Но­ви­ни рин­ків

The Ukrainian Farmer - - ЗМІСТ -

Екс­порт аграр­ної про­ду­кції з Укра­ї­ни до кра­їн ЄС за сі­чень-ли­сто­пад 2017 ро­ку пе­ре­ви­щив 5,8 млрд дол., що на 37,1% біль­ше, ніж за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. За­га­лом зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний обіг між Укра­ї­ною та ЄС збіль­шив­ся на 30,8% і ста­но­вить 8,1 млрд дол. Най­біль­ше до ЄС від­прав­ле­но укра­їн­ських зер­но­вих (на 1,7 млрд дол.), олії (1,4 млрд) і на­сі­н­ня олій­них куль­тур (1,1 млрд дол.). Крім то­го, екс­порт м’яса пти­ці збіль­шив­ся про­ти 2016 ро­ку на 64,9 млн дол., про­ду­ктів із бо­ро­шна та кру­пи — на 32,4 млн, со­ків — на 28,3 млн, ме­ду — на 25,5 млн, кон­ди­тер­ських ви­ро­бів — на 15,4 млн, ма­сла вер­шко­во­го — на 11,7 млн дол. Най­біль­ши­ми єв­ро­пей­ськи­ми по­ку­пця­ми аграр­ної про­ду­кції з Укра­ї­ни ста­ли Ні­дер­лан­ди (18%), Іспа­нія (14,3%), Поль­ща (13,2%), Іта­лія (12%) і Ні­меч­чи­на (10,5%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.