го по 2016 рік, по­над 40% ферм у всьо­му сві­ті ін­фі­ко­ва­ні ві­ру­сом гри­пу сви­ней, се­ред яких біль­шість — це фер­ми з чи­сель­ні­стю біль­ше 1000 сви­но­ма­ток.

Не­без­пе­ка ві­ру­су гри­пу по­ля­гає в то­му, що за­хво­рю­ва­н­ня швид­ко пе­ре­да­є­ться по­ві­тря­но­кра­пель­ним шля­хом, по­чи­нає по­ши­рю­ва­ти­ся че­рез 24 го­ди­ни пі­сля ін­фі­ку­ва­н­ня, а та­кож про­тя­гом 7–10 днів пі­сля то­го, як тва­ри­на пе­ре­хво­ріє. Рі­вень за­хво­рю­ва­но­сті ста­да мо­же ста­но­ви­ти 100%. До то­го ж у біль­шо­сті сви­ней грип має суб­клі­ні­чну фор­му, що ускла­днює йо­го ді­а­гно­сти­ку. Дже­ре­лом хво­ро­би на фер­мі мо­жуть бу­ти ін­фі­ко­ва­ні пти­ці, лю­ди­на й сви­ні. Слід за­зна­чи­ти, що са­ме сви­ні є тва­ри­на­ми, що мо­жуть бу­ти ін­фі­ко­ва­ни­ми від лю­ди­ни та пта­хів, тим са­мим ви­сту­па­ю­чи ре­зер­ву­а­ром, у яко­му від­бу­ва­є­ться фор­му­ва­н­ня но­вих му­тан­тних шта­мів рі­зної па­то­ген­но­сті. У сви­ней, ін­фі­ко­ва­них ві­ру­сом гри­пу будь-яко­го під­ти­пу, спо­сте­рі­га­є­ться зни­же­н­ня ва­ги мі­ні­мум на 5–6 кг, по­рів­ня­но зі здо­ро­ви­ми тва­ри­на­ми, що при­зво­дить до зна­чних еко­но­мі­чних втрат. Осо­бли­во не­без­пе­чна си­ту­а­ція, ко­ли від­бу­ва­є­ться ко­ін­фі­ку­ва­н­ня тва­рин із ві­ру­сом ре­спі­ра­тор­но­го й ре­про­ду­ктив­но­го син­дро­мів сви­ней або ба­кте­рі­я­ми Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis. Це при­зво­дить до руй­ну­ва­н­ня епі­те­лію сли­зо­вої обо­лон­ки ди­халь­них шля­хів й ін­тер­сти­ції ле­гень че­рез ви­ді­ле­н­ня зна­чної кіль­ко­сті IL-1Β, IL-8 і IFN-Α, роз­ви­тку ін­тер­сти­ці­аль­ної пнев­мо­нії, іму­но­су­пре­сії, що у свою чер­гу під­ви­щує ча­сто­ту ле­таль­них ви­пад­ків і ускла­днює лі­ку­ва­н­ня. До то­го ж ура­же­н­ня су­по­ро­сних сви­но­ма­ток мо­же спри­чи­ня­ти ре­про­ду­ктив­ні про­бле­ми, а са­ме без­плі­д­дя, абор­ти й на­ро­дже­н­ня мер­твих чи осла­бле­них по­ро­сят. Ни­ні грип у сви­ней біль­ше не є се­зон­ним за­хво­рю­ва­н­ням. Ви­пад­ки ін­фі­ку­ва­н­ня мо­жна спо­сте­рі­га­ти про­тя­гом усьо­го ро­ку.

Ця хво­ро­ба ни­ні є одні­єю з най­зби­тко­ві­ших для сви­нар­ни­цтва. Як і ра­ні­ше, бо­роть­ба з гри­пом ґрун­ту­є­ться на ва­кци­на­ції, до­три­ман­ні біо­без­пе­ки та пра­виль­но­му ме­не­джмен­ті.

Для ви­вче­н­ня ефе­ктив­но­сті за­сто­су­ва­н­ня ва­кци­ни Грі­порк (Іспа­нія), що мі­стить во­дно­о­лій­ний ад’ювант й ін­акти­во­ва­ний ві­рус гри­пу сви­ней (а са­ме — шта­ми A (Hsw1n1) OLL, A (Hsw3n2) G й A (Hsw3n2) SH), бу­ли про­ве­де­ні на­сту­пні до­слі­дже­н­ня.

Гру­пу зі 120 здо­ро­вих по­ро­сят бу­ло по­ді­ле­но на 6 груп, їх утри­му­ва­ли в ла­бо­ра­тор­них умо­вах. Пер­ші три гру­пи скла­да­ли­ся з 35 по­ро­сят, їх впер­ше ва­кци­ну­ва­ли у 2 мі­ся­ці, а по­тім че­рез 21 день. Для ко­жної ва­кци­но­ва­ної гру­пи ві­ді­бра­но кон­троль­ні, що скла­да­ю­ться з 5 по­ро­сят. Че­рез 3 мі­ся­ці пі­сля пер­шої ва­кци­на­ції, у ві­ці 5 мі­ся­ців, усі тва­ри­ни бу­ло ін­фі­ко­ва­но ін­тра­тра­хе­аль­ним шля­хом рі­зни­ми шта­ма­ми ві­ру­су гри­пу з ін­де­ксом EID50 = 107,3. Тва­рин до­слі­джу­ва­ли че­рез 25 днів пі­сля ін­фі­ку­ва­н­ня. Бра­ли до ува­ги клі­ні­чні сим­пто­ми і вміст ві­ру­су в ле­ге­нях. У ре­зуль­та­ті у ва­кци­но­ва­них тва­рин не бу­ло ви­яв­ле­но па­то­ло­гій ди­халь­них шля­хів, тіль­ки у 8,5% сви­ней за­фі­ксо­ва­но під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри. Во­дно­час у всіх кон­троль­них тва­рин бу­ло ві­дзна­че­но по­ру­ше­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня ди­халь­ної си­сте­ми та гі­пер­тер­мія. Біль­ше то­го, кон­цен­тра­ція ві­ру­су в ле­ге­нях ва­кци­но­ва­них тва­рин бу­ла ниж­чою, ніж у кон­троль­них гру­пах, при­бли­зно в 103 ра­зи, що вка­зує на пра­кти­чно пов­ну від­су­тність ре­плі­ка­ції па­то­ге­на (табл. 1).

Пі­сля отри­ма­н­ня по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів вна­слі­док за­сто­су­ва­н­ня ва­кци­ни Грі­порк in vitro бу­ла по­ка­за­на її ефе­ктив­ність у по­льо­вих умо­вах. Для цьо­го обра­ли фер­му, на якій утри­му­ва­ли близь­ко 5000 су­по­ро­сних сви­но­ма­ток, і спа­ла­хи гри­пу пе­рі­о­ди­чно від­бу­ва­ли­ся як на пе­рі­од, так і на від­го­дів­лі. Но­вий мо­ло­дняк ва­кци­ну­ва­ли у ві­ці 8–10 ти­жнів. По­тім по­рів­ню­ва­ли по­ка­зни­ки що­ден­но­го при­ро­сту ма­си й смер­тність ва­кци­но­ва­них сви­ней (n = 5400) із гру­па­ми по­пе­ре­дньо­го по­слі­ду без ва­кци­на­ції (n = 10950). Се­ре­днє зна­че­н­ня ден­но­го при­ро­сту пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня ва­кци­ни бу­ло біль­шим про­ти не­ва­кци­но­ва­них тва­рин на 130 г/день. Крім цьо­го, рі­вень смер­тно­сті зни­зив­ся з 3,5 до 1,5%. Отри­ма­ні змі­ни, без­умов­но, по­зи­тив­но впли­ва­ють на еко­но­мі­чний бла­го­устрій го­спо­дар­ства (табл. 2).

От­же, ва­кци­на Грі­порк за­хи­щає тва­рин від ура­же­н­ня рі­зни­ми під­ти­па­ми ві­ру­су гри­пу, зокре­ма най­акту­аль­ні­ши­ми ни­ні H1N1 і H3N2, зни­жує рі­вень смер­тно­сті й збіль­шує ден­ний при­ріст ма­си по­ро­сят.

Та­бли­ця 1. Клі­ні­чні про­я­ви й титр ві­ру­су в ле­ге­нях че­рез 25 днів пі­сля за­ра­же­н­ня +++ — зна­чні ре­спі­ра­тор­ні про­я­ви; Вак/ре­вак — ва­кци­но­ва­ні/ре­ва­кци­но­ва­ні; N — кіль­кість тва­рин N

Та­бли­ця 2. По­ка­зни­ки при­ро­сту ва­ги та смер­тність * у ві­ці 11 ти­жнів;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.